9. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

Zápisnica
z 9. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2006-2010)

ktoré sa konalo dňa 8. 4. 2010 v Bratislave, hotel Sheraton

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Kiňová, Klimeš, Lazúrová, Lichardus, Payer, Podoba, Vaňuga, Voglová
za RK (DR): Renker

Neprítomní (osprav.):
Lapošová, Schwartz, Michálek


Program:
1. otvorenie
2. Nemecko-slovenský endokrinologický zjazd – informácia (Lazúrová)
3. Česko-slovenské endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou (Lazúrová)
4. príprava volieb do výboru SES na funkčné obdobie 2010 – 2014 (Vaňuga)
5. jubilanti 2010 (Vaňuga)
6. kategorizačná komisia (Payer)
7. katalógová komisia (Payer, Vaňuga)
8. rôzneAd 2/ Lazúrová poďakovala všetkým zúčastneným za svoju účasť na nemecko – slovenskom endokrinologickom kongrese, ktorý sa konal 3-6. Marca 2010 v Lipsku. Zo strany Slovenska bolo odprednášaných 8 prednášok (Klimeš, Macejova, Brtko, Ukropec, Tkáč, Payer, Pura, Lazúrová) a prezenmtovaný 1 poster (Felšoci). Úroveň prezentácií z našej strany bola veľmi dobrá, škoda nízkej účasti z radov slovenských endokrinológov (12 lekárov).

Ad 3/ XXXIII. Endokrinologické dni budú 14-16. 10.2010 v Košiciach. 1. informácia bola rozoslaná všetkým endokrinológom na Slovensku i do Českej republiky. Generálnym sponzorom budú firmy Merck-Serono a Berlin-Chemie. Bližšie informácie na internetovej stránke www.endo2010.sk. Lazúrová informovala o zabezpečení kongresu. Výbor schválil nominantov na Charvátovú (Klimeš) a Podobovu (Hnilica) prednášku, taktiež zaradenie minisympózia o natriuretickom hormóne z dôvodu jubilea prof. Lichardusa (Lichardus, Kovács).

Ad 4/ Vaňuga informoval o príprave volieb do výboru SES na funkčné obdobie 2010 - 2014. Zoznam všetkých členov SES a zoznam členov terajšieho výboru bude rozosielaný od 15.5.2010, návrat hlasovacích lískov je naplánovaný do 30.6.2010. Výbor schválil volebnú komisiu v zložení: Benejová, Kentoš, Volfová. Výsledky volieb do nového výboru SES. Budú vyhlásené na plenárnej schôdzi v rámci XXXIII. Endokrinologických dní v Košiciach.

Ad 5/ Vaňuga informoval členov výboru o životných jubileách členov SES, výbor schválil ocenenia aktívnym členom spoločnosti – tieto budú udelené v rámci XXXIII. Endokrinologických dní v Košiciach.

Ad 6/ Payer informoval o aktuálnom stave – mimoriadny dovoz Hydrocortison 10mg firmy JenaPharm bol zabezpečený, avšak v blízkom čase sa očakáva ukončenie výroby tohto produktu – budeme pátrať po ďalšej alternatíve. Thyrozol zostáva na mimoriadny dovoz. Mimpara (na liečbu PHPT) je bez potreby schválenia revízneho lekára. Osteoformačná liečba (Forsteo, Preotact) zostáva na 18 mesiacov (návrh na 24 mesiacov schválený nebol).

Ad 7/ Payer informoval o stave katalógovej komisie: prebiehajú rokovania s jednotlivými odbornosťami endokrinológia zatiaľ prerokovaná nebola - čakáme na predvolanie k rokovaniu s MZ SR.

Ad 8/ Rôzne
Koštálová informovala o priebehu seminára detských endokrinológom zo 16-17.1.2010: Kazuistiky v detskej endokrinológii. Zúčastnilo sa 42 lekárov.
Kiňová informovala o termíne Internistického kongresu, ktorý bude 9.-11.6.2010 v Prešove, v rámci kongresu bude aj blok endokrinológie. Výbor SES nominoval troch prenášajúcich. Kiňová, Lazúrová, Voglová.
Voglová upozornila na lokálny problém s preplácaním EKG výkonov v endokrinologickej ambulancii (TN) - VsZP neuhrádza tieto výkony v Trenčianskom kraji.
Podoba a Payer informovali o problematike postgraduálneho vzdelávania.
Lazúrová navrhla zjednotiť komisiu pre špecializačné vzdelávanie z endokrinológie pre všetky 3 centrá (LF KE, LF BA, SZU BA), do skúšobnej komisie navrhuje: Podoba, Payer, Lazúrová, Kiňová, Klimeš, Tajtáková, Trejbal, Vaňuga, z ktorých sa do komisie bude vyberať 5 ľudí. Podoba a Payer nemali výhrady k tomuto návrhu.
Vaňuga poukázal na blížiaci sa termín kongresu ECE v Prahe, ktorý sa bude konať v dňoch 24.-28.2010. Slovensko bude mať aktívne zastúpenie (postery) aj v predsedníctve niektorých blokov (Payer)
Vaňuga požiadal členov výboru SES o podporu kandidatúry Prof. Kršeka z Prahy pri voľbách do Executive Committee ESE
Lazúrová navrhla a členovia výboru schválili vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu v endokrinológii za rok 2009 s odmenou pre víťaza 500 Eur. Prihlášku spolu s priloženou publikáciou možno zasielať do konca apríla 2009 na adresu prof. Klimeša (je na webovej stránke SES). Vyhodnotenie bude zverejnené počas konania česko-slovenského kongresu v Košiciach. Predsedom vyhodnocovacej komisie bude Klimeš.
Payer informoval o nových odborných usmerneniach, ktoré boli (budú) uverejnené vo Vestníku MZ SR (GIOP, OPO zlomeniny, NET, TBI)
Vaňuga konštatoval, že sa množia sťažnosti pacientov na starostlivosť, resp. dispenzarizáciu pacientov u spádových endokrinológom: pacienti sú lekárom odmietaní s odôvodnením plného stavu ambulancie – toto však nie je prípustné a rajónny endokrinológ je povinný postarať sa o pacienta s endokrinopatiu vo svojom regióne najmä ak potrebné lieky sú preskripčne viazané na odbornosť. Výbor SES apeluje na všetkých svojich členov, aby dodržiavala etické a morálne princípy medicíny a svojho odboru.
Vaňuga informoval o priebehu kongresu ICE v Kyoto, poukázal na úspešnú aktívnu účasť (postery) slovenských autorov.
Podoba požiadal výbor SES o podporu v súvislosti s uzavretím podniku Solivar Prešov, čo znamená, že nebude možné kontrolovať a ovplyvňovať jodidáciu soli, čo môže mať trvalé následky v súvislosti s tyreopathiami. Na poklade tejto informácie výbor SES poveril Podobu k rokovaniam s kompetentnými orgánmi na obnovenie činnosti komisie pre jódovú profylaxiu.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac