1. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

Zápisnica
Zápisnica z 1. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

ktoré sa konalo dňa 9.10.2014 v Žiline, hotel Holiday Inn

Prítomní (v abecednom poradí): Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Klimeš, Lichardus, Payer, Podoba, Vaňuga, Voglová, Schwartz
za DR: Tajtáková, Renker
Neprítomní (osprav.): Kiňová, Pura

Program:
1. otvorenie
2. sumarizácia práce výboru SES v období 2010-2014 (Lazúrová)
3. voľby do výboru SES na funkčné obdobie 2014-2018 (Vaňuga)
4. voľba predsedníctva SES na funkčné obdobie 2014-2018
5. Česko-Slovenské endokrinologické dni Žilina, 2014 (Vaňuga)
6. hospodárenie SES (Vaňuga)
7. členské príspevky do SES (Vaňuga)
8. správa o práci Odbornej pracovnej skupiny H (Payer)
9. návrh zmeny preskripčného obmedzenia pre lieky DM
10. rôzne

Ad 2/ Predsedkyňa výboru SES v období 2010-2014 Lazúrová informovala členov o aktivitách výboru, organizácii podujatí pod záštitou SES, riešení aktuálnych problémov, hospodárení SES ktoré skončilo s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Poďakovala sa podpredsedom výboru, vedeckému sekretárovi i všetkým členom výboru za spoluprácu a aktivitu. (sumarizáciu aktivít Výboru SES predsedkyňa predniesla i všetkým zúčastnením na plenárnom zasadnutí SES počas kongresu v Žiline)

Ad 3/ Vaňuga informoval prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do Výboru SES na obdobie 2014-2018. V súlade so stanovami SLS členovia endokrinologickej spoločnosti prostredníctvom hlasovacích lístkov doručených poštou zvolili nových členov Výboru. Členmi volebnej komisie boli: Páleníková, Felšoci a Kentoš.

Ad 4/ Vo vedení Výboru SES boli potvrdení všetkými hlasmi, v pozícii predsedkyne Lazúrová, v pozícii prvého podpredsedu Payer, v pozícii druhého podpredsedu Košťálová, v pozícii vedeckého sekretára Vaňuga. Predsedkyňa sa poďakovala za vyslovenú dôveru. Predniesla svoju predstavu o práci výboru v nasledujúcom volebnom období a vyslovila presvedčenie o dobrej a konštruktívnej spolupráci.

Ad 5/ Vaňuga informoval členov o programe a organizácii spojeného kongresu XXXVII. Endokrinologických dní i XVIII. Kongresu Slovenskej lekárskej spoločnosti, v spolupráci s agentúru Progress. Do začiatku kongresu bolo registrovaných 316 účastníkov, s predpokladom ďalších registrovaných priamo na mieste v čase konania kongresu. Registrovaní účastníci dostali k dispozícii v rámci materiálov i súbor abstraktov, uverejnený v časopise Interná medicína. Čestné členstvo SES bolo schválené pre prezidenta ESE Prof Boucharda a prezidenta ČES Prof Kršeka (bolo odovzdané v priebehu kongresu). Lazúrová v mene členov výboru Vaňugovi poďakovala za výbornú organizáciu podujatia.

Ad 6/ Výsledok hospodárenia SES ku dňu zasadnutia výboru bol 63,940 Euro, zatiaľ bez zohľadnenia nákladov a príspevkov, ktoré sa predpokladali v súvise s organizáciou kongresu.

Ad 7/ Problémom zostáva vysoké percento neplatičov príspevku SES, predstavujú cca 25% členskej základne, napriek nízkej sume. V diskusii členovia dospeli k záveru, že účastníci kongresu budú najskôr na skutočnosť upozornení na Plenárnej schôdzi, v prípade neuhradenia budú písomne oboznamení a ak k úhrade nedôjde, hrozí im následné vylúčenie zo SES. Vzhľadom ku neprimerane nízkej hodnote príspevku bolo členmi výboru navrhnuté zvýšiť príspevok na 10 eur (na Plenárnom zasadnutí v priebehu kongresu bolo schválených 5 eur ročne).

Ad 8/ Informácie zo zasadaní kategorizačnej komisie predniesol Payer. Predmetom posledného rokovania kategorizačnej komisie bolo rozšírenie preskripčného obmedzenia androgénov pre detského edokrinológa.
Schválenia skupinového dovozu neregistrovaných liekov zostávajú zabezpečené pre: CRH, GHRH, LHRH, Synacten, Hydrocortison, AT10, Astonin H.

Ad 9/ V máji 2014 vydalo MZSR Vyhlášku o dispenzárnej starostlivosti, v ktorej figuruje ako dispenzarizujúci lekár diabetikov 1. i 2. typu endokrinológ, na základe toho členovia výboru odporučili zahrnúť danú skutočnosť i do návrhov kategorizačnej komisie s rozšírením preskripčného obmedzenia. Uvedená skutočnosť sa stretla s výrazným nesúhlasom Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Vyhláška však bola koncipovaná na základe údajov zo smernice EÚ z roku 2006.

Ad 10/ Košťálová pozvala endokrinológov na pripravovaný Kazuistický seminár endokrinologickej pediatrie, plánovaný na 22.-23.1.2015 v priestoroch DFNsP Bratislava. SES prevzala nad podujatím záštitu.
Košťálová navrhla udeliť ocenenie Prof. MUDr. Janovi Leblovi CSc., prednostovi Pediatrickej kliniky 2. lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice v Motole Praha pri príležitosti významného životného jubilea, členovia súhlasili s udelením Čestného členstva SES.

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Zapísala: J. Kollerová

Mohlo by vás zaujímať

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

čítať viac
Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022

Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022 + stretnutie krajských odborníkov MZ SR s hlavným odborníkom MZ SR pre odbor endokrinológia

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu

Stále prebieha súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2018.

čítať viac