5. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
zo 5. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 29. 03. 2008 v salóniku hotela Dixon v Banskej Bystrici, pri príležitosti konania akcie "Dni Hypofýzy"

Prítomní (v abecednom poradí)
Košťálová, Klimeš, Lapošová, Lazúrová, Michálek, Payer, Schwarz, Tajtáková, Vaňuga, Voglová, Hrnčiar

Ospravedlnení
Kiňová, Podoba, Lichardus

Program:
1. XXXI. Česko-Slovenské endokrinologické dni (október 2008)
2. Guidelines v endokrinológii
3. Rôzne


Ad 1/ XXXI. Česko-slovenské endokrinologické dni 2008 (2. - 4.10.2008 Tatry) - Lazúrova informovala o stave príprav: bola rozoslaná 1. informácia o podujatí s priloženými prihláškami. Priebežné informácie je možné zistiť na webovej stránke www.endo2008.sk. Generálnymi sponzormi podujatia budú firmy Merck a Berlin-Chemie.
V roku 2008 sa bude viacero členov SES dožívať okrúhleho jubilea - v rámci konania kongresu výbor SES ocení zaslúžilých členov SES. Konkrétne ocenenia dohodne užší výbor v spolupráci s oddelením SLS

Ad 2/ Guidelines v endokrinológii - väčšina autorov predložila Lazúrovej spracované kapitoly, chýba niekoľko kapitol, zatiaľ neodovzdali: Podoba, Košťalová - Michalek s Klimešom navrhli na spracovanie kapitoly "Hypoglykemické stavy" osloviť prof. Mokáňa. Osloví ho Lazúrová. Definitívna uzávierka bude 15.4. Dovtedy budú chýbajúce kapitoly odovzdané.

Ad 3/
- Lazúrová informovala o voľbách do ECMe Európskej endokrinologickej spoločnosti: kandidátmi sú prof. Johansson (Švédsko) a prof. Van der Lely (Holandsko). Výbor SES sa zhodol na nominácii druhého menovaného a bude voliť prof. Van der Lely (odhlasované výborom jednomyseľne)
- Výbor SES SLS vyhlasuje súťaž o cenu za prácu v odbore endokrinológie v kategórii: knižná publikácia, práca alebo súbor prác v časopisoch, spojené s finančnou odmenou 10.000,- Sk (bližšie na www.endo.sk)
- Payer informoval o situácii s ukončením výroby Dexametasonu firmou Zentiva - problém sa bude snažiť riešiť obdobne ako v prípade výpadku hydrocortizonu, teda celoplošným mimoriadnym dovozom DXM (už prebehlo jednanie s firmou MSD).
- Payer informoval o problematike koncepcie Katalogóvej komisie - podľa informácií z MZ SR bude realizovaná úprava jestvujúceho katalógu.
- Koštálová informovala o úspešnom priebehu IV. Celoslovenského semináru detských endokrinológov, ktorý sa konal 15.-16.2.2008 na Donovaloch (Šport Hotel) - bude vydaná publikácia
- Vaňuga informoval o priebehu vedomostného kvízu SES, ktorá prebieha na webovej stránke spoločnosti. Prvým výhercom za mesiac február sa stal MUDr. Kulich. Bližšie informácie možno získať na stránke www.endo.sk
- Vaňuga informoval o uskutočnení slávnostného seminára, ktorý sa uskutočnil 14.3.2008 v Bratislave pri príležitosti 50 narodením prof. Payera . Pri tejto príležitosti bolo prof. Payerovi udelené "čestné členstvo SES".

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES


PDF verzia

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac