4. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
zo 4. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 24. 11. 2007 v salóniku hotela Lux v Banskej Bystrici, pri príležitosti konania Endokrinologického semináru SES

Prítomní (v abecednom poradí)
Košťálová, Lazúrová, Payer, Podoba, Schwarz, Tajtáková, Vaňuga, Voglová

Ospravedlnení
Kiňová, Klimeš, Lapošová, Lichardus, Michálek, Renker

Program:
1. XXXI. Česko – Slovenské endokrinologické dni (október 2008)
2. Guidellines v endokrinológii
3. Endokrinologický seminár 2008
4. Stredoeurópsky endokrinologický kongres 2012/2013 – nominácia Slovenska
5. Rôzne


Ad 1/ XXXI. Česko – slovenské endokrinologické dni 2008 (2.-4.10.2008 Tatry) – Lazúrova predložila 2 návrhy: hoteli Bellevue a hotel Patria. Výbor zvážil oba návrhy a priklonil sa k 2. návrhu – hotel Patria na Štrbskom Plese (najmä po zvážení finančných možností). Vlastnou organizáciou a prípravou kongresu sa výbor bude zaoberať v 1-2/2008

Ad 2/ Guidellines v endokrinológii – autori jednotlivých kapitol predložili Lazúrovej svoje prvé spracovania niektorých diagnóz, následne bolo dohodnuté, že definitíva odovzdania kompletného spracovania bude do konca februára 2008. Priebežne sa budú korigovať rozsah a spracovanie jednotlivých tém.

Ad 3/ Nakoľko nedošlo k dohode spojenia Jarného endokrinologického seminára 2008 s pripravovanou akciou Dni hypofýz (28. – 29.3.2008 bude táto realizovaná firmu Ferring) a zároveň je opätovné pripravovaný seminár kazuistík (sponzorovanou firmou Merck), členovia výboru sa zhodli, že endokrinologický seminár v r. 2008 organizovať nebudú (aj v súvislosti s náročnými prípravami čs endokrinologických dní v Tatrách) – zavedieme jeho organizovanie v dvojročných intervaloch a to tak, že seminár sa bude konať v tom roku keď nebude Slovensko usporiadateľom Česko – slovenských endokrinologických dní

Ad 4/ V súvislosti s ESE oslovením výboru SES o možnosti usporiadania a organizácie európskeho kongresu (ECE) v rokoch 2012 alebo 2013 sa prítomní členovia výboru rozhodli neuchádzať sa o tento návrh (hlasovanie 7 za, 1 sa zdržal, 0 proti). Dôvodom sú t.č. ešte neexistujúce dostatočné kapacity ubytovania v BA a taktiež potencionálne kongresové centrum. Výbor sa k uvedenému vráti v prípade výzvy na organizáciu ESE kongresu na roky 2014 a 2015.

Ad 5/
- Lazúrová oboznámila prítomných o pozvaní nemeckej endokrinologickej spoločnosti zrealizovať spoločné podujatie – kongres v roku 2010 v Lipsku. Návrh sa stretol s pozitívnou reakciou členov výboru
- Lazúrová predložila svoju korešpondenciu s prof. Marekom a prof. Colao (Neapol, It), kde navrhujú spoločné stretnutie českej, slovenskej a talianskej skupiny lekárov zaoberajúcich sa akromegáliou.
- Podoba opätovne apeloval na členov výboru ohľadom používania liečby mimo indikačného spektra medikamentu (napr. analógy somatostatinu na medulárny Ca št. žľazy) s kompetentnými inštitúciami
- Koštálová informovala o konaní IV. Celoslovenského semináru detských endokrinológov 15.-16.2.2008, ktorý sa bude konať na Donovaloch (Šport Hotel)

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES


PDF verzia

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac