1. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
z 1. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

ktoré sa konalo dňa 15. 10. 2010 v Košiciach, hotel Hilton
(pri príležitosti konania XXXIII. Endokrinologických dní)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Kiňová, Lazúrová, Lichardus, Payer, Pura, Schwartz, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Klimeš, Michálek, Podoba

Program:
1. Voľba organizačných zložiek výboru SES pre funkčné obdobie 2010_2014
2. Rôzne

Ad 1/ Lazúrová ako predseda bývalého výboru pogratulovala novozvoleným členom výboru a vyzvala prítomných k voľbám nového predsedu SES. Vaňuga navrhol za predsedu spoločnosti Lazúrovú – tajným hlasovaním bola Lazúrová zvolená staro-novým predsedom SES (za 7, zdržal sa 1, proti 0). Ďalšie hlasovanie podpredsedov a vedeckého sekretára prebiehalo verejne – za 1. podpredsedu bol zvolený Payer (za 7, zdržal sa 1, proti 0), 2. podpredseda Košťálová (za 7, zdržal sa 1, proti 0) a vedecký sekretár Vaňuga (za 7, zdržal sa 1, proti 0). Vedením financií SES bola poverená Kiňová, úpravou web. Stránky SES bol poverený Pura.

Ad 2/ Lazúrová informovala o termíne ďalšieho stretnutia výboru, ktoré bude v 1/2011 – termín upresníme.

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac
Stanovisko SES

Stanovisko SES ku predloženému návrhu minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

čítať viac
Pozvánka EndoBridge 2017

Pozvánka na účasť zástupcu mladých endokrinológov na EndoBridge 2017

čítať viac