3. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

Zápisnica
Zápisnica z 3. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

ktoré sa konalo dňa 16.10.2015 (piatok) o 11,45 v salóniku hotela Harmony, Špindleruv Mlýn

Prítomní: Kiňová, Klimeš, Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Payer, Podoba, Pura, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková, Pavai
Neprítomní (osprav.): Schwarz, Renker

Program:

1. Otvorenie (Lazúrová)

2. Česko-slovenské endokrinologické dni 2016 (Lazúrová)

O organizácii Česko-slovenských endokrinologických dní 2016 poskytla informácie Lazúrová, budú sa konať v Košiciach 29.9.-1.10.2016 v hoteli Hilton. Charvátova prednáška bola udelená Doc Košťálovej, Podobovu prednášku prednesie akademik Macho.

3. Zlúčenie špecializačného štúdia z endokrinológie a diabetológie (Payer, Lazúrová)

Payer informoval o plánovaných zmenách v organizácii špecializačného štúdia v odbore endokrinológia a diabetológia. Proces odštartovala žiadosť o preskripciu antidiabetík endokrinológmi na základe zosúladenia s legislatívou EÚ a výzva pracovníkov Ministerstva zdravotníctva SR o dohodu o zosúladení i špecializačného štúdia. Na základe stretnutia s garantom vzdelávania v oblasti diabetológie prof. Mokáňom vznikol konsenzus pre vytvorenie odboru Endokrinológia a diabetológia. V procese prípravy je vznik minimálneho štandardu náplne špecializačného štúdia. Potrebné bude adekvátne ošetriť pravidlá pre obe odbornosti s platnosťou doposiaľ nadobudnutého vzdelania. Vytvorená bude pracovná skupina, pozostávajúca z 2 endokrinológov a 2 diabetológov. Za endokrinologickú spoločnosť boli navrhnutí a výborom jednomyseľne schválení garanti Podoba a Lazúrová. Perspektíva uvedenia plánovaných zmien do praxe je v horizonte 2-3 roky.

4. Endokrinné edukačné fórum (jar 2016) – témy (Payer, Vaňuga, Lazúrová)

Payer, Vaňuga a Lazúrová informovali o plánovaní Endokrinného edukačného fóra v termíne 18.-19.3.2016 vo Vyhniach. Schválený bol model kazuistík z regiónov, návrhy pre tématický blok je možné zasielať Lazúrovej.

5. Jubilanti 2015 (Vaňuga)

Ocenenia v rámci prebiehajúcich Endokrinologických dní boli pri príležitosti významných životných jubileí odovzdané prof. Leblovi, prof. Dolečkovi, a MUDr. Lapošovej (prevzala MUDr. Potocká).

6. Kategorizačná komisia – informácie (Payer)

Payer uviedol zmeny a návrhy, ktoré boli predmetom rokovania kategorizačnej komisie MZ SR. Informoval o skupinovom schvaľovaní neregistrovaných liekov – Hydrocortison, AT10, Florinef, Synacthen, GHRH, TRH, CRH, LHRH.

7. Hospodárenie (Kiňová)

Kiňová sumarizovala hospodárenie SES za rok 2014, SES hospodárila s pozitívnym výsledkom. Vzhľadom ku legislatívnym zmenám je ale v nasledujúcom roku a pri organizovaní Endokrinologických dní 2016 predpoklad zvyšovania výdavkov voči príjmom.

8. Neštátni endokrinológovia – ( Voglová)

Pretrváva komplikovaná komunikácia neštátnych endokrinológov so ZP, problémy sú s nedostatkom endokrinologických pracovísk v niektorých regiónoch, ako napr. v Považskej Bystrici.

9. Jódová komisia – informácie (Podoba)

Na základe vyšetrení jodúrie v r.2014 a 15 možno všeobecne hodnotiť príjem jódu vo všetkých vekových skupinách obyvateľstva na Slovensku za viac ako optimálny. Jódová profylaxia sa uskutočňuje importovanou jodidovanou soľou. Viac ako optimálny príjem jódu je spôsobený nadmernou konzumáciou soli (až 3-násobok odporúčaného množstva/deň). Jedinou výnimkou sú gravidné, u ktorých sa v 60% vyšetreného súboru zistil nie optimálny príjem (ľahko pod odporučených 250 ug/deň). Optimálny príjem jódu u nich je možné dosiahnuť iba jeho ďalšou fortifikáciou (multivitamínové preparáty určené gravidným ženám, ETA a ICCIDD odporúča jodid + foláty). Je žiadúce, aby endokrinológovia a gynekológovia upozorňovali gravidné ženy na tento fakt. Ostatné skupiny obyvateľstva by mali významne redukovať príjem soli.
Pre oficiálnu kontrolu príjmu jódu sa jodúria bude vyšetrovať na UVZ v Bratislave (referenčné laboratórium). Pre bežnú klinickú prax sa zatiaľ vyšetruje jodúria v OUSA. Je potrebné, aby jodúriu začali stanovovať ešte dve laboratóriá na strednom a východnom Slovensku. Vyšetrenie jodúrie by sa malo stať súčasťou skríningu tyreopatií v gravidite.

10. Rôzne

Podoba navrhol pripomienkovanie návrhov zmien špecializačného štúdia tak, aby už atestovaní lekári doatestovali z inej odbornosti za kratšie obdobie bez nutnosti absolvovať opakovane základný kmeň.

Kollerová zabezpečuje aktualizáciu stránky SES (www.endo.sk), pre členov SES sú k dispozícii informácie o podujatiach na Slovensku i v zahraničí, informácie o skupinových povoleniach aj s kópiami aktuálnych schválení. Perspektívne by bolo dobré umožniť prostredníctvom stránky komunikáciu členov SES s výborom o riešení aktuálnych problémov. Na stránke sú k dispozícii i mailové a poštové kontakty na jednotlivých členov výboru.

V termíne 22.-23.1.2016 sa uskutoční pediatrický kazuistický seminár, na Donovaloch v Športhoteli. Košťálová pozvala všetkých členov SES. K požiadavke na vydanie kazuistík Pediatrickej endokrinológie zaujal výbor podporné stanovisko.

Cenu v súťaži o najlepšiu publikovanú prácu 2014 získal MUDr. Martin Kužma PhD. Vaňuga súčasne vyzval na účasť v Súťaži o publikáciu roka 2015, informácie budú uverejnené na stránke SES do konca januára 2015.

Klimeš informoval o zmene sídla Endokrinologického ústavu SAV do nového areálu na Patrónke. Prezentoval pracovisko s 2 tímami stabilného personálneho obsadenia. Plánujú spustiť génové sekvenovanie, genetické a genomické poradenstvo, vyzval na spoluprácu a odosielanie pacientov.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, DrSc. FRCP
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Zapísala: MUDr. J. Kollerová

Mohlo by vás zaujímať

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

čítať viac
Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022

Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022 + stretnutie krajských odborníkov MZ SR s hlavným odborníkom MZ SR pre odbor endokrinológia

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu

Stále prebieha súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2018.

čítať viac