5. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica zo 5. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

ktoré sa konalo dňa 20.10.2011 v rámci konania XXX. Endokrinologických dní v Brne (Besední dum)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Lazúrová, Lichardus, Klimeš, Payer, Podoba, Schwartz, Vaňuga, Vogová
za DR: Renker, Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Kiňová, Michálek, Pura

Program:
1. otvorenie
2. Česko-slovenské endokrinologické dni 2012 (Payer)
3. ESE postgraduálny endokrinologický kurz 2013 (Lazúrová)
4. neplatiči členských príspevkov do SES (Vaňuga, Lazúrová)
5. kritériá na udeľovanie cestovných a vedeckých grantov SES (Pura)
6. jódová profylaxia na Slovensku (Podoba)
7. vyhodnotenie súťaže o najlepšiu publikáciu
8. správa o hospodárení SES – stav účtu (Kiňová)
9. kategorizačná komisia a problémové lieky v endokrinológii (Payer)
10. problémy neštátnych endokrinológov (Schwartz, Voglová)
11. rôzne

Ad 2/ Payer informoval o skutočnosti, že nasledovné XXXV. Endokrinologické dni sa budú konať v termíne 4-6.10.2012 v Bratislave (hotel Bonbón). Výbor SES navrhol kandidátov na prestížne prednášky (Charvátová prednáška: Lazúrová, Podobova prednáška: Hrnčiar)

Ad 3/ Lazúrová informovala členov výboru o tom, že v roku 2013 sa bude na Slovensku (V. Tatry) konať ďalší z postgraduálnych endokrinologických kurzov ESE.

Ad 4/ SES bola informovaná zo sekretariátu SLS o neplatičoch členských príspevkov do SES. Dotknutí členovia SES dostanú v najbližších dňoch upomienku SLS na zaplatenie poplatku – ak tak neurobia do konca kalendárneho roka, bude im zrušené členstvo v SES. Výbor jednomyseľne schválil zrušenie členstva neplatičom.

Ad 5/ Pura nebol na zasadaní prítomný, návrh na udeľovanie grantov bude prerokovaný na ďalšom zasadaní.

Ad 6/ Podoba informoval o situácii v jódovej komisii – t.č. je nefunkčná, mnohí pôvodní členovia v komisii dávno nepracujú a nahradený neboli. Súčasný nepriaznivý stav bol prekonzultovaný s hlavným hygienikom MZ SR, avšak doposiaľ bez akejkoľvek odozvy. Výbor poveril svojho predsedu, aby skoncipoval oficiálny list SES pre MZ SR s výzvou k náprave stavu – podklady dodá Podoba

Ad 7/ Nakoľko sa doposiaľ neprihlásil žiaden uchádzač o ocenenie za najlepšiu publikáciu v r. 2010, výbor SES sa uzniesol na predĺžení termínu uzávierky do konca novembra 2011 – všetky informácie potrebné k prihláseniu sú na oficiálnej stránke SES (www.endo.sk), prihlášky treba poslať Klimešovi. Zároveň bola vyhlásená obdobná súťaž za rok 2011 s termínom uzávierky 31.3.2012

Ad 8/ k 30.9.2011 bolo na účte SES 54.832 Euro

Ad 9/ Payer prezentoval nové pravidlá pre zasadanie kategorizačnej komisie – od Nového roku by mala zasadať 1x mesačne, nebudú sa (pravdepodobne) zaoberať generickými liekmi, u odborníkov nesmie byť konflikt záujmov. Informácie z poslednej kategorizácie liekov: pribudla nová sila Euthyroxu 88ug, schválilo sa podávanie analógov somatostatínu na inoperabilné TU GITu, Thyrogen je t.č. znova dostupný. V schvaľovaní liečby rastovým hormónom bude od januára 2012 pre poistencov VsZP zmena systému – bude potrebné opätovné schvaľovanie (pokračovania) liečby v polročných intervaloch.

Ad10/ Schwartz informoval o jednostrannom ukončení uznávania niektorých výkonov zo strany poisťovne Dôvera (punkcia pod USG kontrolou, USG s použitím Dopplera) – výbor SES poveril svojho predsedu na odoslanie listu ZP s poukázaním na potrebu týchto vyšetrení v praxi endokrinológa a požiadavkou o opätovné uznávanie výkonov. Voglová znovu poukázala na fakt, že pacientov pribúda, limity ZP sa naopak krátia...

Ad11/ Košťálová informovala o pripravovanou podujatí "Kazuistiky v detskej endokrinológii", ktoré sa budú konať 20-21.1.2012 tradične na Donovaloch.
Payer informoval o aktivite fi Medirex v zmysle prípravy odborného seminára pre endokrinológov, ktoré by sa malo uskutočniť koncom novembra v V. Tatrách
Lazúrová poďakovala za aktívnu účasť prednášajúcim, ktorí sa zúčastnili na Internistickom dni v Bratislave.
Lichardus upozornil na fakt, že z českej strany nebol záujem o spoluprácu pri koncipovaní Memoriálu Ing. Zaorala.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac