6. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica zo 6. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

ktoré sa konalo dňa 29.2.2012, hotel Mercure, Bratislava

Prítomní (v abecednom poradí):
Kiňová, Košťálová, Lazúrová, Lichardus, Michálek, Payer, Podoba, Pura, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Klimeš, Schwartz

Program:
1. otvorenie
2. Česko-slovenské endokrinologické dni 2012 – príprava programu (Payer, Lazúrová)
3. neplatiči členských príspevkov do SES (Vaňuga)
4. súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2011 – kritériá a ceny (Lazúrová, Pura)
5. jódová profylaxia na Slovensku (Podoba)
6. správa o hospodárení SES – stav účtu (Kiňová)
7. štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii – update (Lazúrová)
8. jubilanti 2012 (Vaňuga)
9. riešenie problému neuhrádzania výkonov 5316 a 5153a ZP Dôvera
10. blok endokrinologickej spoločnosti na zjazde SIS (Lazúrová, Payer)
11. webova stránka SES (Pura, Lazúrová)
12. kategorizačná komisia a problémové lieky v endokrinológii (Payer)
13. problémy neštátnych endokrinológov (Schwartz, Voglová)
14. postgraduálny ESE kurz 2013 (Lazúrová)
15. rôzne

Ad 2/ Payer predložil 1. informáciu o XXXV. Endokrinologických dňoch – v priebehu niekoľkých dní bude rozposlaná medzi členov SES a ČES. Kongresu za zúčastnia aj pozvaní hostia zo zahraničia, vrátane prezidenta Európskej endokrinologickej spoločnosti. Technické zabezpečenie kongresu budú realizovať SLS a Progres. V rámci kongresu sa uvažuje aj o usporiadaní sesterskej sekcie – výbor SES vyzýva svojich členov - lekárov, aby informovali o tejto skutočnosti svoje sestry, ktoré môžu aktívne príspevky zasielať obdobne ako lekári.
Ako bolo uvedené v predošlej zápisnici, Charvátovu prednášku bude mať Lazúrová, Podobovu prednášku Tajtáková (Hrnčiar zo zdravotných dôvodov odmietol)

Ad 3/ Výbor SES sa jednomyseľne uzniesol, že neplatičov členského podľa stanov SLS navrhujú vylúčiť zo SES nakoľko ani po výzve členské príspevky neuhradili. Sú to: Baqi, Barátová, Britan, Halapinová, Juríková, Kužma, Májeková, Malicher, Mišianik, Moravčíková, Ondková, Piovarči, Škovránová, Šuchová.

Ad 4/ Do súťaže o najlepšiu publikáciu za rok 2010 sa do termínu neprihlásil nikto, preto cena udelená nebola. Finančné ohodnotenie vo výške 500 Euro sa presúva na tento rok a budú udelené 2 ocenenia za úspešnú publikáciu za rok 2011

Ad 5/ Podoba informoval o nezmenenej situácii v jódovej komisii – t. č. je naďalej nefunkčná. Vypracoval list, ktorý bude zaslaný MZ SR.

Ad 6/ Kiňová podala správu o stave financií SES - k 31.12.2011 bolo na účte SES 56.486,05 Euro

Ad 7/ Lazúrová navrhla update úspešnej publikácie Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii nakoľko pretrváva záujem odbornej verejnosti o túto knihu, ktorá je rozobratá. Pribudli aj niektoré nové poznatky, ktoré by bolo vhodné doplniť. Členovia výboru SES s daným návrhom súhlasili, predbežný termín reedície - začiatok roku 2013.

Ad 8/ Vaňuga informoval členov výboru o jubilantoch z radov členov SES – aktívnym členom pripraví spoločnosť ocenenia, ktoré budú odovzdané počas XXXV. Endokrinologických dní v Bratislave

Ad 9/ V novembri 2011 bol zaslaný list ZP Dôvera, v ktorom sme žiadali nápravu v zmysle neuhrádzania výkonov 5316 a 5153a – doposiaľ bez akejkoľvek reakcie zo strany ZP. Lazúrová bude opätovne kontaktovať ZP s cieľom stretnutiu sa a vyriešenia tejto situácie.

Ad10/ Lazúrová informovala o pripravovanom kongrese SIS v dňoch 14.-16.6.2012 v Novom Smokovci (hotel Atrium), kde by mal byť blok prednášok venovaný endokrinológii. Vyzvala prítomných o aktívnu účasť na tomto kongrese.

Ad11/ Lazúrová vyzvala k úprave web. stránky SES, resp. doplneniu chýbajúcich údajov a informácií. Pura prisľúbil zabezpečenie týchto úprav - bude potrebné dodať všetky potrebné materiály, ktoré sa týkajú zverejnenia na stránke.

Ad12/ Kategorizačná komisia: Payer informoval o situácii – nie sú t.č. žiadne zmeny, ktoré by sa týkali liekov v endokrinológii. Vyjadril obavu ohľadom ďalšieho fungovania komisie, nakoľko nový zákon väčšine členov z radov odborníkov neumožňuje byť členom pre konflikt záujmov.

Ad13/ Voglová informovala o skutočnosti, že nie je možné predpisovať pacientov lieky na viac než 3 mesiace, čo komplikuje situáciu v endokrinológii – aj stabilní pacienti budú musieť častejšie navštevovať odborné ambulancie čo v konečnom dôsledku predraží systém. Členovia výboru SES navrhli napísanie listu MZ SR s požiadaní o zmenu tohto článku zákona – poverená Lazúrová

Ad14/ Lazúrová oboznámila prítomných, že postgraduálny kurz ESE 2013 sa bude konať v 5/6 mesiaci 2013 pravdepodobne vo Vysokých Tatrách. Organizovanie tohto podujatia bude zastrešovať Lazúrová.

Ad15/ Vaňuga informoval, že aj keď bol nominovaný za SES k spolupráci v zmysle pripravovaného DRG systému, zatiaľ doposiaľ nebol kontaktovaný zo strany UDZS
Payer informoval, že prebehli nové voľby výboru SIS, kde predsedom výboru bola zvolená Lazúrová


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac