8. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 8. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 25. 10. 2009 v Českom Krumlove pri príležitosti konania XXXII. Endokrinologických dní

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Kiňová, Lapošová, Lazúrová, Payer, Podoba, Schwartz, Vaňuga
za RK: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Klimeš, Lichardus, Michálek, Voglová


Program:
1. Otvorenie
2. Česko – slovenské endokrinologické dni 2010 – návrhy (Lazúrová)
3. Nemecko – slovenský endokrinologický zjazd – Leipzig – marec 2010 (Lazúrová)
4. Ceny za najlepšiu publikáciu (Klimeš)
5. Stav hospodárenia (Kiňová)
6. Kategorizačná komisia (Payer
7. Katalógová komisia (Payer, Vaňuga)
8. Rôzne


Ad 2/ V roku 2010 budú XXXIII. Endokrinologické dni na Slovensku, Lazúrová navrhla dve možné lokality pre ich usporiadanie: Žilina a Košice. Výbor odporučil preskúmanie oboch lokalít a následne podľa podmienok rozhodne o danej lokalite. Termín konania XXXIII. ED bude 14.-16. 10.2010 (pozn.: niekoľko dní po schôdzi výboru bolo rozhodnuté, že kongres sa bude konať v Košiciach)

Ad 3/ Lazúrová informovala o príprave spoločného Nemecko – slovenského endokrinologického kongresu, ktorý sa bude konať 3-6. Marca 2010 v Lipsku. Informácie o možnosti prihlásenia sú na webovej stránke (www.dge2010.de , www.endo.sk ) Výbor SES požiada farmaceutické firmy, aby svojim sponzorovaním umožnili širšie zastúpenie slovenskej endokrinológie na tomto podujatí. V prípade nedostatočného finančného krytia budú náklady čiastočne hradené aj z rozpočtu SES.

Ad 4/ Lazúrová ospravedlnila Klimeša z neúčasti a zároveň prečítala poradie prihlásených na Cenu za najlepšiu publikáciu. Víťazom sa stala práca Dr. Ukropca a kolektívu autorov publikovaná v JCEM. Gratulujeme. Výhru 500 Eur víťazovi odovzdáme v čo najkratšom čase.

Ad 5/ Kiňová prečítala stav hospodárenia: k 1.8.2009 bolo na účte 31.604 Eur (948 000 SK).

Ad 6/ Payer informoval o aktuálnom stave liekov – Thyrozol je stále na mimoriadny dovoz, sú dostatočné zásoby a schválenie jeho užívania sa bude t.č. predlžovať. Firma Merck - Serono plánuje jeho kategorizáciu. Výpadok hydrocortizonu by mal nahradiť mimoriadny dovoz Hydrocortison 10mg firmy JenaPharm.

Ad 7/ Vaňuga a Payer informovali o stave katalógovej komisie: bolo potrebné doplniť niektoré údaje v tabuľke výkonov, toto sa zrealizovalo. Čakáme na reakciu MZ SR, ktoré by malo predsedu katalógovej komisie predvolať k rokovaniu.

Ad 8/ Rôzne
- Vaňuga poďakoval všetkým zúčastneným za účasť na endokrinologickom seminári pri príležitosti 50. výročia založenia NEDU v Ľubochni. Skonštatoval, že seminár bol vydarenou akciou, ktorý skončil pozitívnym hosp. výsledkom.
- Payer informoval o tom, že práve vyšiel vestník MZ SR s odborným usmernením ohľadom manažmentu tyreopatií v gravidite. Pripravujú sa ďalšie metodické usmernenia pre NET-y, GIOP, TBI
- Výbor SES sa uzniesol na tom, že bude finančne honorovať práce vynaložené na prípravu metodických usmernení, práce spojené s tvorbou katalógu výkonov ako aj ďalšie časovo náročné aktivity spojené s prácou pre Slovenskú endokrinologickú spoločnosť. Odsúhlasil odmeny pre tých ktorí sa výraznou mierou podieľali na tvorbe katalógov (Vanuga, Voglová, Schwartz, Lapošová) a tvorbe Vestníka (Payer).
- Lazúrová predložila návrh Koltowskej , ktorá ponúkla možnosť realizovania dvojdňového seminára s témou: "Ako prednášať, ako písať publikácie". Členovia výboru prejavili záujem o akciu, avšak je potrebné upresniť podrobnosti. Vzhľadom k predpokladanej nižšej účasti navrhla, aby sa tento seminár konal v rámci viacerých odborných spoločností (internistická, diabetologická a ď.)
- Vaňuga pripomenul, že v r. 2010 sa bude európsky endokrinologický kongres konať v Prahe, ČR Bližšie informácie možno zistiť na webovej stránke (www.ece2010.com, www.endo.sk).


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac
Stanovisko SES

Stanovisko SES ku predloženému návrhu minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

čítať viac
Pozvánka EndoBridge 2017

Pozvánka na účasť zástupcu mladých endokrinológov na EndoBridge 2017

čítať viac