1. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 1. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 29. 11. 2006 v salóniku hotela Pod Hradom v Trenčíne

Prítomní (v abecednom poradí)
Kiňová, Košťálová, Lapošová, Lazúrová, Lichardus, Michálek, Payer, Podoba, Renker, Tajtáková, Vaňuga, Voglová

Ospravedlnení
Klimeš, Schwartz, Hrnčiar

Program:
1. rozdelenie kompetencií vo výbore, plán zasadnutí, plenárne schôdze
2. informácia o korešpondenčnom zjazde SLS (Vaňuga, Payer)
3. informácia o priebehu ESE kurzu (Lazúrová)
4. jarný endokrinologický seminár- určenie termínu a hlavnej témy
5. Česko –Slovenské endokrinologické dni v r. 2008
6. špecializačné štúdium v endokrinológii (Podoba, Payer, Lazúrová)
7. ekonomika SES (Kiňová)
8. spôsob udeľovania cien za najlepšiu publikáciu a grantov
9. kritériá na refundáciu cestovného, kritériá na odmeny za organizáciu podujatí
10. guidellines v endokrinológii
11. problémy neštátnych endokrinológov
12. web. Stránka – úpravy
13. lieky a informácia z kategorizačnej komisie
14. rôzne


V úvode zasadania Renker spolu s Tajtákovou oboznámili výbor SES o skutočnosti, že prebehla voľba predsedu revíznej komisie SES – predsedom sa stal Renker. Na zasadnutiach výboru SES sa zúčastní vždy najmenej jeden z členov RK (Renker, Tajtátová, Hrnčiar)

Ad 1/ Lazúrová navrhla rozdelenie kompetencií vo výbore SES (mimo funkčných miest vo výbore:
- pokladník - Kiňová
- styk s MZ SR a lieková komisia – Payer
- špecializačné štúdium endokrinológie – Lazúrová, Payer, Podoba
- neštátny sektor – Lapošová, Schwarz
- zahraničné styky – Klimeš
- grantová komisia – Klimeš, Tajtáková, Michálek, Košťálová
Členovia výboru návrh odsúhlasili a schválili
Zasadnutia výboru budú minimálne 3x ročne: 1x pri príležitosti Č-S endokrinologického kongresu (jeseň), 1x počas endokrinologického semináru (jar), 1x v zimných mesiacoch

Ad 2/ Vaňuga informoval o korešpondenčnom zjazde SLS – zaslané súhlasné stanovisko za výbor SES s realizovanými zmenami SLS.

Ad 3/ Lazúrová informovala o úspešnom priebehu ESE kurzu v Košiciach. Zúčastnilo sa 91 registrovaných účastníkov, z toho 30 zo Slovenska. Prednášalo 25 renomovaných prednášateľov, z toho 5 zo Slovenska. Akcia bola finančne zisková, na účet SES pribudlo 50 tis. Sk

Ad 4/ Výbor SES sa dohodol, že jarný endokrinologický seminár sa bude konať 13.-14.apríla 2007 v Bojniciach a hlavnou témou podujatia bude Endokrinná orbitopatia. Organizačnú prípravu a zabezpečenie bude mať Dr. Purgátová, programové zabezpečenie koordinuje Podoba

Ad 5/ Lazúrová navrhla konanie Č – S endokrinologických dní v r. 2008 vo Vysokých Tatrách, kde by sa osobne (I. interná klinika KE) podujala na zabezpečenie organizácie tohto podujatia. Návrh bol výborom jednomyseľne schválený.

Ad 6/ Podoba informoval o súčasnej situácii v postgraduálnom vzdelávaní v endokrinológii. Lazúrová referovala o možnosti špecializačného štúdia v endokrinológii aj v Košiciach, keďže ich pracovisko je tiež akreditované na túto činnosť. Je možné sa už prihlasovať na špecializačné štúdium endokrinológie a tiež diabetológie na LF UPJŠ. Payer informoval o blížiacom sa termíne akreditácia aj ich pracoviska v Ružinove.

Ad 7/ O ekonomike SES informovala Kiňová: aktuálne k 31.10.89 je na účte SES 244.456,86 Sk.

Ad 8/ Výbor SES vyhlasuje cenu o najlepšiu publikáciu v odbore endokrinológia za rok 2006 ohodnotenou sumou 10.000,- Sk. Prihlášku spolu s priloženou publikáciou možno zasielať do konca februára 2007 na adresu prof. Klimeša. Vyhodnotenie bude zverejnené počas konania jarného endokrinologického semináru v Bojniciach. Predsedom vyhodnocovacej komisie bude Klimeš.
Od r. 2008 výbor plánuje udeľovať pre mladých endokrinológov cestovné granty (úhrada kongresového poplatku). Možnosti prihlasovania sa na konkurz budú zverejnené v r. 2007.

Ad 9/ Výbor sa zaoberal úhradou cestovného na výborové schôdze. Cestovné bude členom výboru uhradené len v prípade nemožnosti získania sponzorských príspevkov na cestu – individuálne schválenie predsedom SES, resp. členmi výboru SES.
Kritériá na udeľovanie odmien za organizáciu kongresov budú rozpracované a predložené výboru na dalšom zasadnutí (zodpovední Lazúrová a Vaňuga)

Ad 10/ Lazúrova navrhla vypracovanie guidelines v endokrinológii – návrh bol výborom schválený. Podoba bol poverený vypracovať 1 ukážkovú kapitolu, podľa ktorej následne členovia výboru dopracujú jednotlivé kapitoly endokrinologických ochorení. Presnejšie rozdelenie konkretnych kapitol bude urcené na najbližšom zasadnutí výboru.

Ad 11/ Lapošová a Voglová informovali o problematike neštátnych lekárov: pripravovanie minimálnej siete zdravotnej starostlivosti - údajne v sieti má byť 0,04 endokrinologického lekárskeho miesta na 10.000 obyvateľov (čo dáva 1 lekár na 250.000 obyvateľov). Výbor SES súhlasí s terajším jestvujúcim stavom, kde 1 lekár je približne na 50.000 obyvateľov. V prípade hore uvedených zmien nebude endokrinológia na Slovensku adekvátne zastúpená.
Voglova informovala aj o problematike uzatvárania zmlúv zo ZP, problematikou výšky bodu ŠAS (ktorý je neadekvátne nízky) a o problematike s kritériami kvality

Ad 12/ Výbor SES poveril Dr. Puru vedením webovej stránky SES, zároveň mu schválil za vykonávanú prácu odmenu 10.000 Sk ročne (vyplácanú v 2 splátkach). Aktualizácia stránok by mala byť 1x mesačne. Príspevky a informácie budú zasielané cez vedeckého sekretára (Vaňuga) alebo priamo na adresu mikulas.pura@nedu.sk

Ad 13/ Payer informoval o situácii s hydrocortisonom - prebehlo rokovanie s MZ SR a firmou MSD, kde bola dohodnuté navezenie potrebného množstva HCT (Hydrocortrone) - 5 tisíc balení je už momentálne dostupné v lekárňach (dodávané cez Unifarmu), ďalšie 2 tisícky budú dovezené do konca roku. MSD plánuje aj registráciu tohto preparátu, čo vyrieši nedostatok HCT na našom trhu.
Lazúrová informovala o skončení výroby Deprazolinu, a teda absolútneho chýbania alfa blokátorov pre liečbu feochromocytómov. Taktiež poukázala na nedostupnosť mnohých diagnostík (Synacten, metopyron...). Výbor SES sa bude zaoberať týmito skutočnosťami a bude rokovať s MZ SR a farmaceutickými firmami o dostatočnom zabezpečení potrebných diagnostických i terapeutických komodít na Slovensku
Košťálová informovala o preskripčnom obmedzení hypolipidemik pre detský vek
Vaňuga referoval o nemožnosti využívať analógy somatostatinu na liečbu endokrinnej orbitopatie, nakoľko liek nie je na EO registrovaný.
Payer odporučil obrátiť sa na kategorizačnú komisiu MZ SR s doriešením hore uvedených problémov. Zároveň informoval o zmenách ohľadom sledovania liečby GH v dospelom i detskom veku pre VšZP.

Rôzne: Payer informoval o vytvorení tzv. "karcinoidovej skupiny", ktorá sa bude zaoberať diagnostikou ale najmä liečbou karcinoidov analógmi somatostatínu
Lazúrová informovala, že na Európskom endokrinologickom kongrese v Berlíne v r. 2008 bude mať Slovensko zastúpenie minimálne 2x, a to prednáškami - Kiňová, Payer
Michálek vyzval všetkých členov SES na vytvorenie loga SES, prihovára sa za základný prvok v logu - steroidné jadro. Výbor SES týmto vyzýva všetkých svojich členov na vytvorenie nového loga SES - návrhy posielať Michálkovi (michalek@nedu.sk)

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES


PDF verzia

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac
Stanovisko SES

Stanovisko SES ku predloženému návrhu minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

čítať viac
Pozvánka EndoBridge 2017

Pozvánka na účasť zástupcu mladých endokrinológov na EndoBridge 2017

čítať viac