5. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica zo 5. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

ktoré sa konalo dňa 20.10.2011 v rámci konania XXX. Endokrinologických dní v Brne (Besední dum)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Lazúrová, Lichardus, Klimeš, Payer, Podoba, Schwartz, Vaňuga, Vogová
za DR: Renker, Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Kiňová, Michálek, Pura

Program:
1. otvorenie
2. Česko-slovenské endokrinologické dni 2012 (Payer)
3. ESE postgraduálny endokrinologický kurz 2013 (Lazúrová)
4. neplatiči členských príspevkov do SES (Vaňuga, Lazúrová)
5. kritériá na udeľovanie cestovných a vedeckých grantov SES (Pura)
6. jódová profylaxia na Slovensku (Podoba)
7. vyhodnotenie súťaže o najlepšiu publikáciu
8. správa o hospodárení SES – stav účtu (Kiňová)
9. kategorizačná komisia a problémové lieky v endokrinológii (Payer)
10. problémy neštátnych endokrinológov (Schwartz, Voglová)
11. rôzne

Ad 2/ Payer informoval o skutočnosti, že nasledovné XXXV. Endokrinologické dni sa budú konať v termíne 4-6.10.2012 v Bratislave (hotel Bonbón). Výbor SES navrhol kandidátov na prestížne prednášky (Charvátová prednáška: Lazúrová, Podobova prednáška: Hrnčiar)

Ad 3/ Lazúrová informovala členov výboru o tom, že v roku 2013 sa bude na Slovensku (V. Tatry) konať ďalší z postgraduálnych endokrinologických kurzov ESE.

Ad 4/ SES bola informovaná zo sekretariátu SLS o neplatičoch členských príspevkov do SES. Dotknutí členovia SES dostanú v najbližších dňoch upomienku SLS na zaplatenie poplatku – ak tak neurobia do konca kalendárneho roka, bude im zrušené členstvo v SES. Výbor jednomyseľne schválil zrušenie členstva neplatičom.

Ad 5/ Pura nebol na zasadaní prítomný, návrh na udeľovanie grantov bude prerokovaný na ďalšom zasadaní.

Ad 6/ Podoba informoval o situácii v jódovej komisii – t.č. je nefunkčná, mnohí pôvodní členovia v komisii dávno nepracujú a nahradený neboli. Súčasný nepriaznivý stav bol prekonzultovaný s hlavným hygienikom MZ SR, avšak doposiaľ bez akejkoľvek odozvy. Výbor poveril svojho predsedu, aby skoncipoval oficiálny list SES pre MZ SR s výzvou k náprave stavu – podklady dodá Podoba

Ad 7/ Nakoľko sa doposiaľ neprihlásil žiaden uchádzač o ocenenie za najlepšiu publikáciu v r. 2010, výbor SES sa uzniesol na predĺžení termínu uzávierky do konca novembra 2011 – všetky informácie potrebné k prihláseniu sú na oficiálnej stránke SES (www.endo.sk), prihlášky treba poslať Klimešovi. Zároveň bola vyhlásená obdobná súťaž za rok 2011 s termínom uzávierky 31.3.2012

Ad 8/ k 30.9.2011 bolo na účte SES 54.832 Euro

Ad 9/ Payer prezentoval nové pravidlá pre zasadanie kategorizačnej komisie – od Nového roku by mala zasadať 1x mesačne, nebudú sa (pravdepodobne) zaoberať generickými liekmi, u odborníkov nesmie byť konflikt záujmov. Informácie z poslednej kategorizácie liekov: pribudla nová sila Euthyroxu 88ug, schválilo sa podávanie analógov somatostatínu na inoperabilné TU GITu, Thyrogen je t.č. znova dostupný. V schvaľovaní liečby rastovým hormónom bude od januára 2012 pre poistencov VsZP zmena systému – bude potrebné opätovné schvaľovanie (pokračovania) liečby v polročných intervaloch.

Ad10/ Schwartz informoval o jednostrannom ukončení uznávania niektorých výkonov zo strany poisťovne Dôvera (punkcia pod USG kontrolou, USG s použitím Dopplera) – výbor SES poveril svojho predsedu na odoslanie listu ZP s poukázaním na potrebu týchto vyšetrení v praxi endokrinológa a požiadavkou o opätovné uznávanie výkonov. Voglová znovu poukázala na fakt, že pacientov pribúda, limity ZP sa naopak krátia...

Ad11/ Košťálová informovala o pripravovanou podujatí "Kazuistiky v detskej endokrinológii", ktoré sa budú konať 20-21.1.2012 tradične na Donovaloch.
Payer informoval o aktivite fi Medirex v zmysle prípravy odborného seminára pre endokrinológov, ktoré by sa malo uskutočniť koncom novembra v V. Tatrách
Lazúrová poďakovala za aktívnu účasť prednášajúcim, ktorí sa zúčastnili na Internistickom dni v Bratislave.
Lichardus upozornil na fakt, že z českej strany nebol záujem o spoluprácu pri koncipovaní Memoriálu Ing. Zaorala.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac
Stanovisko SES

Stanovisko SES ku predloženému návrhu minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

čítať viac
Pozvánka EndoBridge 2017

Pozvánka na účasť zástupcu mladých endokrinológov na EndoBridge 2017

čítať viac