6. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 6. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 02. 10. 2008 v salóniku hotela PATRIA, Štrbské Pleso, pri príležitosti konania XXXI. Endokrinologických dní

Prítomní (v abecednom poradí)
Hrnčiar, Kiňová, Košťálová, Klimeš, Lapošová, Lazúrová, Lichardus, Michálek, Payer, Podoba, Renker, Schwarz, Tajtáková, Vaňuga, Voglová

Neprítomní: 0

Program:
1. otvorenie
2. XXXI. Česko-Slovenské endokrinologické dni (Lazúrová)
3. Guidelines v endokrinológii (Lazúrová)
4. Endokrinologický seminár 2009 (Lazúrová, Payer)
5. Jubilanti 2008 (Vaňuga)
6. Katalógová komisia (Vaňuga, Payer)
7. Kategorizačná komisia (Payer)
8. XXXIII. Endokrinologické dni (Lazúrová, Payer)
9. Správa pokladníka (Kiňová)
10. Nemecko-slovenský endokrinologický seminár - jar 2009 (Lazúrová)
11. Správa zo stretnutia prezidentov spoločností s výborom ESE (Lazúrová)
12. rôzne


Ad 2/ XXXI. Česko – slovenské endokrinologické dni 2008 (2.- 4.10.2008 Tatry) – Lazúrova informovala o úspešnej príprave podujatia – informácie ako aj program bolo možné zistiť na webovej stránke www.endo2008.sk . Generálnymi sponzormi sú firmy Merck a Berlin-Chemie. Pred zahájením kongresu bolo zaregistrovaných viac než 320 účastníkov.

Ad 3/ Lazúrová predstavila kompletné dielo –„Guidelines v endokrinológii" , ktoré sa podarilo výboru SES vytvoriť v rekordne krátkom čase. Krst publikácie bude počas konania XXXI. Endokrinologických dní. Náklad 500 kusov, cena 390 SK, distribucia bude realizovaná parciálne prostredníctvom farmaceutických firiem a taktiež prostredníctvom obchodnej siete.
Lazúrová poďakovala všetkým autorom jednotlivých kapitol za ich dvojročnú prácu

Ad 4/ Organizáciu Endokrinologického semináru r. 2009 sa podujalo na návrh Michálka pracovisko Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ąubochni, nakoľko v r. 2009 bude 50. výročie založenia tohto ústavu. Predbežný termín podujatia bol stanovený na 15.-16.5.2009

Ad 5/ Vaňuga informoval o jubilantoch SES za rok 2008 a uviedol nasledovné ocenenia, ktoré SES udelí počas konania XXXI. Endokrinologických dní: Čestné členstvo SES - Pacák (50r., USA), Payer (50r.), Lazurová (50r. ), Tajtáková (65 r.). Strieborná medaila SLS - Payer (50r.), Lazurová (50r. ). Bronzová medaila SLS - Schwarz (50r.). Pozdravný list SES: Dobáková (60r.), Ochodnický (60 r.), Renker (65 r.), Kuseková (55), Hrnčiar (80r.), Košťálová (55). Doc. Hrnčiarovi bude udelená cena
Čestná cena akademika T.R. Niederlanda (kardiologická spol.) a Doc. Koštálovej strieborná medaila SLS (Pediatrická spol.), preto SES nemohla udeliť iné ocenenie než pozdravný list – srdečne gratulujeme

Ad 6/ Vaňuga informoval členov výboru SES ustanovení katalógovej subkomisie pre endokrinológiu MZ SR – členmi sú Payer (predseda), Vaňuga (podpredseda), Lazúrová, Voglová. Komisia podľa podkladov MZ SR spracovala a upravila katalóg výkonov, ktoré sa týkajú endokrinológie – tieto materiály boli odposlané na MZ SR (Dr. Vivodová). Plánuje sa spoločné zasadanie členov katalógovej komisie a MZ SR – termín zatiaľ nie je stanovený.
V rámci tohto bodu Vaňuga informoval o obdobnom probléme – spracovanie materiálov ohľadom výkonov v ambulancii a závažnosti diagnóz hospitalizovaných pacientov, ktoré požadovala SLS, resp. zdravotné poisťovne. Materiál bol spracovaný a odoslaný v termíne.

Ad 7/ Payer informoval o poslednom zasadaní kategorizačnej komisie – podarilo sa zrušiť vekové obmedzenie pri indikácii liečby rastovým hormónom v dospelom veku! Informoval o novej možnosti použitia teriparatid-u v liečbe glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy. Taktiež informoval o náhrade Dexametazonu (Zentiva ukončila jeho výrobu) - na mimoriadny dovoz sa podarilo zabezpečiť 5000 ks preparátu Fortecortin 4mg. Vaňuga informoval o sťažnostiach pacientov, ktorí musia od novej kategorizácie uhrádzať plnú sumu Hydrocortone - Payer pripomenul, že táto skutočnosť nie je oficiálne daná, teda muselo dôjsť len k regionálnej chybe v lekárňach (pravdepodobne omylom vypadla z databázy). Situácia sa bude riešiť

Ad 8/ XXXI. Endokrinologické dni na návrh Lazúrovej by sa mali v r. 2010 pravdepodobne konať v Bratislave.

Ad 9/ Kiňová predniesla správu hospodárenia SES – ku koncu roku 2007 bolo na účte 392 tis Sk, k 31.8.2008 442.570 Sk. Vzhľadom k organizácii XXXI. Endokrinologických dní sa však táto čiastka bude meniť z dôvodu doúčtovania kongresu.

Ad 10/ Lazúrová informovala výbor SES o záujme nemeckých endokrinológom zrealizovať spoločné podujatie endokrinologických spoločností v rámci nemeckého endokrinologického kongresu v Lipsku na jar 2010. Členovia výboru podporili túto aktivitu a súhlasili s aktívnou účasťou na tomto podujatí. Lazúrová bola poverená kontaktovať nemeckú endokrinologickú spoločnosť a informovať ju o záveroch výboru SES

Ad 11/ Lazúrová informovala o stretnutí prezidentov lekárskych spoločností s prezidentom ESE. Výbor ESE zaviedol novinky, ktoré by mali slúžiť na lepšie prepojenie medzi národnými spoločnosťami a ESE. Pravidelné stretnutia predsedov národných spoločností sa budú konať vždy počas Európskych endokrinologických kongresov.

Ad 12/ Rôzne:
- Payer informoval o dvoch podujatiach, ktoré sa budú konať v r. 2009 pod záštitou SES: 30-31.1.2008 Endokrinologické edukačné fórum (za podpory edukačného grantu firmy Merck) a 6-7.3.2009 Dni hypofýzy (firma Ferring)
- Vaňuga informoval o priebehu a ukončení vedomostného kvízu SES, ktorý prebiehal na webovej stránke spoločnosti. Prebehlo 6 kôl, ktoré každé malo svojho víťaza (3xPotocká, 2xKulich, 1xKentoš). Celkovým víťazom sa stala MUDr. A. Potocká, ktorej firma MERCK sponzoruje účasť na kongrese ECE 2009 v Istanbule.
- Lazúrová informovala o priebehu súťaže o najlepšiu odbornú prácu v endokrinológii za rok 2007 – súťaž nemá víťaza nakoľko sa nikto neprihlásil ! napriek tomu SES opätovné vyhlási obdobnú súťaž (rok 2008)

Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac