2. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
z 2. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

ktoré sa konalo dňa 9. 2. 2011 v Bratislave, hotel Falkensteiner

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Kiňová, Lazúrová, Lichardus, Michálek, Payer, Podoba, Pura, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Schwartz, Klimeš

Program:
1. otvorenie
2. priority činnosti SES na funkčné obdobie 2010-2014 (Lazúrová, Payer, Košťálová)
3. endokrinologický seminár Humenné (Payer, Lazúrová)
4. XXXV. Endokrinologické dni (Payer, Lazúrová)
5. jubilanti 2011 (Vaňuga)
6. správa o hospodárení SES – stav účtu (Kiňová)
7. kategorizačná komisia (Payer)
8. katalógová komisia (Vaňuga, Payer)
9. rôzne

Ad 2/ Lazúrová a Payer predniesli priority činnosti SES na nové funkčné obdobie, ktorými budú:
- podklady pre odborné usmernenia MZ SR
- rokovania s kompetentnými orgánmi (ZP, MZ SR, UDZP...) za účelom zlepšenia dostupnosti endokrinologického vyšetrenia pre pacientov – zvyšovanie limitov, zvýšenie počtu endokrinológov v sieti
- update publikácie "Štandardné diagnostické postupy v endokrinológii"
- podpora mladých endokrinológov – cestovné granty na konferencie ECE
- oceňovanie odborných publikácií

Ad 3/ Endokrinologický seminár bude 18-19.3.2011 v Humennom. Témou semináru bude „Ochorenia príštitných teliesok a metabolizmus kostí. Program je rozosielaný práve v tomto čase.

Ad 4/ Výbor SES sa predbežne dohodol na mieste konania XXXV. Endokrinologických dní, a to v Bratislave. Odborným garantom kongresu bol poverený Payer.

Ad 5 / Vaňuga predložil výboru zoznam jubilantov v roku 2011, výbor schválil ocenenia niektorým aktívnym členom SES za ich obetavú prácu pre spoločnosť – ocenenia budú odovzdávané na XXXIV. Endokrinologických dňoch v Hradci Králové

Ad 6/ Kiňová predniesla správu o hospodárení, k 31.12.2010 bolo na účte SES 55.802 Euro.

Ad 7/ Payer informoval výbor SES o situácii v kategorizačnej komisii – výmena viacerých členov KK. Pribudol nový liek na liečbu osteoporózy (Prolia), neprešla 24M liečba osteoformačnými preparátmi (Forsteo). Ostatné lieky používané v endokrinológii ostali bez podstatnej zmeny. Pura upozornil na problematiku nezaregistrovaných liekov (HCT, Thyrozol...) a diagnostík (Synacten, GHRH...) – žiaľ, nie je v silách SES zmeniť daný stav, tieto lieky a diagnostiká môžu byť naďalej riešené cez mimoriadny dovoz (plošný, resp. individuálny) – schválenie použitia môže vydať MZ SR, schválenie preplatenia príslušná poisťovňa.

Ad 8/ Payer a Vaňuga oboznámili výbor SES s faktom, že katalóg nových výkonov pravdepodobne nebude mať praktické využitie nakoľko MZ SR plánuje inú formu platby za výkony (platba za diagnózu - DRG systém). Zo strany endokrinologickej spoločnosti bola požiadavka v zmysle tvorby a úpravy výkonov splnená

Ad 9/ Voglová upozornila na fakt zrušenia výmenných lístkov od 1.4.2011 – lekár však môže požiadať pacienta o výpis z dokumentácie a krátke zdôvodnenie vyšetrenia od OL.
Podoba otvoril otázku dodržiavania odborných usmernení a štandardných diagnostických usmernení – opakujúce sa vyšetrenia (second look) niekedy nemajú zmysel , resp. nie sú dotiahnuté základné diagnostické algoritmy spádovým endokrinológom.
Košťálová informovala o vydarenom celoslovenskom seminári detských endokrinológov, ktoré sa konalo 21-22.1.2011 na Donovaloch a na ktorom bolo prezentovaných 17 kvalitných prednášok.
Košťálová poukázala na zúfalú situáciu v stave detských endokrinológov – ich nedostatok v sieti, dlhé čakacie doby detských pacientov a výrazné preťaženie týchto lekárov. Taktiež požiadala Payera o prednesenie požiadavky na KK pre možnosť preskripcie niektorých liekov (Nebido, Miacalcic, Pregnyl ) detským lekárom.
Pura predložil návrh na informačnú kartu pacienta s hypokorticizmom (M. Addisoni)
Pura navrhol zasielanie informácií členom SES formou e-novín SES, ktoré by informovali lekárov o aktuálnom dianí v spoločnosti. Terajšia forma webovej stránky zdá sa byť málo využitá, posudzujúc podľa návštevnosti stránky.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac