10. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica z 10. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)


ktoré sa konalo dňa 12.02.2014 v Bratislave, hotel Hilton

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Lazúrová, Kiňová, Klimeš, Lichardus, Michálek, Payer, Podoba, Pura, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Kiňová, Schwartz

Program:
1. otvorenie
2. Č-S endokrinologické dni Žilina, 2014 (Vaňuga)
3. voľby do výboru SES na funkčné obdobie 2014-2018 (Vaňuga)
4. hospodárenie (Kiňová)
5. jubilanti 2014 (Vaňuga)
6. súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2013(Lazúrová)
7. štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii (Lazúrová)
8. kategorizačná komisia (Payer)
9. problémy neštátnych endokrinológov (Voglová)
10. rôzne

Ad 2/ Vaňuga predniesol informácie o zabezpečení konania XXXV. Endokrinologických dní, ktoré sa budú konať 9.-11.10.2014 v Žiline (hotel Holiday Inn). Ako v predošlých obdobiach zabezpečenie kongresu bude v spolupráci SES so SLS a agentúrou Progress. Boli už oslovené viaceré farmaceutické firmy s prosbou o sponzorské zabezpečenie kongresu. 1. informácia bude distribuovaná do 31.3. 2014, zároveň bude vytvorená aj web stránka kongresu, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie o podujatí, vrátane možnosti registrácie, ubytovania a podobne. Prihlásenie sa k aktívnej účasti bude možné do 30.6.2014. Kongresový poplatok zostáva nezmenený (ako v r. 2012).
Odborný program zostaví programový výbor – okrem klasických tém (štítna žľaza, hypofýzy, nadobličky, DM, gynekologická endokrinológia, Ca-P metabolizmus) boli navrhnuté ako nosné témy kongresu problematika laboratórnej diagnostiky, vizualizačná technika v endokrinológii a pediatrická endokrinológia. Pre SZP bude možnosť prihlásiť sa v samostatnej sekcii. Konečný program bude po jeho spracovaní na web stránke kongresu, v tlačenej forme pri registrácii.
Výbor SES nominoval na Charvátovú prednášku doc. Podobu a na Podobovu prednášku doc. Michálka.

Ad 3/ Vaňuga informoval členov výboru o skutočnosti, že v tomto roku končí funkčné obdobie výboru SES a v priebehu 5-6/2013 bude spoločnosť v súlade so stanovami SLS rozposielať členom endokrinologickej spoločnosti pokyny s hlasovacími lístkami. Plánované spätné doručenie hlasovacích lístkov je do 30.6.2013. Výbor SES zároveň na dnešnom rokovaní schválil členov volebnej komisie v zložení: P. Páleníková, M. Felšoci a P. Kentoš. Výsledky volieb budú zverejnené počas konania XXXV. Endokrinologických dní v Žiline, kedy terajší výbor spoločnosti ukončí svoju činnosť.

Ad 4/ Stav hospodárenia SES predniesol Vaňuga (v zastúpení Kiňovej), k 31.12.2013 je na účte spoločnosti 63,940,58 Euro. V porovnaní s predošlým stavom účtu (54,926,07 Euro k 1.1.2013) došlo ku kladnému hospodárskemu výsledku najmä vďaka skvele zorganizovaného ESE postgraduálneho kurzu (Košice) pod vedením Lazúrovej.

Ad 5/ Vaňuga predložil zoznam jubilantov za rok 2014, výbor SES ocení aktívnych členov spoločnosti pri zahájení XXXV. Endokrinologických dní v Žiline.

Ad 6/ Lazúrová navrhla opätovne vyhlásiť súťaž o najlepšiu publikáciu z endokrinológie za rok 2013. Podmienky na zaradenie publikácie budú rovnaké ako v predošlom roku (2012) - požiadala Puru o zverejnenie podrobných informácii na webovej stránke SES (www.endo.sk). Termín posielania odborných príspevkov do súťaže je do 30.6.2013 – pozor, zmena: zasielať na mailovú adresu peter.vanuga@nedu.sk.

Ad 7/ Lazúrová informovala prítomných o skutočnosti, že reedícia publikácie Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii je v tlači. Krst publikácie sa plánuje na podujatí SES v marci (Endocrine Education Forum, hotel Sitno Vyhne, 28.-29.3.2014) , kde bude aj možnosť zakúpenia knihy.

Ad 8/ Informácie zo zasadaní kategorizačnej komisie predniesol Payer. Schválenia skupinového dovozu neregistrovaných liekov je zabezpečená pre: CRH, GHRH, LHRH, Synacten, Hydrocortison, AT10, Astonin H. Potvrdilo sa rozšírenie preskripcie gonadotropínov a doxazosínu pre endokrinológov. Navrhnuté zrušenie Osteogenonu zo zoznamu kategorizovaných liekov. Vyjadrenie komisie pre špeciálny zdrav. Materiál (úhrada zatavených ihiel na podávanie pasireotidu a pegvisomantu) zatiaľ nie je k dispozícii.

Ad 9/ Voglová prezentovala problémy neštátnych endokrinológov – pretrvávajú preťažené ambulancie, dlhé čakacie doby na vyšetrenie (v niektorých regiónoch Slovenska). Pozitívna odozva na krok výboru SES (zaslaný list s apeláciou na riešenie situácie) nebola, problémy pretrvávajú. Payer informoval, že VSZP zamietla žiadosť na úhradu výkonov EKG v endokrinologickej ambulancii. V 11/2013 bol odoslaný list generálnemu riaditeľovi Sekcie zdravia MZ SR s požiadavkou o riešenie nedostupnosti endokrinologických vyšetrení.
Členovia výboru spoločnosti konštatovali, že právna možnosť SES pre nápravu a ovplyvnenie daných problémov je takmer nulová.

Ad 10/ Podoba zhrnul nové informácie z jódovej komisie pri MZ SR, došlo k stretnutiu členov odbornej skupiny. Navrhol zrealizovať pilotnú štúdiu jódovej saturácie obyvateľov Slovenska – výbor SES jednoznačne tento návrh podporil. Bude potrebné zostaviť tím odborníkov, ktorí budú riešiť danú problematiku.
Payer informoval o odoslaní návrhu odborného usmernenia MZ SR pre diagnostiku a liečbu NET.
Lazúrová informovala členov výboru, že sa stala členkou Nomination Commitee of the European Society of Endocrinology. Ďalej informovala, že v rámci spolupráce endokrinologických spoločností na európskej úrovni bola vytvorená inštitúcia ECAS (the ESE Council of Affiliated Societies), ktorá umožní všetkým členom národných spoločností podieľať sa na ďalšom vývoji a smerovaní európskej endokrinológie. Bola založená vo Viedni za prítomnosti výboru ESE a prezidentov spoločností 13.9.2013.
Ďalej Lazúrová informovala, že v prípade mladých endokrinológov je možné uchádzať sa o finančný grand SES pri aktívnej účasti na kongrese ECE vo Wroclawi (PL) – požiadavku treba zaslať na mail ivica.lazurova@upjs.sk
Vaňuga informoval prítomných o zmene vedenia vo výbore českej endokrinologickej spoločnosti (ČES) – novým predsedom sa stal prof. M. Kršek, vedeckým sekretárom doc. J. Jiskra.
Koštálová oboznámila vedenie SES o prebehnutom 10. ročníku akcie Detské kazuistiky, ktoré sa konali v januári na Donovaloch s peknou účasťou (54). Ďalej informovala o skutočnosti, že ich pracovisko sa akreditovalo pre atestácie detskej endokrinológie a diabetológie - v rámci predatestačnej prípravy už zrealizovali odborný kurz pre 14 lekárov, nasledovný kurz bude v 5/2014.
Michálek informoval prítomných o náhlom úmrtí Dr. Fodora z NEDU n.o., vedeniu NEDU poverila Michálka napísaním spomienkového článku a jeho odoslaním do redakcie DMEV.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica z výboru SES

Zápisnica z výboru SES

čítať viac
41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou

41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou v Bratislave začínajú 11.10.2018

čítať viac
EndoBridge 2018 / Clinical case submission deadline is extended to 10 September 2018!

EndoBridge 2018 / Clinical case submission deadline is extended to 10 September 2018!

čítať viac