1. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 1. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 29. 11. 2006 v salóniku hotela Pod Hradom v Trenčíne

Prítomní (v abecednom poradí)
Kiňová, Košťálová, Lapošová, Lazúrová, Lichardus, Michálek, Payer, Podoba, Renker, Tajtáková, Vaňuga, Voglová

Ospravedlnení
Klimeš, Schwartz, Hrnčiar

Program:
1. rozdelenie kompetencií vo výbore, plán zasadnutí, plenárne schôdze
2. informácia o korešpondenčnom zjazde SLS (Vaňuga, Payer)
3. informácia o priebehu ESE kurzu (Lazúrová)
4. jarný endokrinologický seminár- určenie termínu a hlavnej témy
5. Česko –Slovenské endokrinologické dni v r. 2008
6. špecializačné štúdium v endokrinológii (Podoba, Payer, Lazúrová)
7. ekonomika SES (Kiňová)
8. spôsob udeľovania cien za najlepšiu publikáciu a grantov
9. kritériá na refundáciu cestovného, kritériá na odmeny za organizáciu podujatí
10. guidellines v endokrinológii
11. problémy neštátnych endokrinológov
12. web. Stránka – úpravy
13. lieky a informácia z kategorizačnej komisie
14. rôzne


V úvode zasadania Renker spolu s Tajtákovou oboznámili výbor SES o skutočnosti, že prebehla voľba predsedu revíznej komisie SES – predsedom sa stal Renker. Na zasadnutiach výboru SES sa zúčastní vždy najmenej jeden z členov RK (Renker, Tajtátová, Hrnčiar)

Ad 1/ Lazúrová navrhla rozdelenie kompetencií vo výbore SES (mimo funkčných miest vo výbore:
- pokladník - Kiňová
- styk s MZ SR a lieková komisia – Payer
- špecializačné štúdium endokrinológie – Lazúrová, Payer, Podoba
- neštátny sektor – Lapošová, Schwarz
- zahraničné styky – Klimeš
- grantová komisia – Klimeš, Tajtáková, Michálek, Košťálová
Členovia výboru návrh odsúhlasili a schválili
Zasadnutia výboru budú minimálne 3x ročne: 1x pri príležitosti Č-S endokrinologického kongresu (jeseň), 1x počas endokrinologického semináru (jar), 1x v zimných mesiacoch

Ad 2/ Vaňuga informoval o korešpondenčnom zjazde SLS – zaslané súhlasné stanovisko za výbor SES s realizovanými zmenami SLS.

Ad 3/ Lazúrová informovala o úspešnom priebehu ESE kurzu v Košiciach. Zúčastnilo sa 91 registrovaných účastníkov, z toho 30 zo Slovenska. Prednášalo 25 renomovaných prednášateľov, z toho 5 zo Slovenska. Akcia bola finančne zisková, na účet SES pribudlo 50 tis. Sk

Ad 4/ Výbor SES sa dohodol, že jarný endokrinologický seminár sa bude konať 13.-14.apríla 2007 v Bojniciach a hlavnou témou podujatia bude Endokrinná orbitopatia. Organizačnú prípravu a zabezpečenie bude mať Dr. Purgátová, programové zabezpečenie koordinuje Podoba

Ad 5/ Lazúrová navrhla konanie Č – S endokrinologických dní v r. 2008 vo Vysokých Tatrách, kde by sa osobne (I. interná klinika KE) podujala na zabezpečenie organizácie tohto podujatia. Návrh bol výborom jednomyseľne schválený.

Ad 6/ Podoba informoval o súčasnej situácii v postgraduálnom vzdelávaní v endokrinológii. Lazúrová referovala o možnosti špecializačného štúdia v endokrinológii aj v Košiciach, keďže ich pracovisko je tiež akreditované na túto činnosť. Je možné sa už prihlasovať na špecializačné štúdium endokrinológie a tiež diabetológie na LF UPJŠ. Payer informoval o blížiacom sa termíne akreditácia aj ich pracoviska v Ružinove.

Ad 7/ O ekonomike SES informovala Kiňová: aktuálne k 31.10.89 je na účte SES 244.456,86 Sk.

Ad 8/ Výbor SES vyhlasuje cenu o najlepšiu publikáciu v odbore endokrinológia za rok 2006 ohodnotenou sumou 10.000,- Sk. Prihlášku spolu s priloženou publikáciou možno zasielať do konca februára 2007 na adresu prof. Klimeša. Vyhodnotenie bude zverejnené počas konania jarného endokrinologického semináru v Bojniciach. Predsedom vyhodnocovacej komisie bude Klimeš.
Od r. 2008 výbor plánuje udeľovať pre mladých endokrinológov cestovné granty (úhrada kongresového poplatku). Možnosti prihlasovania sa na konkurz budú zverejnené v r. 2007.

Ad 9/ Výbor sa zaoberal úhradou cestovného na výborové schôdze. Cestovné bude členom výboru uhradené len v prípade nemožnosti získania sponzorských príspevkov na cestu – individuálne schválenie predsedom SES, resp. členmi výboru SES.
Kritériá na udeľovanie odmien za organizáciu kongresov budú rozpracované a predložené výboru na dalšom zasadnutí (zodpovední Lazúrová a Vaňuga)

Ad 10/ Lazúrova navrhla vypracovanie guidelines v endokrinológii – návrh bol výborom schválený. Podoba bol poverený vypracovať 1 ukážkovú kapitolu, podľa ktorej následne členovia výboru dopracujú jednotlivé kapitoly endokrinologických ochorení. Presnejšie rozdelenie konkretnych kapitol bude urcené na najbližšom zasadnutí výboru.

Ad 11/ Lapošová a Voglová informovali o problematike neštátnych lekárov: pripravovanie minimálnej siete zdravotnej starostlivosti - údajne v sieti má byť 0,04 endokrinologického lekárskeho miesta na 10.000 obyvateľov (čo dáva 1 lekár na 250.000 obyvateľov). Výbor SES súhlasí s terajším jestvujúcim stavom, kde 1 lekár je približne na 50.000 obyvateľov. V prípade hore uvedených zmien nebude endokrinológia na Slovensku adekvátne zastúpená.
Voglova informovala aj o problematike uzatvárania zmlúv zo ZP, problematikou výšky bodu ŠAS (ktorý je neadekvátne nízky) a o problematike s kritériami kvality

Ad 12/ Výbor SES poveril Dr. Puru vedením webovej stránky SES, zároveň mu schválil za vykonávanú prácu odmenu 10.000 Sk ročne (vyplácanú v 2 splátkach). Aktualizácia stránok by mala byť 1x mesačne. Príspevky a informácie budú zasielané cez vedeckého sekretára (Vaňuga) alebo priamo na adresu mikulas.pura@nedu.sk

Ad 13/ Payer informoval o situácii s hydrocortisonom - prebehlo rokovanie s MZ SR a firmou MSD, kde bola dohodnuté navezenie potrebného množstva HCT (Hydrocortrone) - 5 tisíc balení je už momentálne dostupné v lekárňach (dodávané cez Unifarmu), ďalšie 2 tisícky budú dovezené do konca roku. MSD plánuje aj registráciu tohto preparátu, čo vyrieši nedostatok HCT na našom trhu.
Lazúrová informovala o skončení výroby Deprazolinu, a teda absolútneho chýbania alfa blokátorov pre liečbu feochromocytómov. Taktiež poukázala na nedostupnosť mnohých diagnostík (Synacten, metopyron...). Výbor SES sa bude zaoberať týmito skutočnosťami a bude rokovať s MZ SR a farmaceutickými firmami o dostatočnom zabezpečení potrebných diagnostických i terapeutických komodít na Slovensku
Košťálová informovala o preskripčnom obmedzení hypolipidemik pre detský vek
Vaňuga referoval o nemožnosti využívať analógy somatostatinu na liečbu endokrinnej orbitopatie, nakoľko liek nie je na EO registrovaný.
Payer odporučil obrátiť sa na kategorizačnú komisiu MZ SR s doriešením hore uvedených problémov. Zároveň informoval o zmenách ohľadom sledovania liečby GH v dospelom i detskom veku pre VšZP.

Rôzne: Payer informoval o vytvorení tzv. "karcinoidovej skupiny", ktorá sa bude zaoberať diagnostikou ale najmä liečbou karcinoidov analógmi somatostatínu
Lazúrová informovala, že na Európskom endokrinologickom kongrese v Berlíne v r. 2008 bude mať Slovensko zastúpenie minimálne 2x, a to prednáškami - Kiňová, Payer
Michálek vyzval všetkých členov SES na vytvorenie loga SES, prihovára sa za základný prvok v logu - steroidné jadro. Výbor SES týmto vyzýva všetkých svojich členov na vytvorenie nového loga SES - návrhy posielať Michálkovi (michalek@nedu.sk)

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES


PDF verzia

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac