1. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

Zápisnica
Zápisnica z 1. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

ktoré sa konalo dňa 9.10.2014 v Žiline, hotel Holiday Inn

Prítomní (v abecednom poradí): Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Klimeš, Lichardus, Payer, Podoba, Vaňuga, Voglová, Schwartz
za DR: Tajtáková, Renker
Neprítomní (osprav.): Kiňová, Pura

Program:
1. otvorenie
2. sumarizácia práce výboru SES v období 2010-2014 (Lazúrová)
3. voľby do výboru SES na funkčné obdobie 2014-2018 (Vaňuga)
4. voľba predsedníctva SES na funkčné obdobie 2014-2018
5. Česko-Slovenské endokrinologické dni Žilina, 2014 (Vaňuga)
6. hospodárenie SES (Vaňuga)
7. členské príspevky do SES (Vaňuga)
8. správa o práci Odbornej pracovnej skupiny H (Payer)
9. návrh zmeny preskripčného obmedzenia pre lieky DM
10. rôzne

Ad 2/ Predsedkyňa výboru SES v období 2010-2014 Lazúrová informovala členov o aktivitách výboru, organizácii podujatí pod záštitou SES, riešení aktuálnych problémov, hospodárení SES ktoré skončilo s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Poďakovala sa podpredsedom výboru, vedeckému sekretárovi i všetkým členom výboru za spoluprácu a aktivitu. (sumarizáciu aktivít Výboru SES predsedkyňa predniesla i všetkým zúčastnením na plenárnom zasadnutí SES počas kongresu v Žiline)

Ad 3/ Vaňuga informoval prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do Výboru SES na obdobie 2014-2018. V súlade so stanovami SLS členovia endokrinologickej spoločnosti prostredníctvom hlasovacích lístkov doručených poštou zvolili nových členov Výboru. Členmi volebnej komisie boli: Páleníková, Felšoci a Kentoš.

Ad 4/ Vo vedení Výboru SES boli potvrdení všetkými hlasmi, v pozícii predsedkyne Lazúrová, v pozícii prvého podpredsedu Payer, v pozícii druhého podpredsedu Košťálová, v pozícii vedeckého sekretára Vaňuga. Predsedkyňa sa poďakovala za vyslovenú dôveru. Predniesla svoju predstavu o práci výboru v nasledujúcom volebnom období a vyslovila presvedčenie o dobrej a konštruktívnej spolupráci.

Ad 5/ Vaňuga informoval členov o programe a organizácii spojeného kongresu XXXVII. Endokrinologických dní i XVIII. Kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti, v spolupráci s agentúru Progress. Do začiatku kongresu bolo registrovaných 316 účastníkov, s predpokladom ďalších registrovaných priamo na mieste v čase konania kongresu. Registrovaní účastníci dostali k dispozícii v rámci materiálov i súbor abstraktov, uverejnený v časopise Interná medicína. Čestné členstvo SES bolo schválené pre prezidenta ESE Prof Boucharda a prezidenta ČES Prof Kršeka (bolo odovzdané v priebehu kongresu). Lazúrová v mene členov výboru Vaňugovi poďakovala za výbornú organizáciu podujatia.

Ad 6/ Výsledok hospodárenia SES ku dňu zasadnutia výboru bol 63,940 Euro, zatiaľ bez zohľadnenia nákladov a príspevkov, ktoré sa predpokladali v súvise s organizáciou kongresu.

Ad 7/ Problémom zostáva vysoké percento neplatičov príspevku SES, predstavujú cca 25% členskej základne, napriek nízkej sume. V diskusii členovia dospeli k záveru, že účastníci kongresu budú najskôr na skutočnosť upozornení na Plenárnej schôdzi, v prípade neuhradenia budú písomne oboznamení a ak k úhrade nedôjde, hrozí im následné vylúčenie zo SES. Vzhľadom ku neprimerane nízkej hodnote príspevku bolo členmi výboru navrhnuté zvýšiť príspevok na 10 eur (na Plenárnom zasadnutí v priebehu kongresu bolo schválených 5 eur ročne).

Ad 8/ Informácie zo zasadaní kategorizačnej komisie predniesol Payer. Predmetom posledného rokovania kategorizačnej komisie bolo rozšírenie preskripčného obmedzenia androgénov pre detského edokrinológa.
Schválenia skupinového dovozu neregistrovaných liekov zostávajú zabezpečené pre: CRH, GHRH, LHRH, Synacten, Hydrocortison, AT10, Astonin H.

Ad 9/ V máji 2014 vydalo MZSR Vyhlášku o dispenzárnej starostlivosti, v ktorej figuruje ako dispenzarizujúci lekár diabetikov 1. i 2. typu endokrinológ, na základe toho členovia výboru odporučili zahrnúť danú skutočnosť i do návrhov kategorizačnej komisie s rozšírením preskripčného obmedzenia. Uvedená skutočnosť sa stretla s výrazným nesúhlasom Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Vyhláška však bola koncipovaná na základe údajov zo smernice EÚ z roku 2006.

Ad 10/ Košťálová pozvala endokrinológov na pripravovaný Kazuistický seminár endokrinologickej pediatrie, plánovaný na 22.-23.1.2015 v priestoroch DFNsP Bratislava. SES prevzala nad podujatím záštitu.
Košťálová navrhla udeliť ocenenie Prof. MUDr. Janovi Leblovi CSc., prednostovi Pediatrickej kliniky 2. lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice v Motole Praha pri príležitosti významného životného jubilea, členovia súhlasili s udelením Čestného členstva SES.

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Zapísala: J. Kollerová

Mohlo by vás zaujímať

22nd Postgraduate Clinical Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism

Pozvánka na 22nd Postgraduate Clinical Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism

čítať viac
AT10 kvapky sú na slovenskom trhu znovu dostupné

AT10 kvapky sú na slovenskom trhu znovu dostupné

čítať viac
Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac