9. zasadnutie výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)

Zápisnica
Zápisnica z 9. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2010-2014)


ktoré sa konalo dňa 10.10.2013 v Plzni počas XXXVI. Endokrinologických dní

Prítomní (v abecednom poradí):
Košťálová, Lazúrová, Kiňová, Payer, Podoba, Schwartz, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková

Neprítomní (osprav.):
Klimeš, Lichardus, Michálek, Pura

Program:
1. otvorenie
2. ESE kurz – vyhodnotenie (Lazúrová)
3. Č-S endokrinologické dni 2014 (Vaňuga)
4. hospodárenie (Kiňová)
5. Meeting prezidentov endo spoločností s prezidentom ESE (Lazúrová)
6. súťaž o najlepšiu publikáciu (Pura, Lazúrová)
7. štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii (Lazúrová)
8. stav riešenia problému jodidácie soli a problému voľne dostupných jódových preparátov v SR - jódová komisia (Podoba)
9. kategorizačná komisia (Payer)
10. problémy neštátnych endokrinológov (Schwartz, Voglová)
11. rôzne

Ad 2/ Lazúrová informovala o prebehnutom ESE postgraduálnom kurze endokrinológie (Košice 30.5-1.6.2013. Podujatie bolo všeobecne hodnotené veľmi pozitívne zo strany účastníkov ako aj organizátorov. Slovensko aktívne prezentovali Lazúrová, Payer, Tkáč.

Ad 3/ Vaňuga informoval členov výboru o zabezpečení termínu konania nasledovných XXXV. Endokrinologických dní, ktoré sa budú konať 9.-11.10.2014 v Žiline (hotel Holiday Inn). Zabezpečenie kongresu bude v spolupráci SES s agentúrou Progress. Návrh odborného programu bude riešený začiatkom roku 2014

Ad 4/ Stav hospodárenia SES predniesla Kiňová, k 30.9.2013 je na účte spoločnosti 54.926,07 Euro

Ad 5/ Lazúrová sa 20.9.2013 zúčastnila na mítingu prezidentov endokrinologických spoločností v rámci ESE. Témou mítingu bola otázka, ako zatraktívniť Európsku endokrinologickú spoločnosť, resp. zvýšiť počet členov ESE

Ad 6/ Príspevky do Súťaž o najlepšiu endokrinologickú publikáciu za rok 2012 boli zasielané Klimešovi, ktorý sa zasadania výboru nezúčastnil. Do súťaže sa prihlásil len jeden záujemca - Dr. Kužma s prácou „Osteoartrosis change in Acromegalia", publikované v časopise International Journal of Endocrinology (2012). Výbor prácu za víťaznú, odmenu 300 Euro zašleme víťazovi do konca kalendárneho roka

Ad 7/ Lazúrová informovala prítomných o stave update jednotlivých kapitol novo pripravovanej reedície publikácie Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii. Všetky kapitoly sú už doručené editorovi, momentálne sa čaká na recenziu knihy. Predpokladané vytlačenie publikácie je naplánované na 1-2/2014 v počte 600 kusov

Ad 8/ Podoba zhrnul nové informácie z jódovej komisie pri MZ SR, členovia dostali dekrét o členstve. Čaká sa na vhodný termín stretnutia komisie (zatiaľ sa nepodaril zosúladiť vyhovujúci dátum pre všetkých zúčastnených).

Ad 9/ Kategorizačná komisia prebieha v pravidelných intervaloch, z hľadiska endokrinológie nie sú žiadne závažnejšie zmeny v preskripcii či dostupnosti medikamentov.

Ad 10/ Prebehli stretnutia endokrinológov s krajskými odborníkmi, následne ich stretnutie s hlavným odborníkom MZ SR (Payer). Stretnutia riešili najmä problematiku dostupnosti endokrinologického vyšetrenie v jednotlivých regiónoch, uznávanie niektorých sporných výkonov ZP (EKG, punkcie pod USG kontrolou) – bolo vypracované odporučenie pre morálne aspekty zachovania rajónnosti v zmysle neodmietania vyšetrenia pacientov s endokrinopatiami. Toto bolo zaslané spolu s odporučením manažmentu tyreopatií (spracované Podobom) krajským odborníkom, krajským lekárom a MZ SR

Ad 11/ Členovia výboru SES vyjadrili rozhorčenie nad zavádzajúcimi reklamami, ktoré propagujú užívanie jódu. Nanešťastie výbor SES nemá žiadne právne možnosti daný stav zmeniť
Vaňuga informoval, že jarný endokrinologický seminár sa bude konať 28.-29.3.2014 s podporou firmy Merck
Košťálová upozornila , že ako každoročne aj v r. 2014 sa bude konať Detský kauzistický seminár v januári na Donovaloch


Prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica z výboru SES

Zápisnica z výboru SES

čítať viac
41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou

41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou v Bratislave začínajú 11.10.2018

čítať viac
EndoBridge 2018 / Clinical case submission deadline is extended to 10 September 2018!

EndoBridge 2018 / Clinical case submission deadline is extended to 10 September 2018!

čítať viac