3. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 3. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 04. 10. 2007 v salóniku hotela Harmony v Špinlerovom Mlýne, ČR, pri príležitosti konania XXX. Endokrinologických dní

Prítomní (v abecednom poradí)
Kiňová, Košťálová, Lapošová, Lazúrová, Lichardus, Payer, Podoba, Schwarz, Tajtáková, Vaňuga, Voglová

Ospravedlnení
Klimeš, Michálek, Renker

Program:
1. Otvorenie
2. XXX. Česko – Slovenské endokrinologické dni (aktívna a pasívna SR – zhodnotenie)
3. Česko – Slovenské endokrinologické dni 2008 – organizačné zabezpečenie, termín, Charvátova a Podobova prednáška – nominanti (Lazúrová)
4. Stredoeurópsky kongres pediatrickej endokrinológie (Košťálová)
5. Jarný endokrinologický seminár – 2008 (návrhy)
6. Jubilanti 2007 (Vaňuga)
7. Stav a prípravy guidellines (Lazurová, Vaňuga)
8. Informácia z kategorizačnej komisie a zloženie komisie (Payer)
9. Stav hospodárenia
10. Špecializačné štúdium v endokrinológii (Lazúrová, Podoba, Payer)
11. Informácie o voľbách do výboru ESE
12. Rôzne

Ad 2/ Členovia výboru konštatovali, že napriek pomerne veľkej vzdialenosti miesta konania kongresu a relatívne vysokému účastníckemu poplatku sa zo Slovenska zúčastnil reprezentatívny počet endokrinológov nielen pasívne, ale boli prihlásené aj viaceré prezentácie formou kvalitných prednášok (11) i posterov. (15). Percentuálne zastúpenie aktívnej účasti voči ČR je logicky nižšie.
Úvodné slovo o histórii Endokrinologických dní bolo zverené čestnému predsedovi SES (Lichardus).
V úvode kongresu odovzdá predsedkyňa SES čestné členstvo spoločnosti Prof. MUDr. J. Markovi, DrSc., predsedovi ČES

Ad 3/ XXXI. Endokrinologické dni 2008 sa budú konať 2.-4.10.2008 v Tatrách, pravdepodobne v hoteli Bellevue. Organizačné zabezpečenie bude mať Lazúrová. Členovia výboru sa dohodli, že nominantom na Podobovu prednášku bude MUDr. A. Kreze, DrSc., nominantom na Charvátovú prednášku prof. MUDr. J. Payer, CSc.

Ad 4/ Košťálová informovala výbor SES o blížiacom sa Stredoeurópskom kongrese pediatrickej endokrinológie, ktorý sa bude konať 16.-18.11. 2008 v Bratislave, hotel Danube. Prihlásených je doteraz cca 50 účastníkov

Ad 5/ Payer, Lazúrová a Vaňuga navrhli spojenie Jarného endokrinologického seminára 2008 s pripravovanou akciou Dni hypofýzy (v r. 2007 organizačne zabezpečoval Payer a firma Ferring). Termín bol navrhnutý na 28. – 29.3.2008, miesto konania a téma seminára bude dohodnutá na ďalšom zasadaní výboru SES

Ad 6/ Vaňuga informoval členov výboru o životných jubileách členov SES. Výbor spoločnosti odsúhlasil zaslanie pozdravných listov kolegom: Fodor, Pašková, Strnová, Borovský, Trejbalová, Gonsorčíková

Ad 7/ Lazúrová informovala o priebehu príprav na vypracovanie guidellines v endokrinológii – vypracovala štruktúru jednotlivých kapitol a predložila vzorovú kapitolu (Feochromocytom). Členovia výboru súhlasili s danou formou (s drobnými úpravami). Termín spracovania kapitol jednotlivými členmi SES bol stanovený na koniec novembra 2007 (1. kapitola), resp. definitíva do konca 1/2008 (všetky kapitoly).

Ad 8/ Payer informoval o kategorizačnej komisii – pribudne možnosť preskripcie gélovej formy testosterónu (doplatok je však vysoký , cez 600 Sk), novej forma rekombinantného PTH na liečbu osteoporózy. Naďalej pretrváva možnosť navezenia hydrocortisonu len na mimoriadny dovoz . Problematické zostáva aj dodávanie diagnostík (k ACTH testu, pentagastrin,...). Podobne pretrváva problematika s používaním liečby mimo indikačného spektra medikamentu (antiTNF, metformin, , analógy somatostatinu).
Výbor SES sa bude snažiť cez viaceré línie (MZ SR, ZP, ŠUKL, farmaceutické firmy) zabezpečiť adekvátne zabezpečenie diagnostiky a odpovedajúcej liečbe všetkých endokrinopatií v súlade s modernými trendmi medicíny.
Podoba vyjadril nesúhlas s centrálnym nákupom rastového hormónu, navrhol jednanie so ZP za účelom zrušenia tejto formy nákupu
Na výzvu Ministerstva zdravotníctva výbor navrhol nasledujúce zloženie kategorizačnej komisie pre hormonálne prípravky okrem pohlavných hormonov:
Payer – predseda, Podoba – podpredseda, členovia: Košťálová, Lazúrová, Schwartz a Vaňuga.

Ad 9/ O ekonomike SES informovala Kiňová: príjem od posledného zasadania bol vo výške 179 tis., výdaje 78 tis. (obe položky sa týkajú organizácie jarného endokrinologického seminára, Bojnice), na účte SES je viac než 330.000,- Sk.

Ad 10/ Špecializačné štúdium v endokrinológii (postgraduálne) je momentálne možné na 3. pracoviskách: okrem SZU v Bratislave aj v Košiciach (Lazúrová) a v Bratislave – Ružinove (Payer). Naďalej zatiaľ nie je možný transfer uchádzačov zo SZÚ na iné katedry.

Ad 11/ Voľby do ESE skončili nasledovne: Predseda – prof. Eberhard Nieschlag, (Nemecko). Noví členovia Executive Commitee - prof. Vera Popovic (Srbsko), prof. Peter Trainer (UK), prof. Maria Aleviziaki (Grécko)

Ad 12/ Rôzne:
- 23.-24.11.je pripravovaný Thyreoclub, ktorý bude programovo zameraný na kazuistiky v endokrinológii. Organizačné zabezpečenie bude v spolupráci s firmou Merck, z prihlásených kazuistík v krátkom čase Lazúrova, Payer, Vaňuga a Podoba pripravia odborný program.
- Lazúrová oboznámila prítomných o možnosti Slovenska uchádzať sa o organizovanie európskeho endokrinologického kongresu v r. 2012, resp. 2013 - výbor SES svoju nomináciu nepredpokladá.
- Vaňuga odovzdal každému členovi 2. písomnú informáciu o kongrese ECE Berlín 2008
- Schwarz navrhol jednanie z KNM FN Martin ohľadom technického zabezpečenia pacientov (odbery TSH, Tg pred podaním naJ131). Výbor poveril Vaňugu prejednaním požiadaviek SES
- krátke zasadutie výboru SES je naplánované počas konania sa Tyreoklubu.

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES


PDF verzia

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac