8. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 8. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 25. 10. 2009 v Českom Krumlove pri príležitosti konania XXXII. Endokrinologických dní

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Kiňová, Lapošová, Lazúrová, Payer, Podoba, Schwartz, Vaňuga
za RK: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Klimeš, Lichardus, Michálek, Voglová


Program:
1. Otvorenie
2. Česko – slovenské endokrinologické dni 2010 – návrhy (Lazúrová)
3. Nemecko – slovenský endokrinologický zjazd – Leipzig – marec 2010 (Lazúrová)
4. Ceny za najlepšiu publikáciu (Klimeš)
5. Stav hospodárenia (Kiňová)
6. Kategorizačná komisia (Payer
7. Katalógová komisia (Payer, Vaňuga)
8. Rôzne


Ad 2/ V roku 2010 budú XXXIII. Endokrinologické dni na Slovensku, Lazúrová navrhla dve možné lokality pre ich usporiadanie: Žilina a Košice. Výbor odporučil preskúmanie oboch lokalít a následne podľa podmienok rozhodne o danej lokalite. Termín konania XXXIII. ED bude 14.-16. 10.2010 (pozn.: niekoľko dní po schôdzi výboru bolo rozhodnuté, že kongres sa bude konať v Košiciach)

Ad 3/ Lazúrová informovala o príprave spoločného Nemecko – slovenského endokrinologického kongresu, ktorý sa bude konať 3-6. Marca 2010 v Lipsku. Informácie o možnosti prihlásenia sú na webovej stránke (www.dge2010.de , www.endo.sk ) Výbor SES požiada farmaceutické firmy, aby svojim sponzorovaním umožnili širšie zastúpenie slovenskej endokrinológie na tomto podujatí. V prípade nedostatočného finančného krytia budú náklady čiastočne hradené aj z rozpočtu SES.

Ad 4/ Lazúrová ospravedlnila Klimeša z neúčasti a zároveň prečítala poradie prihlásených na Cenu za najlepšiu publikáciu. Víťazom sa stala práca Dr. Ukropca a kolektívu autorov publikovaná v JCEM. Gratulujeme. Výhru 500 Eur víťazovi odovzdáme v čo najkratšom čase.

Ad 5/ Kiňová prečítala stav hospodárenia: k 1.8.2009 bolo na účte 31.604 Eur (948 000 SK).

Ad 6/ Payer informoval o aktuálnom stave liekov – Thyrozol je stále na mimoriadny dovoz, sú dostatočné zásoby a schválenie jeho užívania sa bude t.č. predlžovať. Firma Merck - Serono plánuje jeho kategorizáciu. Výpadok hydrocortizonu by mal nahradiť mimoriadny dovoz Hydrocortison 10mg firmy JenaPharm.

Ad 7/ Vaňuga a Payer informovali o stave katalógovej komisie: bolo potrebné doplniť niektoré údaje v tabuľke výkonov, toto sa zrealizovalo. Čakáme na reakciu MZ SR, ktoré by malo predsedu katalógovej komisie predvolať k rokovaniu.

Ad 8/ Rôzne
- Vaňuga poďakoval všetkým zúčastneným za účasť na endokrinologickom seminári pri príležitosti 50. výročia založenia NEDU v Ľubochni. Skonštatoval, že seminár bol vydarenou akciou, ktorý skončil pozitívnym hosp. výsledkom.
- Payer informoval o tom, že práve vyšiel vestník MZ SR s odborným usmernením ohľadom manažmentu tyreopatií v gravidite. Pripravujú sa ďalšie metodické usmernenia pre NET-y, GIOP, TBI
- Výbor SES sa uzniesol na tom, že bude finančne honorovať práce vynaložené na prípravu metodických usmernení, práce spojené s tvorbou katalógu výkonov ako aj ďalšie časovo náročné aktivity spojené s prácou pre Slovenskú endokrinologickú spoločnosť. Odsúhlasil odmeny pre tých ktorí sa výraznou mierou podieľali na tvorbe katalógov (Vanuga, Voglová, Schwartz, Lapošová) a tvorbe Vestníka (Payer).
- Lazúrová predložila návrh Koltowskej , ktorá ponúkla možnosť realizovania dvojdňového seminára s témou: "Ako prednášať, ako písať publikácie". Členovia výboru prejavili záujem o akciu, avšak je potrebné upresniť podrobnosti. Vzhľadom k predpokladanej nižšej účasti navrhla, aby sa tento seminár konal v rámci viacerých odborných spoločností (internistická, diabetologická a ď.)
- Vaňuga pripomenul, že v r. 2010 sa bude európsky endokrinologický kongres konať v Prahe, ČR Bližšie informácie možno zistiť na webovej stránke (www.ece2010.com, www.endo.sk).


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac