7. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 7. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 30. 01. 2009 v salóniku hotela LUX, Banská Bystrica

Prítomní (v abecednom poradí)
Košťálová, Klimeš, Lapošová, Lazúrová, Payer, Podoba, Schwarz, Vaňuga, Voglová
za RK: Renker, Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Kiňová, Lichardus, Michálek


Program:
1. Otvorenie
2. Prípravy jarného endokrinologického seminára (Michálek, Vaňuga)
3. Spoločný kongres Nemeckých a slovenských endokrinológov Leipzig, marec 2010 (Lazúrová)
4. Katalóg výkonov v endokrinológii (Payer, Vaňuga, Voglová)
5. Správa o hospodárení (Kiňová)
6. Vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu za rok 2008
7. Rôzne


Ad 2/ Vaňuga informoval o prípravách slávnostného endokrinologického seminára pri príležitosti 50. výročia založenia Endokrinologického ústavu v Ąubochni. Tento seminár sa bude konať 15. mája v Ąubochni, začiatok podujatia o 14 hod. Pozvánky s 1. informáciou o podujatí boli rozoslané členom SES a čestným hosťom. Na príprave programu sa pracuje, odborný program bude rozoslaný prihláseným v priebehu 3-4/2009. V súvislosti s podujatím Vaňuga navrhol udeliť ocenenia dvom jubilantom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj ústavu, resp. endokrinológie na Slovensku. Výbor SES jednomyseľne odsúhlasil udelenie čestnej plakety T R Niederlanda primárovi Krezemu a zlatej medaily SLS doc. Michálekovi.

Ad 3/ Lazúrová informovala o príprave spoločného Nemecko – slovenského endokrinologického kongresu, ktorý by sa mal konať v Lipsku v marci 2010. Z našej strany možno predbežne počítať s aktívnou účasťou cca 8-10 prednášok a niekoľkými postermi. Výbor SES ustanovil užší prípravný výbor kongresu, ktorý by mal rokovať o účasti slovenskej strany. Do programového výboru boli zvolení: Lazurová, Payer, Podoba, Klimeš.
Výbor SES požiada farmaceutické firmy, aby svojim sponzorovaním umožnili širšie zastúpenie slovenskej endokrinológie na tomto podujatí.

Ad 4/ Payer konštatoval, že úprava katalógu výkonov pre endokrinológiu zo strany SES bol a vykonaná a odovzdaná v termíne MZ SR. Zatiaľ čakáme na spätnú odpoveď zo strany ministerstva.

Ad 5/ V zastúpení Kiňovej prečítala Lazúrová správu o hospodárení za rok 2008 – stav účtu k 20.12.2008 bol 709.125.50 Sk.

Ad 6/ Výbor SES vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu v odbore endokrinológia za rok 2008 ohodnotenou sumou 500,- Euro (dohodli sme sa toľko?, predtým sme dali 5 000 SK. Prihlášku spolu s priloženou publikáciou možno zasielať do konca apríla 2009 na adresu prof. Klimeša (je na webovej stránke SES). Vyhodnotenie bude zverejnené počas konania česko-slovenského kongresu v Českom Krumlove. Predsedom vyhodnocovacej komisie bude Klimeš.

Ad 7/ Rôzne:
- Košťálová informovala o prebehnutom podujatí – Kauzistický seminár detskej endokrinológie, ktorý sa konal 16.1.2009 v Liptovskom Hrádku
- Payer konštatoval, že firma Zentiva prestáva vyrábať preparát Carbimazol, čím vznikne veľký problém v liečbe hypertyreózy. Hľadajú sa alternatívne možnosti – po predbežných rokovaniach by mohla firma Merck doviezť preparát Thyrozol (na mimoriadny dovoz). Ďalej informoval o novej indikácii preparátu Forsteo, ktorý sa bude môcť indikovať aj v prípade kortikoidmi indukovanej osteoporózy. Od leta 2009 pravdepodobne bude schválené užívanie preparátu Mimpara pre liečbu primárnej hyperparatyreózy. Schwarz informoval o možnom výpadku preparátu Tachystin.
- Košťálová informovala o technickej chybe najnovšieho zoznamu liečív, kde z preskripčného obmedzenia väčšiny liekov endokrinopatií vypadli detskí endokrinológovia a diabetológovia. Problém sa bude riešiť v spolupráci s Payerom.
- Lazúrová informovala o výzve zaplatenia členského (kolektívneho) príspevku do ISE (International Society of Endocrinology)  pre 10 osôb. Výbor SES odsúhlasil zaplatenie, zároveň odporúča svojim členom ako aj všetkým členom SES zvážiť individuálne členstvo v tejto organizácii (www.endosociety.com)
- Lazúrová vyzvala prítomných o zváženie a nahlásenie vyžiadaných prednášok pre najbližší česko – slovenský endokrinologický kongres v Českom Krumlove.
- Payer pripomenul, že 6.-7.3.2009 sa budú konať Dni hypofýzy v Banskej Bystrici.
- Payer informoval o príprave Vestníka pre diagnostiku a liečbu tyreopatií v gravidite, ktorá by mala nadobudnúť platnosť v 2-3Q 2009

 Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac
Stanovisko SES

Stanovisko SES ku predloženému návrhu minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

čítať viac
Pozvánka EndoBridge 2017

Pozvánka na účasť zástupcu mladých endokrinológov na EndoBridge 2017

čítať viac