2. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

Zápisnica
Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

ktoré sa konalo dňa 6.5.2015 v Bratislave, v sídle SLS

Prítomní: Kiňová, Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Payer, Podoba, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková, Renker, Pavai
Hostia: Hnilica
Neprítomní (osprav.): Klimeš, Pura, Schwarz

Program:
1. Otvorenie
2. Vyžiadané prednášky na Česko-slovenské endokrinologické dni 2015 (Lazúrová)
3. Česko-slovenské endokrinologické dni 2016 (Lazúrová)
4. Jubilanti 2015 (Vaňuga)
5 .Kategorizačná komisia – informácie (Payer)
6. Hospodárenie (Kiňová)
7. Jódová komisia – informácie (Podoba)
8. rôzne

Ad 1/ Lazúrová otvorila zasadanie. Hneď v úvode zasadania Členovia výboru odovzdali v mene všetkých členov SES Doc. MUDr. Petrovi Hnilicovi CSc. dar - obrázkovú publikáciu Slovensko, k životnému jubileu a ako poďakovanie za celoživotný prínos, prácu v odbore a vzdelávanie endokrinológov. Doc. Hnilica sa poďakoval všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na Slávnostnom seminári v apríli 2015.

Ad 2/ Na XXXVIII. česko-slovenské endokrinologické dni 2015, ktoré sa budú konať 15. – 17. 10. 2015 v Špindlerovom Mlyne (ČR) Slovenská endokrinologická spoločnosť poskytne 5 vyžiadaných prednášok. O výbere prednášajúcich a tém informovala Lazúrová - pozvanými prednášajúcimi budú Imrich, Lazúrová, Payer, Podoba, Vaňuga. Výbor predpokladá i ďalšiu aktívnu účasť členov SES v podobe prihlášok na prednášky a abstrakty.

Ad 3/ Lazúrová informovala o plánovaní XXXIX. česko - slovenských endokrinologických dní 2016. Uvažuje sa o organizácii podujatia v Košiciach, predbežne v termíne 13.-15. októbra 2016.

Ad 4/ Vaňuga predniesol informácie o jubileách aktívnych členov SES, výbor spoločnosti rozhodol o oceneniach – pozdravný list (Macho, Lichardus, Bielik, Hecht, Malicher, Pribilincová, Purgátová, Halmová), čestné členstvo (Mišíková, Trejbal), zlatá medaila (Lapošová), ktoré budú udelené na XXXIX. Endokrinologických dňoch.

Ad 5/ Payer v mene Odbornej komisie MZ SR informoval o podnetoch ktoré boli predmetom rokovania.
a. Žiadosť o kategorizáciu lieku Cushingovej choroby pasireotid ktorý podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom nebola pre farmakoekonomické aspekty schválená. Liek bude ale naďalej dostupný, je potrebné žiadať o jeho schválenie individuálne pre každého pacienta.
b. Pri rokovaní o návrhu na rozšírenie preskripcie antidiabetík zastupoval odbornú komisiu Vaňuga. Riaditeľ sekcie liekovej politiky a farmácie MZ SR MUDr. Hlôška odporučil obrátiť sa na Odbor zdravotníckeho vzdelávania a požiadať o vyjadrenie ku spoločnej báze odborov endokrinológia, diabetológia a metabolické choroby. Vaňuga vysvetlil, že dôvodom na riešenie celej situácie bola snaha o zosúladenie legislatívy nakoľko podľa Vyhlášky MZ SZ z 2.mája 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (Zz 127/2014, čiastka.42) – endokrinológom prislúcha aj dispenzarizácia o pacienta s DM I.typu a DM II.typu. Dispenzarizácia je nemožná bez možnosti preskripcie. Výbor sa zhodol iniciovať najskôr rokovanie hlavných predstaviteľov vzdelávacích organizácií v odboroch endokrinológia a diabetológia. Na Ministerstvo zdravotníctva sa obráti až na základe konsenzu ktorý z rokovania vzíde.
c. Payer a Kollerová informovali o dovoze neregistrovaných liekov – Hydrocortison, Astonin H, AT10, Synacthen, LHRH, GHRH. Astonin H bol medzičasom pre ukončenie výroby zamenený za Fludrocortison tbl á 0,1mg, 100 ks v balení, bude taktiež predmetom žiadostí o schválenia neregistrovaného lieku. Výpadok lieku Cabest firma Teva vysvetlila technickými dôvodmi vo výrobe a predpokladá dostupnosť lieku v polovici mája 2015. Podľa informácií z regiónov sa v niektorých oblastiach Slovenska objavuje problém s dostupnosťou Vigantolu, príčinou je reexport lieku. Na návrh predsedníctva budú na stránku SES umiestňované aktualizované informácie o schváleniach neregistrovaných liekov i o prípadných výpadkoch liekov. Je potrebné, aby lekári v regiónoch na prípadné nedostatky liekov upozorňovali.

Ad 6/ Podoba informoval o založení jódovej komisie ktorá bude pracovať pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva. Medzi jej úlohy bude o.i. patriť i epidemiologický výskum zameraný na vzťah tyreopatií k príjmu jódu. Pre potreby klinikov by na Slovensku mali byť k dispozícii minimálne 3 pracoviská s možnosťou vyšetrovať jodúriu. Predpokladá prácu v teréne, pravidelné stretnutia členov. Požiadal osloviť hlavného odborníka pre gynekológiu a pôrodníctvo. Tehotné ženy často nespĺňajú kritériá pre dostatočný prísun jódu, je potrebná osveta medzi gynekológmi a prípadné vyšetrovanie jodúrie.

Ad 7/ SES hospodári s pozitívnym ekonomickým výsledkom, ku 31.1.2015 bolo na účte 78 199,57 eura. Výbor sa zhodol na potrebe podpory aktívnej prezentácie slovenskej endokrinológie na zahraničných kongresoch. Na základe žiadosti výbor zváži podporu aj výšku prideleného príspevku.
SES podporila MUDr. Kužmu (V.interná klinika FUK a UNB) pri uhradení výdavkov na ECE v Dubline. Poster autorov bol vybratý medzi 30 posterov v Guided Poster Tour kde bude autorom osobne prezentovaný.

Ad 8/ Vaňuga informoval prítomných o zlepšení výberu členského po upozornení na Sneme SES na Endokrinologických dňoch v Žiline. Prečítal zoznam zostávajúcich neplatičov.
Lazúrová informovala členov výboru o výsledkoch volieb do ESE. Za predsedu v novom volebnom období bol zvolený A. J. van der Lely z Univerzity v Rotterdame.
Košťalová informovala o potrebe vzniku nového pediatrického centra pre liečbu rastovým hormónom vo východnej časti Slovenska, vo FN v Prešove. Dôvodom je preťaženie 2 existujúcich centier pri vysokom počte pacientov s poruchami rastu. Diskutovala sa otázka zrušiť jedno z pediatrických centier v Bratislave v Nemocnici Sv Cyrila a Metoda na Antolskej (západ Slovenska má 7, stred 3 a východ má 2 centrá). Výbor tieto návrhy podporil.
Žiadosť o zastrešenie registra pacientov s akromegáliami nebola výborom schválená. SES schvaľuje aktivity farmaceutických firiem spojené so zakladaním registrov, nebude ale vystupovať ako ich aktívna súčasť.
Voglová znovu upozornila na výrazný problém s dostupnosťou endokrinologického vyšetrenia v regióne trenčianskeho kraja a požiadala o pomoc pri rozšírení siete endokrinologických ambulancií v regióne. Výbor sa dohodol na odoslaní podporného listu adresovaného Ministerstvu zdravotníctva. Odporúča ale riešenie problému prostredníctvom krajského štátneho lekára v ktorého kompetencii je problém riešiť.

Prof. MUDr. I. Lazúrová, DrSc. FRCP
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Zapísala: J. Kollerová

Mohlo by vás zaujímať

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

čítať viac
Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022

Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022 + stretnutie krajských odborníkov MZ SR s hlavným odborníkom MZ SR pre odbor endokrinológia

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu

Stále prebieha súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2018.

čítať viac