4. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica zo 4. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

ktoré sa konalo dňa 22 .6. 2011 v NEDU n.o. Ľubochňa

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Lazúrová, Klimeš, Michálek, Payer, Podoba, Pura, Schwartz, Vaňuga
za DR: Renker

Neprítomní (osprav.):
Kiňová, Lichardus, Voglová

Program:
1. otvorenie
2. endokrinologický seminár Humenné – zhodnotenie (Payer, Lazúrová)
3. Endokrinologický blok – Internistický deň Október 2011, Bratislava (Kiňová)
4. XXXV. Endokrinologické dni (Payer)
5. kritériá na udeľovanie cestovných a vedeckých grantov SES (Pura)
6. správa o hospodárení SES – stav účtu (Kiňová)
7. kategorizačná komisia a problémové lieky v endokrinológii (Payer)
8. katalógová komisia (Vaňuga, Payer)
9. problémy neštátnych endokrinológov (Schwartz)
10. organizácia ESE postgraduálneho kurzu - 2013 (Lazúrová)
11. rôzne

Ad 2/ Lazúrová - veľmi dobrý ohlas na endokrinologický seminár v Humennom, zúčastnení ocenili organizáciu i dobre zvolený odborný program podujatia, za čo patrí poďakovanie Lapošovej a Payerovi.

Ad 3/ Kiňová informovala členov výboru o pripravovanom 141. Internistickom dni v Bratislave, ktorého súčasťou má byť blok. Endokrinológie – následne boli dohodnuté prezentácie na toto podujatie, aktívne vystúpia: Lazúrová, Vaňuga, Payer, Podoba, Volgová, Kiňová, Potocká

Ad 4/ Payer informoval o Bratislave ako predbežnom mieste konania XXXV. Endokrinologických dní v roku 2012. Výbor SES podporil túto myšlienku a poveril Payera prípravou na zabezpečenie nasledovných Endokrinologických dní.

Ad 5 / Pura pripravil vnútornú smernicu udeľovania cestovných a vedeckých grantov - nakoľko táto je pomerne obsiahla, členovia výboru sa dohodli o časovom odklade prijatia tejto smernice, aby si ju mohli dostatočne preštudovať Základné princípy udeľovania boli dané: vek do 35 rokov, členstvo v SES (minimálne 2 roky), aktívna účasť na podujatí / projekte o ktoré žiada

Ad 6/ Kiňová predniesla správu o hospodárení, k 31.12.2010 bolo na účte SES 55.802 Euro.

Ad 7/ Payer informoval o nových zmenách v kategorizacii liekov – výpadok Fludrocortizonu (Florinef) bol riešený cestou mimoriadneho dovozu, k dispozícii je preparát Astonin H v dostatočnom množstve a mal by byť plne hradený ZP. Sustanon bol schválený aj pre indikáciu detským endokrinológom. Euthyrox bude k dispozícii aj v sile 200ug tbl. AT10 je dostupný na mimoriadny dovoz, avšak hradenie ZP nie je. V osteológii sa stav nemenil.

Ad 8/ V katalógovej komisii sa nič podstatného nového neudialo – katalóg výkonov je prakticky kompletný, avšak MZ SR neplánuje jeho využitie, nakoľko chystá zaviesť DRG systém (platba za diagnózu)
Komisia pre vytvorenie DTG systému je zriadená na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kontaktom za endokrinológiu bol poverený Vaňuga

Ad 9/ Schwartz upozornil na tendenciu ZP znižovať limity výkonov, naopak narastá počet pacientov. Pribúda pacientov bez odporučenia, čo však legislatíva umožňuje.

Ad10/
Košťálová informovala o doškoľovaní v odbore detská endokrinológia a diabetológia, Detská FN plánuje podať žiadosť na akreditáciu pracoviska.
Pura informoval výbor SES o stave webovej stránky spoločnosti, požiadal o zasielanie príspevkov.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac