10. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014) | Slovenská endokrinologická spoločnosť

10. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica z 10. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)


ktoré sa konalo dňa 12.02.2014 v Bratislave, hotel Hilton

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Lazúrová, Kiňová, Klimeš, Lichardus, Michálek, Payer, Podoba, Pura, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Kiňová, Schwartz

Program:
1. otvorenie
2. Č-S endokrinologické dni Žilina, 2014 (Vaňuga)
3. voľby do výboru SES na funkčné obdobie 2014-2018 (Vaňuga)
4. hospodárenie (Kiňová)
5. jubilanti 2014 (Vaňuga)
6. súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2013(Lazúrová)
7. štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii (Lazúrová)
8. kategorizačná komisia (Payer)
9. problémy neštátnych endokrinológov (Voglová)
10. rôzne

Ad 2/ Vaňuga predniesol informácie o zabezpečení konania XXXV. Endokrinologických dní, ktoré sa budú konať 9.-11.10.2014 v Žiline (hotel Holiday Inn). Ako v predošlých obdobiach zabezpečenie kongresu bude v spolupráci SES so SLS a agentúrou Progress. Boli už oslovené viaceré farmaceutické firmy s prosbou o sponzorské zabezpečenie kongresu. 1. informácia bude distribuovaná do 31.3. 2014, zároveň bude vytvorená aj web stránka kongresu, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie o podujatí, vrátane možnosti registrácie, ubytovania a podobne. Prihlásenie sa k aktívnej účasti bude možné do 30.6.2014. Kongresový poplatok zostáva nezmenený (ako v r. 2012).
Odborný program zostaví programový výbor – okrem klasických tém (štítna žľaza, hypofýzy, nadobličky, DM, gynekologická endokrinológia, Ca-P metabolizmus) boli navrhnuté ako nosné témy kongresu problematika laboratórnej diagnostiky, vizualizačná technika v endokrinológii a pediatrická endokrinológia. Pre SZP bude možnosť prihlásiť sa v samostatnej sekcii. Konečný program bude po jeho spracovaní na web stránke kongresu, v tlačenej forme pri registrácii.
Výbor SES nominoval na Charvátovú prednášku doc. Podobu a na Podobovu prednášku doc. Michálka.

Ad 3/ Vaňuga informoval členov výboru o skutočnosti, že v tomto roku končí funkčné obdobie výboru SES a v priebehu 5-6/2013 bude spoločnosť v súlade so stanovami SLS rozposielať členom endokrinologickej spoločnosti pokyny s hlasovacími lístkami. Plánované spätné doručenie hlasovacích lístkov je do 30.6.2013. Výbor SES zároveň na dnešnom rokovaní schválil členov volebnej komisie v zložení: P. Páleníková, M. Felšoci a P. Kentoš. Výsledky volieb budú zverejnené počas konania XXXV. Endokrinologických dní v Žiline, kedy terajší výbor spoločnosti ukončí svoju činnosť.

Ad 4/ Stav hospodárenia SES predniesol Vaňuga (v zastúpení Kiňovej), k 31.12.2013 je na účte spoločnosti 63,940,58 Euro. V porovnaní s predošlým stavom účtu (54,926,07 Euro k 1.1.2013) došlo ku kladnému hospodárskemu výsledku najmä vďaka skvele zorganizovaného ESE postgraduálneho kurzu (Košice) pod vedením Lazúrovej.

Ad 5/ Vaňuga predložil zoznam jubilantov za rok 2014, výbor SES ocení aktívnych členov spoločnosti pri zahájení XXXV. Endokrinologických dní v Žiline.

Ad 6/ Lazúrová navrhla opätovne vyhlásiť súťaž o najlepšiu publikáciu z endokrinológie za rok 2013. Podmienky na zaradenie publikácie budú rovnaké ako v predošlom roku (2012) - požiadala Puru o zverejnenie podrobných informácii na webovej stránke SES (www.endo.sk). Termín posielania odborných príspevkov do súťaže je do 30.6.2013 – pozor, zmena: zasielať na mailovú adresu peter.vanuga@nedu.sk.

Ad 7/ Lazúrová informovala prítomných o skutočnosti, že reedícia publikácie Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii je v tlači. Krst publikácie sa plánuje na podujatí SES v marci (Endocrine Education Forum, hotel Sitno Vyhne, 28.-29.3.2014) , kde bude aj možnosť zakúpenia knihy.

Ad 8/ Informácie zo zasadaní kategorizačnej komisie predniesol Payer. Schválenia skupinového dovozu neregistrovaných liekov je zabezpečená pre: CRH, GHRH, LHRH, Synacten, Hydrocortison, AT10, Astonin H. Potvrdilo sa rozšírenie preskripcie gonadotropínov a doxazosínu pre endokrinológov. Navrhnuté zrušenie Osteogenonu zo zoznamu kategorizovaných liekov. Vyjadrenie komisie pre špeciálny zdrav. Materiál (úhrada zatavených ihiel na podávanie pasireotidu a pegvisomantu) zatiaľ nie je k dispozícii.

Ad 9/ Voglová prezentovala problémy neštátnych endokrinológov – pretrvávajú preťažené ambulancie, dlhé čakacie doby na vyšetrenie (v niektorých regiónoch Slovenska). Pozitívna odozva na krok výboru SES (zaslaný list s apeláciou na riešenie situácie) nebola, problémy pretrvávajú. Payer informoval, že VSZP zamietla žiadosť na úhradu výkonov EKG v endokrinologickej ambulancii. V 11/2013 bol odoslaný list generálnemu riaditeľovi Sekcie zdravia MZ SR s požiadavkou o riešenie nedostupnosti endokrinologických vyšetrení.
Členovia výboru spoločnosti konštatovali, že právna možnosť SES pre nápravu a ovplyvnenie daných problémov je takmer nulová.

Ad 10/ Podoba zhrnul nové informácie z jódovej komisie pri MZ SR, došlo k stretnutiu členov odbornej skupiny. Navrhol zrealizovať pilotnú štúdiu jódovej saturácie obyvateľov Slovenska – výbor SES jednoznačne tento návrh podporil. Bude potrebné zostaviť tím odborníkov, ktorí budú riešiť danú problematiku.
Payer informoval o odoslaní návrhu odborného usmernenia MZ SR pre diagnostiku a liečbu NET.
Lazúrová informovala členov výboru, že sa stala členkou Nomination Commitee of the European Society of Endocrinology. Ďalej informovala, že v rámci spolupráce endokrinologických spoločností na európskej úrovni bola vytvorená inštitúcia ECAS (the ESE Council of Affiliated Societies), ktorá umožní všetkým členom národných spoločností podieľať sa na ďalšom vývoji a smerovaní európskej endokrinológie. Bola založená vo Viedni za prítomnosti výboru ESE a prezidentov spoločností 13.9.2013.
Ďalej Lazúrová informovala, že v prípade mladých endokrinológov je možné uchádzať sa o finančný grand SES pri aktívnej účasti na kongrese ECE vo Wroclawi (PL) – požiadavku treba zaslať na mail ivica.lazurova@upjs.sk
Vaňuga informoval prítomných o zmene vedenia vo výbore českej endokrinologickej spoločnosti (ČES) – novým predsedom sa stal prof. M. Kršek, vedeckým sekretárom doc. J. Jiskra.
Koštálová oboznámila vedenie SES o prebehnutom 10. ročníku akcie Detské kazuistiky, ktoré sa konali v januári na Donovaloch s peknou účasťou (54). Ďalej informovala o skutočnosti, že ich pracovisko sa akreditovalo pre atestácie detskej endokrinológie a diabetológie - v rámci predatestačnej prípravy už zrealizovali odborný kurz pre 14 lekárov, nasledovný kurz bude v 5/2014.
Michálek informoval prítomných o náhlom úmrtí Dr. Fodora z NEDU n.o., vedeniu NEDU poverila Michálka napísaním spomienkového článku a jeho odoslaním do redakcie DMEV.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac