1. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
z 1. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

ktoré sa konalo dňa 15. 10. 2010 v Košiciach, hotel Hilton
(pri príležitosti konania XXXIII. Endokrinologických dní)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Kiňová, Lazúrová, Lichardus, Payer, Pura, Schwartz, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Klimeš, Michálek, Podoba

Program:
1. Voľba organizačných zložiek výboru SES pre funkčné obdobie 2010_2014
2. Rôzne

Ad 1/ Lazúrová ako predseda bývalého výboru pogratulovala novozvoleným členom výboru a vyzvala prítomných k voľbám nového predsedu SES. Vaňuga navrhol za predsedu spoločnosti Lazúrovú – tajným hlasovaním bola Lazúrová zvolená staro-novým predsedom SES (za 7, zdržal sa 1, proti 0). Ďalšie hlasovanie podpredsedov a vedeckého sekretára prebiehalo verejne – za 1. podpredsedu bol zvolený Payer (za 7, zdržal sa 1, proti 0), 2. podpredseda Košťálová (za 7, zdržal sa 1, proti 0) a vedecký sekretár Vaňuga (za 7, zdržal sa 1, proti 0). Vedením financií SES bola poverená Kiňová, úpravou web. Stránky SES bol poverený Pura.

Ad 2/ Lazúrová informovala o termíne ďalšieho stretnutia výboru, ktoré bude v 1/2011 – termín upresníme.

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na Jarné gynekologické dni 2018

Pozvánka na Jarné gynekologické dni 2018

čítať viac
Pozvánka na Postgraduálny kurz

Pozvánka na Postgraduálny kurz Matraháza, Maďarsko v termíne 12. - 14.4.2018

čítať viac
8.postgraduálny kurz klinickej endokrinológie v Zagrebe

Európska endokrinologická spoločnosť organizuje v termíne 23.-24.marca 2018 v Zagrebe 8.postgraduálny kurz klinickej endokrinológie

čítať viac