7. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica zo 7. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)


ktoré sa konalo dňa 4.10.2012 v rámci konania XXXV. Endokrinologických dní v Bratislave (hotel Bonbón)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Lazúrová, Lichardus, Kiňová, Klimeš, Payer, Podoba, Schwartz, Vaňuga, Vogová
za DR: Renker, Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Michálek

Program:
1. otvorenie
2. XXXV. Endokrinologické dni – organizačné zabezpečenie (Payer)
3. Problematika jódového deficitu a jódovej komisie v SR (Podoba)
4. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii (Lazúrová)
5. Kategorizačná komisia (Payer)
6. Problémy neštátnych endokrinológov (Schwartz, Voglová)
7. ESE postgraduálny kurz 2013 (Lazúrová)
8. Rôzne

Ad 2/ Payer oboznámil členov výboru SES o priebehu príprav XXXV. Endokrinologických dní v Bratislave. Kongres je organizačne i programovo pripravený

Ad 3/ Podoba informoval o nezáujme kompetentných orgánov o obnovenie jódovej komisii – napriek opakovanej snahe zo strany SES ako aj osobného zainteresovania Podobu. Podoba bol poverený výborom SES k posúdeniu ďalších možností v zmysle zabezpečenia kontroly jódovej profilaxie (stanovovanie jodúrie, granty...). Spoluprácou v riešení problematiky boli ďalej poverení Vaňuga a Tajtáková

Ad 4/ Lazúrová vyzvala autorov jednotlivých kapitol z publikácie Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii o update do konca januára 2013. Výbor SES plánuje 2. Vydanie tejto publikácie začiatkom budúceho roka.

Ad 5/ Payer informoval o nezmenenej situácii v zmysle záver poslednej kategorizačnej komisie - preskripcia liekov v endokrinológii je bez zmeny. Vaňuga upozornil na neúnosnosť situácie v zmysle legislatívy (predpis liekov len na 3 mesiace), vďaka ktorej výrazne stúpa počet návštev na endokrinologických ambulanciách – upozornil, že nový akútny pacient sa momentálne fakticky objednať nedokáže. Následne navrhol o uvoľnenie levotyroxinu (Euthyrox, L-tyroxin) z obmedzenej preskripcie, čo výbor svojou väčšinou schválil (8 za, 1 proti). Pura navrhol uvoľnenie kabergolínu (Cabest) ako liek prvej línie, analógy somatostatínu (Somatuline, Sandostatin) ako liek prvej voľby pre akromegáliu (bez predchádzajúcej nutnosti liečby DA), možnosť využívať endoxanu endokrinológom. Lazúrová bola poverená vypracovať list v tomto znení pre kategorizačnú komisiu. Košťálová upozornila na rozdielnosť v možnosti predpisovania liekov u dospelých a detských endokrinológov, navrhla zjednotenie možnosti preskripcie u oboch odborností (vypracuje návrh).
Vaňuga informoval, že od 1.10.2012 môže Thyrozol predpisovať len endokrinológ.
Payer konštatoval, že sa bude musieť neustále obnovovať plošná žiadosť na lieky s mimoriadnym dovozom (HCT, Thyrozol ...) nakoľko platnosť povolenia je vždy dočasná. Z toho vyplývajú aj lokálne problémy s prechodnou nedostupnosťou, resp. s extrémnymi doplatkami týchto liekov (neinformovanosť lekárnikov, chybné informácie).

Ad 6/ Schwartz informoval o neustálom náraste počtu pacientov. V niektorých oblastiach ZP nepreplácajú výkon EKG. Poukázal na pripravované, resp. už jestvujúce obmedzenia pri objednávaní niektorých laboratórnych parametrov (pozn. – táto problematika bola ďalej rozoberaná na plenárnej schôdzi SES, kde MUDr. Potocká taktiež upozornila na túto problematiku) – výbor SES bude problematiku riešiť po oboznámení sa s konkrétnymi parametrami, ktoré sú / budú poisťovňami obmedzené resp. neumožnené (Lazúrová, Košťálová, Payer, Vaňuga)
Schwartz ďalej informoval, že až po aktivizácii UDZS došlo k dohode so ZP Dôvera a opätovne uznávajú sporné výkony (punkcia pod USG kontrolou, USG s použitím Dopplera)

Ad 7/ Lazúrová informovala členov výboru o termíne konania ESE postgraduálneho endokrinologického kurzu – Košice 30.5-1,6.2013 . Výbor SES vyvinie snahu o maximálne zapojenie mladých endokrinológov v tomto kurze aj možnosťou zaplatenie registračného poplatku z účtu SES

Ad 8/ Lazúrová a Payer navrhli, aby sa tradičný jarný endokrinologický seminár konal spolu s Endokrinologickým edukačným fórom v marci 2013 – sponzorstvo prisľúbila firma Merck. Koštálová informovala o plánovanom seminári kazuistík detskej endokrinológie na Donovaloch v 1/2013. Ďalej konštatovala, že pokrytie Slovenska detskými endokrinológmi je t. č. nedostatočná, väčšina z nich pracujú v obore len úväzkovo.
Volgová upozornila na fakt, že bude potrebné doriešiť účasť sestier a ich kredity na akciách SES, nakoľko komora sestier neuznáva kredity SLS


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac