10. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 10. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 14. 10. 2010 v Košiciach, hotel Hilton
(pri príležitosti konania XXXIII. Endokrinologických dní)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Kiňová, Klimeš, Lapošová, Lazúrová, Lichardus, Michálek, Payer, Podoba, Schwartz, Vaňuga, Voglová
za DR: Renker, Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
0

Program:
1. správa o výsledku volieb SES (Benejová)
2. organizačné zabezpečenie XXXIII. Endokrinologických dní (Lazúrová)
3. endokrinologický seminár 2011 (Lazúrová)
4. správa o hospodárení SES (Kiňová)
5. vyhlásenie výsledku súťaže o najlepšiu publikáciu za r. 2009 (Klimeš)
6. problémy neštátnych endokrinológov (Voglová)
7. rôzne


Ad 1/ Lazúrová oboznámila členov výboru s výsledkami volieb do výboru SES na volebné obdobie 2010 – 2014, oficiálne výsledky budú prezentované na plenárnej schôdzi SES 15.10.2010

Ad 2/ Lazúrová informovala výbor o zabezpečení priebehu XXXIII. Endokrinologických dní v Košiciach. Bolo prihlásených 298 účastníkov.

Ad 3/ Lapošová ponúkla výboru organizovanie jarného seminára (marec/apríl 2011) v Humennom, čo výbor hlasovaním schválil. Termín konania bude upresnený, ústrednou témou semináru bude "poruchy kalciovo-fosfátového metabolizmu". Odborným garantom podujatia bude Payer.

Ad 4/ Kiňová predniesla správu o hospodárení, k 1.1.2010 bolo na účte SES 50.434 Euro.

Ad 5/ Klimeš ako predseda výberovej komisie oboznámil členov výboru s výsledkami súťaže o najlepšiu publikáciu v endokrinológii za rok 2009 – víťazom sa stala jediná prihlásená práca autorov Liszeková D., Polakovičová M., Beňo M., Farkaš R. Gratulujeme k výhre 500 Euro

Ad 6/ Voglová informovala o stave špecializovaných ambulancií v regióne – čakacie doby na prvé vyšetrenie sú približne 3-4 mesiace. Odmietanie dispenzára nových pacientov z kapacitných dôvodov (množstvo pacientov, limity). Často žiadajú vyšetrenie pacienti už vyšetrení u iného endokrinológa (second look). Riešením tejto neúnosnej situácie je možnosť priamej platby pacientom, čo však neumožňujú terajšie zákony a nariadenia. Výbor podá návrh na MZ SR k zmene systému, ktorý by umožňoval aj priame platby vyšetrení

Ad 7/ Lazúrová poďakovala členom výboru za doterajšiu prácu vo výbore

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac
Stanovisko SES

Stanovisko SES ku predloženému návrhu minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

čítať viac
Pozvánka EndoBridge 2017

Pozvánka na účasť zástupcu mladých endokrinológov na EndoBridge 2017

čítať viac