1. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
z 1. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

ktoré sa konalo dňa 15. 10. 2010 v Košiciach, hotel Hilton
(pri príležitosti konania XXXIII. Endokrinologických dní)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Kiňová, Lazúrová, Lichardus, Payer, Pura, Schwartz, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Klimeš, Michálek, Podoba

Program:
1. Voľba organizačných zložiek výboru SES pre funkčné obdobie 2010_2014
2. Rôzne

Ad 1/ Lazúrová ako predseda bývalého výboru pogratulovala novozvoleným členom výboru a vyzvala prítomných k voľbám nového predsedu SES. Vaňuga navrhol za predsedu spoločnosti Lazúrovú – tajným hlasovaním bola Lazúrová zvolená staro-novým predsedom SES (za 7, zdržal sa 1, proti 0). Ďalšie hlasovanie podpredsedov a vedeckého sekretára prebiehalo verejne – za 1. podpredsedu bol zvolený Payer (za 7, zdržal sa 1, proti 0), 2. podpredseda Košťálová (za 7, zdržal sa 1, proti 0) a vedecký sekretár Vaňuga (za 7, zdržal sa 1, proti 0). Vedením financií SES bola poverená Kiňová, úpravou web. Stránky SES bol poverený Pura.

Ad 2/ Lazúrová informovala o termíne ďalšieho stretnutia výboru, ktoré bude v 1/2011 – termín upresníme.

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac