7. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 7. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 30. 01. 2009 v salóniku hotela LUX, Banská Bystrica

Prítomní (v abecednom poradí)
Košťálová, Klimeš, Lapošová, Lazúrová, Payer, Podoba, Schwarz, Vaňuga, Voglová
za RK: Renker, Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Kiňová, Lichardus, Michálek


Program:
1. Otvorenie
2. Prípravy jarného endokrinologického seminára (Michálek, Vaňuga)
3. Spoločný kongres Nemeckých a slovenských endokrinológov Leipzig, marec 2010 (Lazúrová)
4. Katalóg výkonov v endokrinológii (Payer, Vaňuga, Voglová)
5. Správa o hospodárení (Kiňová)
6. Vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu za rok 2008
7. Rôzne


Ad 2/ Vaňuga informoval o prípravách slávnostného endokrinologického seminára pri príležitosti 50. výročia založenia Endokrinologického ústavu v Ąubochni. Tento seminár sa bude konať 15. mája v Ąubochni, začiatok podujatia o 14 hod. Pozvánky s 1. informáciou o podujatí boli rozoslané členom SES a čestným hosťom. Na príprave programu sa pracuje, odborný program bude rozoslaný prihláseným v priebehu 3-4/2009. V súvislosti s podujatím Vaňuga navrhol udeliť ocenenia dvom jubilantom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj ústavu, resp. endokrinológie na Slovensku. Výbor SES jednomyseľne odsúhlasil udelenie čestnej plakety T R Niederlanda primárovi Krezemu a zlatej medaily SLS doc. Michálekovi.

Ad 3/ Lazúrová informovala o príprave spoločného Nemecko – slovenského endokrinologického kongresu, ktorý by sa mal konať v Lipsku v marci 2010. Z našej strany možno predbežne počítať s aktívnou účasťou cca 8-10 prednášok a niekoľkými postermi. Výbor SES ustanovil užší prípravný výbor kongresu, ktorý by mal rokovať o účasti slovenskej strany. Do programového výboru boli zvolení: Lazurová, Payer, Podoba, Klimeš.
Výbor SES požiada farmaceutické firmy, aby svojim sponzorovaním umožnili širšie zastúpenie slovenskej endokrinológie na tomto podujatí.

Ad 4/ Payer konštatoval, že úprava katalógu výkonov pre endokrinológiu zo strany SES bol a vykonaná a odovzdaná v termíne MZ SR. Zatiaľ čakáme na spätnú odpoveď zo strany ministerstva.

Ad 5/ V zastúpení Kiňovej prečítala Lazúrová správu o hospodárení za rok 2008 – stav účtu k 20.12.2008 bol 709.125.50 Sk.

Ad 6/ Výbor SES vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu v odbore endokrinológia za rok 2008 ohodnotenou sumou 500,- Euro (dohodli sme sa toľko?, predtým sme dali 5 000 SK. Prihlášku spolu s priloženou publikáciou možno zasielať do konca apríla 2009 na adresu prof. Klimeša (je na webovej stránke SES). Vyhodnotenie bude zverejnené počas konania česko-slovenského kongresu v Českom Krumlove. Predsedom vyhodnocovacej komisie bude Klimeš.

Ad 7/ Rôzne:
- Košťálová informovala o prebehnutom podujatí – Kauzistický seminár detskej endokrinológie, ktorý sa konal 16.1.2009 v Liptovskom Hrádku
- Payer konštatoval, že firma Zentiva prestáva vyrábať preparát Carbimazol, čím vznikne veľký problém v liečbe hypertyreózy. Hľadajú sa alternatívne možnosti – po predbežných rokovaniach by mohla firma Merck doviezť preparát Thyrozol (na mimoriadny dovoz). Ďalej informoval o novej indikácii preparátu Forsteo, ktorý sa bude môcť indikovať aj v prípade kortikoidmi indukovanej osteoporózy. Od leta 2009 pravdepodobne bude schválené užívanie preparátu Mimpara pre liečbu primárnej hyperparatyreózy. Schwarz informoval o možnom výpadku preparátu Tachystin.
- Košťálová informovala o technickej chybe najnovšieho zoznamu liečív, kde z preskripčného obmedzenia väčšiny liekov endokrinopatií vypadli detskí endokrinológovia a diabetológovia. Problém sa bude riešiť v spolupráci s Payerom.
- Lazúrová informovala o výzve zaplatenia členského (kolektívneho) príspevku do ISE (International Society of Endocrinology)  pre 10 osôb. Výbor SES odsúhlasil zaplatenie, zároveň odporúča svojim členom ako aj všetkým členom SES zvážiť individuálne členstvo v tejto organizácii (www.endosociety.com)
- Lazúrová vyzvala prítomných o zváženie a nahlásenie vyžiadaných prednášok pre najbližší česko – slovenský endokrinologický kongres v Českom Krumlove.
- Payer pripomenul, že 6.-7.3.2009 sa budú konať Dni hypofýzy v Banskej Bystrici.
- Payer informoval o príprave Vestníka pre diagnostiku a liečbu tyreopatií v gravidite, ktorá by mala nadobudnúť platnosť v 2-3Q 2009

 Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac