4. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
zo 4. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 24. 11. 2007 v salóniku hotela Lux v Banskej Bystrici, pri príležitosti konania Endokrinologického semináru SES

Prítomní (v abecednom poradí)
Košťálová, Lazúrová, Payer, Podoba, Schwarz, Tajtáková, Vaňuga, Voglová

Ospravedlnení
Kiňová, Klimeš, Lapošová, Lichardus, Michálek, Renker

Program:
1. XXXI. Česko – Slovenské endokrinologické dni (október 2008)
2. Guidellines v endokrinológii
3. Endokrinologický seminár 2008
4. Stredoeurópsky endokrinologický kongres 2012/2013 – nominácia Slovenska
5. Rôzne


Ad 1/ XXXI. Česko – slovenské endokrinologické dni 2008 (2.-4.10.2008 Tatry) – Lazúrova predložila 2 návrhy: hoteli Bellevue a hotel Patria. Výbor zvážil oba návrhy a priklonil sa k 2. návrhu – hotel Patria na Štrbskom Plese (najmä po zvážení finančných možností). Vlastnou organizáciou a prípravou kongresu sa výbor bude zaoberať v 1-2/2008

Ad 2/ Guidellines v endokrinológii – autori jednotlivých kapitol predložili Lazúrovej svoje prvé spracovania niektorých diagnóz, následne bolo dohodnuté, že definitíva odovzdania kompletného spracovania bude do konca februára 2008. Priebežne sa budú korigovať rozsah a spracovanie jednotlivých tém.

Ad 3/ Nakoľko nedošlo k dohode spojenia Jarného endokrinologického seminára 2008 s pripravovanou akciou Dni hypofýz (28. – 29.3.2008 bude táto realizovaná firmu Ferring) a zároveň je opätovné pripravovaný seminár kazuistík (sponzorovanou firmou Merck), členovia výboru sa zhodli, že endokrinologický seminár v r. 2008 organizovať nebudú (aj v súvislosti s náročnými prípravami čs endokrinologických dní v Tatrách) – zavedieme jeho organizovanie v dvojročných intervaloch a to tak, že seminár sa bude konať v tom roku keď nebude Slovensko usporiadateľom Česko – slovenských endokrinologických dní

Ad 4/ V súvislosti s ESE oslovením výboru SES o možnosti usporiadania a organizácie európskeho kongresu (ECE) v rokoch 2012 alebo 2013 sa prítomní členovia výboru rozhodli neuchádzať sa o tento návrh (hlasovanie 7 za, 1 sa zdržal, 0 proti). Dôvodom sú t.č. ešte neexistujúce dostatočné kapacity ubytovania v BA a taktiež potencionálne kongresové centrum. Výbor sa k uvedenému vráti v prípade výzvy na organizáciu ESE kongresu na roky 2014 a 2015.

Ad 5/
- Lazúrová oboznámila prítomných o pozvaní nemeckej endokrinologickej spoločnosti zrealizovať spoločné podujatie – kongres v roku 2010 v Lipsku. Návrh sa stretol s pozitívnou reakciou členov výboru
- Lazúrová predložila svoju korešpondenciu s prof. Marekom a prof. Colao (Neapol, It), kde navrhujú spoločné stretnutie českej, slovenskej a talianskej skupiny lekárov zaoberajúcich sa akromegáliou.
- Podoba opätovne apeloval na členov výboru ohľadom používania liečby mimo indikačného spektra medikamentu (napr. analógy somatostatinu na medulárny Ca št. žľazy) s kompetentnými inštitúciami
- Koštálová informovala o konaní IV. Celoslovenského semináru detských endokrinológov 15.-16.2.2008, ktorý sa bude konať na Donovaloch (Šport Hotel)

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES


PDF verzia

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac
Stanovisko SES

Stanovisko SES ku predloženému návrhu minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

čítať viac
Pozvánka EndoBridge 2017

Pozvánka na účasť zástupcu mladých endokrinológov na EndoBridge 2017

čítať viac