2. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 2. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 13. 04. 2007 v salóniku hotela Pod Zámkom v Bojniciach

Prítomní (v abecednom poradí)
Kiňová, Klimeš, Košťálová, Lapošová, Lazúrová, Michálek, Payer, Podoba, Renker, Schwarz, Tajtáková, Vaňuga, Voglová

Ospravedlnení
Lichardus, Hrnčiar

Program:
1. Organizačné zabezpečenie endokrinologického seminára (Purgátová, Podoba)
2. Česko-Slovenské endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou - Krkonoše, 2007
3. Informácie o návrhu SES na normatív ambulantnej siete pre endokrinologiu (Lazúrová)
4. Informácia o voľbe do ESE ex. commitee (Lazúrová)
5. Súťaž o udelenie ceny za najlepšiu publikáciu r. 2006 (Klimeš)
6. Guidellines v endokrinologii (Podoba, Lazúrová)
7. špecializačné vzdelávanie v endokrinologii (Lazúrová, Podoba, Payer)
8. Problémy praktických endokrinológov (Schwarz, Lapošová, Voglová)
9. Správa pokladníka (Kiňová)
10. Informácie z kategorizačnej komisie (Payer)
11. Úpravy webovej. stránky (Lazúrová, Pura, Gavenčiak)
12. Rôzne

Ad 1/ Purgátová informovala o priebehu príprav semináru klinickej endokrinológie, uviedla podrobnosti o pripravovanom spoločenskom programe na Bojnickom zámku. Prihlásených účastníkov bolo 150 (+ 40 z farmaceutických firiem). Payer vyjadril nespokojnosť s distribúciou pozvánok na toto podujatie, nakoľko členovia výboru pozvánky vôbec neobdržali. Taktiež zdôraznil, že nemožno uprednostňovať jednotlivé farmaceutické firmy pred inými a je potrebné vytvoriť rovnocenné podmienky pre spoluprácu a sponzorstvo pre všetky zainteresované firmy.
Výbor SES odsúhlasil organizátorom podujatia (Purgátová, Podoba) finančnú odmenu vo výške 10.000,- Sk každému.

Ad 2/ Česko-Slovenské endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou sa budú konať 4.10.-6.10.2007 v Špinlerovom Mlyne. 1. informácia bola rozoslaná všetkým členom SES, registrácia je možná on-line cez internet: www.nucleus.cz
Zo slovenskej strany boli výborom SES nominovaní ako pozvaní prednášajúci: Kiňová, Klimeš, Lazúrová, Payer, Podoba

Ad 3/ Výbor SES doporučil normatívu pre lekárske miesto endokrinológa 0,2 / 10 000 obyvateľov (teda 2 lekári na 100.000 obyvateľov) namiesto navrhovaných 0,08/10 000.

Ad 4/ Výbor SES hlasoval vo voľbách ESE nasledovne:
Predseda - prof. Jens S. Christiansen (Dánsko).
Executive Commitee - prof. Vera Popovic (Srbsko), prof. Peter Trainer (UK), prof. Ewa Malecka-Tendera (Polsko)

Ad 5/ Klimeš informoval o výsledku súťaže o najlepšiu publikáciu za r. 2006. Do súťaže sa prihlásili 2 pôvodné práce autorov Tajtáková a spol. a Ukropec a spol. Po zrelom uvážení a zhodnotení cenu za rok 2006 získava práca autorov Ukropec a spol. Cena 10.000 Sk je sponzorovaná firmou Merck

Ad 6/ Lazúrová informovala o priebehu príprav na vypracovanie guidelines v endokrinológii, po rozprave boli predbežne rozdelené oblasti endokrinologie k spracovaniu jednotlivými členmi SES. Podoba bol poverený vypracovať 1 ukážkovú kapitolu, predtým bude stanovená základná "kostra" gudellines.

Ad 7/ Lazúrová informovala o možnostiach postgraduálneho štúdia, ktoré je od 9/2007 možné okrem SZU v Bratislave aj v Košiciach (Lazúrová) a pravdepodobne bude ukončená akreditácia aj v Bratislave - Ružinove (Payer). V súčasnosti zatiaľ nie je možný transfer uchádzačov zo SZÚ na iné katedry (dorieši sa začiatkom mája).


Ad 8/ SLS rozposlala jednotlivým spoločnostiam zoznam výkonov s tým, že je nutné jeho doplnenie a priradenie časových intervalov potrebných na ich realizáciu. Výbor SES sa necíti kompetentný vyjadrovať sa k danému materiálu v zmysle časových intervalov. Lapošová informovala, že v spolupráci s Lazurovou, Schwartzom a Voglovou pripomienkovali materiál a doplnili chýbajúce výkony.
Schwartz vzniesol otázku v akom štádiu je možnosť liečby radiojódom v Košiciach. Vaňuga informoval o dostatočných kapacitných možnostiach KNM FN v Martine a ochote pracoviska pri liečbe radiojódom nielen pacientov s Ca štítnej žľazy, ale aj EO a postupom času aj Tx. Liečba radioJ v Košiciach bude predmetom krajského seminára ktorý bude organizovať prof. Tajtáková.

Ad 9/ O ekonomike SES informovala Kiňová: k 31.12.2006 bolo na účte SES 285.649,- Sk.

Ad 10/ Payer informoval o zasadaní z kategorizačnej komisie - indikácia liečby rastovým hormónom v dospelom veku zostáva nezmenená (nepodarilo sa zvýšiť vekový limit nad 50 rokov). Košťálová upozornila na možnú chybu v indikáciách liečby GH v detskom veku, kde chýba možnosť liečby detí s panhypopituarizmom

Ad 11/ Lazúrová vyjadrila nespokojnosť s formálnou stránkou webovej stránky SES - po rozprave a pripomienkach bolo navrhnuté, aby sa konkrétne požiadavky a výhrady prerokovali s Dr. Purom (mikulas.pura@nedu.sk), ktorý naďalej dostáva dôveru výboru SES a je poverený vedením webovej stránky spoločnosti.
Zároveň bol akceptovaný návrh na vytvorenie webového kvízu pre endokrinologov - sponzorom ceny bude firma Merck.

Ad 12/ Rôzne:
- Renker informoval o formálnej zmene - revízna komisia SES by sa mala podľa novej legislatívy nazývať dozornou radou.
- Lazurová informovala o vydarenom podujatí s názvom "Dni hypofýzy", ktoré sa uskutočnili 23.-24.3.2007 v Banskej Bystici. Na organizácii tohto podujatia sa podieľali organizačne Payer a firma Ferring.
- Na výzvu SLS navrhla SES do funkcie hlavného odborníka pre endokrinológiu na nasledovné obdobie opätovne prof. Payera
- Vaňuga informoval o 50. výročí zaločenia Endokrinologického ústavu v Prahe na ktorom sa osobne zúčastnil a spolu s čestným predsedom Lichardusom odovzdal pozdravný list SES
- Vaňuga a Lazúrová informovali o aktivite Dr. Marka z Banskej Bystrice, ktorý má záujem usporiadať seminár na tému MIVAT operacie štítnej Ľľazy o PT, na ktorom sa zúčastnia aj renomovaní chirurgovia z Talianska (prof. Miccoli a prof. Berti). Výbor prejavil podporu podujatiu a prislúbil pomoc s distribuciou pozvánok medzi svojich členov
- Michálek ukázal návrh loga SES (steroidné jadro) - po dopracovaní bude logo oficiálne používane na dokumentoch SES.
- Košťálová informovala, že sa bude konať Míting stredoeurópskych detských endokrinológov 16-18.11.2007 v Bratislave
- Payer informoval o zasadaní komisie na MZ SR na posúdenie liečby Carbimazolom v liečbe nádorových ochorení - liečbu považuje výbor SES za obsolentnú a vedecky nepreukázanú
- Klimeš upozornil na skutočnosť, že prof. Marekovi, predsedovi ČES, bolo na XXIX endokrinologických dňoch v Ružomberku udelené čestné členstvo v SES avšak v rámci povolebných zmien vo výbore SES mu nebola zaslaná písomná forma tohto ocenenia.
- Vaňuga informoval výbor SES, že v NEDU n.o. od 1.4. 2007 nastala zmena vo funkcii riaditeľa: novým riaditeľom ústavu sa stal Doc. MUDr. Jozef Michálek CSc. Členovia výboru menovanému srdečne gratulovali.

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES


PDF verzia

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac