Aktivity prezídia SLS vo veci pripomienkovania legislatívnych návrhov

Vážení členovia Prezídia a Dozornej rady SLS,
Vážení predstavitelia výborov odborných spoločností, spolkov lekárov a spolkov farmaceutov SLS,
Vážení kolektívni a pridružení členovia SLS,

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Slovenská lekárska komora (SLK) vypracovali spoločné zásadné pripomienky a stanoviská k legislatívnym návrhom na zmeny a doplnenia:
- zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
- zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
- zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov, ktoré zaslala ministrovi zdravotníctva SR.

Obidve inštitúcie v nich upozorňujú na diskrimináciu zdravotníckych pracovníkov a ich negatívne dopady na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výkon zdravotníckeho povolania. Absolvovali niekoľko spoločných pracovných stretnutí a rokovaní, ktoré iniciovali:
- v Národnej rade SR - Výbore pre financie a rozpočet,
- na Ministerstve zdravotníctva SR a
- na Ministerstve financií SR (prehľad spoločných aktivít je uvedený v prílohe č. 4).

Pripravili stanoviská a dokumenty, z ktorých niektoré Vám zasielame na vedomie:

1. Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k legislatívnemu návrhu tzv. „protikorupčného vzdelávania" zo dňa 25.08.2015.
spolocne-vyhlasenie-slk+sls-k-leg.navrhu-protikorupcneho-vzdel-zp-25-08-2015.pdf

2. List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR v ktorom predkladajú spoločné návrhy na riešenia protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva zo dňa 27.08.2015.
list-prezidentov-slk-a-sls-ministrovi-zdr-sr-27-08-2015.pdf

3. List SLS zaslaný riaditeľovi Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Mgr. Ing. Martinovi Filkovi, MSc., zo dňa 12.08.2015, ktorý sa týka zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov a okruhu otázok, ktoré považujeme za prioritné riešiť.
mf-sr-list-riaditelovi-ifp-mf-sr-mgr-ing-m-filkovi-msc-13-08-2015.pdf

4. List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR zo dňa 19.08.2015, ktorým reagujú na návrh zákona č. 578/2004 Z.z., ale aj iné legislatívne návrhy a konštatujú, že: „Zdravotnícki pracovníci, nie sú tí, ktorých treba neustále kriminalizovať, ale tí, prostredníctvom ktorých sa v rezorte lieči pacient a vykonáva prevencia. V tejto úlohe sú nezastupiteľní a nenahraditeľní. Preto si zasluhujú zmenu prístupu, dôstojnú vzájomnú komunikáciu, vážnosť, úctu a ochranu pred akýmikoľvek legislatívnymi úpravami, ktoré ich zbytočne zaťažujú na úkor výkonu zdravotníckeho povolania. Predstavitelia obidvoch inštitúcií požiadali ministra zdravotníctva SR o osobné stretnutie". (Poznámka: má sa uskutočniť 4.09.2015).
list-prezidentov-slk-a-sls-ministrovi-zdr-sr-27-08-2015.pdf

5. Chronologický prehľad aktivít SLS a spoločných aktivít SLS a SLK.
Prosíme, aby ste o spoločných aktivitách SLS a SLK a pripojených dokumentoch informovali svojich členov, aj prostredníctvom vlastných web stránok.
prehlad-aktivit-sls-a-slk-k-navrhom-na-leg-zmeny-s-negat-dopadom-na-zp.pdf

Budeme radi, ak nám budete priebežne zasielať pripomienky k aktuálnej problematike a Vaše konštruktívne návrhy na ich riešenie.

S vďakou za spoluprácu a srdečným pozdravom
Za Prezídium SLS:
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. prezident SLS
V Bratislave, 28.08.2015

Mohlo by vás zaujímať

Dlhodobý výpadok lieku Cabest

Tento týždeň zaradila firma TEVA liek Cabest (kabergolín) na list dlhodobých výpadkov.

čítať viac
Výzva k účasti na virtuálnom ECE 2020

We are writing to you to ask for your support. As you know ESE is organizing a virtual congress, e-ECE 2020, which will take place from 5-9 September to replace ECE 2020.

čítať viac
43.endokrinologické dni: Termín posielania abstraktov predĺžený do 2.8.2020

S radosťou Vám oznamujeme, že 43. Endokrinologické dni sa uskutočnia v plánovanom termíne (22-24.10.2020) v klasickej prezenčnej forme.

čítať viac