8. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica z 8. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)


ktoré sa konalo dňa 11.4.2013 v Bratislave (hotel Brix)

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Lazúrová, Lichardus, Michálek, Kiňová, Klimeš, Payer, Podoba, Vaňuga
za DR: Renker

Neprítomní (osprav.):
Pura, Schwarz, Volgová

Program:
1. otvorenie
2. ESE kurz – programové a organizačné zabezpečenie (Lazúrová)
3. Č-S endokrinologické dni – Plzeň, pozvaní rečníci (Lazúrová)
4. Č-S endokrinologické dni 2014 (Vaňuga)
5. hospodárenie (Kiňová)
6. jubilanti 2013 (Vaňuga)
7. súťaž o najlepšiu publikáciu web stránka (Pura)
8. etické princípy lekárskej kolegiality, úloha výboru spoločnosti (Lazúrová, Podoba)
9. štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii (Lazúrová)
10. stav riešenia problému jodidácie soli a problému voľne dostupných jódových preparátov v SR (Podoba)
11. kategorizačná komisia (Payer)
12. problémy neštátnych endokrinológov (Schwartz, Voglová)
13. rôzne

Ad 2/ Lazúrová informovala o stave príprav konania ESE postgraduálneho endokrinologického kurzu v Košiciach 30.5-1,6.2013. Za Slovensko budú aktívne vystupovať 3 prednášajúci (Lazúrová, Payer, Tkáč), na kurz je prihlásených do dnešného dňa niečo cez 70 účastníkov. SES umožnila formou grantu účasť 10-tich slovenských endokrinológov, ktorým sponzoruje registračný poplatok.

Ad 3/ Lazúrová informovala o XXXVI. Endokrinologických dňoch, ktoré sa budú konať tento rok v Plzni v Čechách (10.-12.októbra 2013). Česká endokrinologická spoločnosť vyžiadala zo strany SES niekoľko prednášok – ako vyzvaní rečníci budú prezentovať Lazúrová, Payer, Vaňuga, Podoba, Brtko.

Ad 4/ Výbor SES sa uzniesol, že nasledovné XXXV. Endokrinologické dni sa budú konať v roku 2014 v Žiline – presný termín konania bude upresnený do októbra 2013. Organizáciou boli poverení Vaňuga a Renker

Ad 5/ Kiňová oboznámila výbor SES s hospodárením za minulý rok. Endokrinologická spoločnosť má vyrovnaný rozpočet.

Ad 6/ Vaňuga informoval členov výboru o členoch SES, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea. Návrhy na ocenenia ich práce podľa aktivity v endokrinologickej spoločnosti prekomunikuje výbor SES zo SLS a následne ocenenia odovzdá počas o XXXVI. Endokrinologických dňoch v Plzni.

Ad 7/ Vaňuga informoval o situácii web. stránky SES, vyjadril spokojnosť so zlepšením dizajnu i aktuálnosti obsahu stránky. Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2012 je spolu s podmienkami vyvesená na webe (www.endo.sk) – termín uzavretia prihlásenia svojej práce je do 30.6.2013 a víťaz získa 300 Euro. Zároveň konštatoval, že posledné 2 roky nebola udelená žiadna sena SES nakoľko sa neprihlásil ani jeden člen so svojou publikáciou...

Ad 8/ Výbor SES prerokoval etické princípy komunikácie členov výboru SES medzi sebou i navonok. Odporučil kolegiálne a konsenzuálne riešenia potencionálnych problémov.

Ad 9/ Nakoľko zatiaľ neboli autormi realizované update jednotlivých kapitol z publikácie Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii, Lazúrová vyzvala autorov k ich zrealizovanie do 30.6. 2013.

Ad 10/ Podoba konštatoval o nemennej ohľadom jódovej komisie. SES nemá možnosti ovplyvniť daný stav – kompetencie sú v rukách MZ SR resp. hlavného hygienika SR. Naďalej bude vyvíjaná snaha o zabezpečenie právnych krokov k zabezpečeniu štandardizácie jodidácie soli. Nemenej závažným problémom je v súčasnosti voľný predaj výživových doplnkov s nadmerným obsahom jódu – touto problematikou sa výbor SES taktiež bude vážne zaoberať v najbližších mesiacoch.

Ad 11/ Payer informoval o zmenách z kategorizačnej komisie – dochádza k uvoľneniu analógov somatostatínu (Somatuline, Sandostatin) do 1. terapeutickej línie, naopak napriek snahe o uvoľnenie Cabest zostáva v zmysle preskripcie v 2 línii. Na náš trh prichádzajú nové preparáty kalcia v kombinácii s vitamínom D (Calcichew D3). Došlo k požadovanému rozšíreniu možnosti preskripcie viacerých preparátov lekármi s kvalifikáciou pediatrickej endokrinológie a diabetológie. Komisia neumožnila uvedenie nového preparátu (12,5ug levotyroxinu) z dôvodu jeho minimálnej použiteľnosti. Pokračujú plošné výnimky pre HCT, AT10, LH-RH. Pre Thyrozol výnimka nebude už potrebná, nakoľko sa firme Merck podarilo daný preparát regulárne zaregistrovať – tým pádom bude bežne dostupný.

Ad 12/ Zástupcovia súkromného sektoru (Schwartz, Voglová) neboli na zasadaní prítomní, preto daný bod nebol prerokovaný.

Ad 13/ Payer informoval o požiadavke zabezpečenia nevyhnutného príslušenstva (ihly, striekačky, tampóny a pod.), ktoré sú potrebné k niektorým preparátom (Somavert, Signifor, Forsteo, rastové hormóny...) – danú situáciu bude riešiť na kategorizačnej komisii v zmysle ich dostupnosti, preskripcie a úhrady.
Vaňuga navrhol výboru SES udeliť Purovi odmenu za vedenie web stránky SES – členovia výboru tento návrh schválili
Výbor SES vyzýva neplatičov členského aby svoje nedoplatky uhradili najneskôr do konca roku 2013. V opačnom prípade v súlade so stanovami SLS bude ich členstvo ukončené.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac
Stanovisko SES

Stanovisko SES ku predloženému návrhu minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

čítať viac
Pozvánka EndoBridge 2017

Pozvánka na účasť zástupcu mladých endokrinológov na EndoBridge 2017

čítať viac