8. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica z 8. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)


ktoré sa konalo dňa 11.4.2013 v Bratislave (hotel Brix)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Lazúrová, Lichardus, Michálek, Kiňová, Klimeš, Payer, Podoba, Vaňuga
za DR: Renker

Neprítomní (osprav.):
Pura, Schwarz, Volgová

Program:
1. otvorenie
2. ESE kurz – programové a organizačné zabezpečenie (Lazúrová)
3. Č-S endokrinologické dni – Plzeň, pozvaní rečníci (Lazúrová)
4. Č-S endokrinologické dni 2014 (Vaňuga)
5. hospodárenie (Kiňová)
6. jubilanti 2013 (Vaňuga)
7. súťaž o najlepšiu publikáciu web stránka (Pura)
8. etické princípy lekárskej kolegiality, úloha výboru spoločnosti (Lazúrová, Podoba)
9. štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii (Lazúrová)
10. stav riešenia problému jodidácie soli a problému voľne dostupných jódových preparátov v SR (Podoba)
11. kategorizačná komisia (Payer)
12. problémy neštátnych endokrinológov (Schwartz, Voglová)
13. rôzne

Ad 2/ Lazúrová informovala o stave príprav konania ESE postgraduálneho endokrinologického kurzu v Košiciach 30.5-1,6.2013. Za Slovensko budú aktívne vystupovať 3 prednášajúci (Lazúrová, Payer, Tkáč), na kurz je prihlásených do dnešného dňa niečo cez 70 účastníkov. SES umožnila formou grantu účasť 10-tich slovenských endokrinológov, ktorým sponzoruje registračný poplatok.

Ad 3/ Lazúrová informovala o XXXVI. Endokrinologických dňoch, ktoré sa budú konať tento rok v Plzni v Čechách (10.-12.októbra 2013). Česká endokrinologická spoločnosť vyžiadala zo strany SES niekoľko prednášok – ako vyzvaní rečníci budú prezentovať Lazúrová, Payer, Vaňuga, Podoba, Brtko.

Ad 4/ Výbor SES sa uzniesol, že nasledovné XXXV. Endokrinologické dni sa budú konať v roku 2014 v Žiline – presný termín konania bude upresnený do októbra 2013. Organizáciou boli poverení Vaňuga a Renker

Ad 5/ Kiňová oboznámila výbor SES s hospodárením za minulý rok. Endokrinologická spoločnosť má vyrovnaný rozpočet.

Ad 6/ Vaňuga informoval členov výboru o členoch SES, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea. Návrhy na ocenenia ich práce podľa aktivity v endokrinologickej spoločnosti prekomunikuje výbor SES zo SLS a následne ocenenia odovzdá počas o XXXVI. Endokrinologických dňoch v Plzni.

Ad 7/ Vaňuga informoval o situácii web. stránky SES, vyjadril spokojnosť so zlepšením dizajnu i aktuálnosti obsahu stránky. Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2012 je spolu s podmienkami vyvesená na webe (www.endo.sk) – termín uzavretia prihlásenia svojej práce je do 30.6.2013 a víťaz získa 300 Euro. Zároveň konštatoval, že posledné 2 roky nebola udelená žiadna sena SES nakoľko sa neprihlásil ani jeden člen so svojou publikáciou...

Ad 8/ Výbor SES prerokoval etické princípy komunikácie členov výboru SES medzi sebou i navonok. Odporučil kolegiálne a konsenzuálne riešenia potencionálnych problémov.

Ad 9/ Nakoľko zatiaľ neboli autormi realizované update jednotlivých kapitol z publikácie Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii, Lazúrová vyzvala autorov k ich zrealizovanie do 30.6. 2013.

Ad 10/ Podoba konštatoval o nemennej ohľadom jódovej komisie. SES nemá možnosti ovplyvniť daný stav – kompetencie sú v rukách MZ SR resp. hlavného hygienika SR. Naďalej bude vyvíjaná snaha o zabezpečenie právnych krokov k zabezpečeniu štandardizácie jodidácie soli. Nemenej závažným problémom je v súčasnosti voľný predaj výživových doplnkov s nadmerným obsahom jódu – touto problematikou sa výbor SES taktiež bude vážne zaoberať v najbližších mesiacoch.

Ad 11/ Payer informoval o zmenách z kategorizačnej komisie – dochádza k uvoľneniu analógov somatostatínu (Somatuline, Sandostatin) do 1. terapeutickej línie, naopak napriek snahe o uvoľnenie Cabest zostáva v zmysle preskripcie v 2 línii. Na náš trh prichádzajú nové preparáty kalcia v kombinácii s vitamínom D (Calcichew D3). Došlo k požadovanému rozšíreniu možnosti preskripcie viacerých preparátov lekármi s kvalifikáciou pediatrickej endokrinológie a diabetológie. Komisia neumožnila uvedenie nového preparátu (12,5ug levotyroxinu) z dôvodu jeho minimálnej použiteľnosti. Pokračujú plošné výnimky pre HCT, AT10, LH-RH. Pre Thyrozol výnimka nebude už potrebná, nakoľko sa firme Merck podarilo daný preparát regulárne zaregistrovať – tým pádom bude bežne dostupný.

Ad 12/ Zástupcovia súkromného sektoru (Schwartz, Voglová) neboli na zasadaní prítomní, preto daný bod nebol prerokovaný.

Ad 13/ Payer informoval o požiadavke zabezpečenia nevyhnutného príslušenstva (ihly, striekačky, tampóny a pod.), ktoré sú potrebné k niektorým preparátom (Somavert, Signifor, Forsteo, rastové hormóny...) – danú situáciu bude riešiť na kategorizačnej komisii v zmysle ich dostupnosti, preskripcie a úhrady.
Vaňuga navrhol výboru SES udeliť Purovi odmenu za vedenie web stránky SES – členovia výboru tento návrh schválili
Výbor SES vyzýva neplatičov členského aby svoje nedoplatky uhradili najneskôr do konca roku 2013. V opačnom prípade v súlade so stanovami SLS bude ich členstvo ukončené.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac