10. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 10. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 14. 10. 2010 v Košiciach, hotel Hilton
(pri príležitosti konania XXXIII. Endokrinologických dní)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Kiňová, Klimeš, Lapošová, Lazúrová, Lichardus, Michálek, Payer, Podoba, Schwartz, Vaňuga, Voglová
za DR: Renker, Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
0

Program:
1. správa o výsledku volieb SES (Benejová)
2. organizačné zabezpečenie XXXIII. Endokrinologických dní (Lazúrová)
3. endokrinologický seminár 2011 (Lazúrová)
4. správa o hospodárení SES (Kiňová)
5. vyhlásenie výsledku súťaže o najlepšiu publikáciu za r. 2009 (Klimeš)
6. problémy neštátnych endokrinológov (Voglová)
7. rôzne


Ad 1/ Lazúrová oboznámila členov výboru s výsledkami volieb do výboru SES na volebné obdobie 2010 – 2014, oficiálne výsledky budú prezentované na plenárnej schôdzi SES 15.10.2010

Ad 2/ Lazúrová informovala výbor o zabezpečení priebehu XXXIII. Endokrinologických dní v Košiciach. Bolo prihlásených 298 účastníkov.

Ad 3/ Lapošová ponúkla výboru organizovanie jarného seminára (marec/apríl 2011) v Humennom, čo výbor hlasovaním schválil. Termín konania bude upresnený, ústrednou témou semináru bude "poruchy kalciovo-fosfátového metabolizmu". Odborným garantom podujatia bude Payer.

Ad 4/ Kiňová predniesla správu o hospodárení, k 1.1.2010 bolo na účte SES 50.434 Euro.

Ad 5/ Klimeš ako predseda výberovej komisie oboznámil členov výboru s výsledkami súťaže o najlepšiu publikáciu v endokrinológii za rok 2009 – víťazom sa stala jediná prihlásená práca autorov Liszeková D., Polakovičová M., Beňo M., Farkaš R. Gratulujeme k výhre 500 Euro

Ad 6/ Voglová informovala o stave špecializovaných ambulancií v regióne – čakacie doby na prvé vyšetrenie sú približne 3-4 mesiace. Odmietanie dispenzára nových pacientov z kapacitných dôvodov (množstvo pacientov, limity). Často žiadajú vyšetrenie pacienti už vyšetrení u iného endokrinológa (second look). Riešením tejto neúnosnej situácie je možnosť priamej platby pacientom, čo však neumožňujú terajšie zákony a nariadenia. Výbor podá návrh na MZ SR k zmene systému, ktorý by umožňoval aj priame platby vyšetrení

Ad 7/ Lazúrová poďakovala členom výboru za doterajšiu prácu vo výbore

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac