Aktivity prezídia SLS vo veci pripomienkovania legislatívnych návrhov

Vážení členovia Prezídia a Dozornej rady SLS,
Vážení predstavitelia výborov odborných spoločností, spolkov lekárov a spolkov farmaceutov SLS,
Vážení kolektívni a pridružení členovia SLS,

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Slovenská lekárska komora (SLK) vypracovali spoločné zásadné pripomienky a stanoviská k legislatívnym návrhom na zmeny a doplnenia:
- zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
- zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
- zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov, ktoré zaslala ministrovi zdravotníctva SR.

Obidve inštitúcie v nich upozorňujú na diskrimináciu zdravotníckych pracovníkov a ich negatívne dopady na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výkon zdravotníckeho povolania. Absolvovali niekoľko spoločných pracovných stretnutí a rokovaní, ktoré iniciovali:
- v Národnej rade SR - Výbore pre financie a rozpočet,
- na Ministerstve zdravotníctva SR a
- na Ministerstve financií SR (prehľad spoločných aktivít je uvedený v prílohe č. 4).

Pripravili stanoviská a dokumenty, z ktorých niektoré Vám zasielame na vedomie:

1. Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k legislatívnemu návrhu tzv. „protikorupčného vzdelávania" zo dňa 25.08.2015.
spolocne-vyhlasenie-slk+sls-k-leg.navrhu-protikorupcneho-vzdel-zp-25-08-2015.pdf

2. List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR v ktorom predkladajú spoločné návrhy na riešenia protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva zo dňa 27.08.2015.
list-prezidentov-slk-a-sls-ministrovi-zdr-sr-27-08-2015.pdf

3. List SLS zaslaný riaditeľovi Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Mgr. Ing. Martinovi Filkovi, MSc., zo dňa 12.08.2015, ktorý sa týka zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov a okruhu otázok, ktoré považujeme za prioritné riešiť.
mf-sr-list-riaditelovi-ifp-mf-sr-mgr-ing-m-filkovi-msc-13-08-2015.pdf

4. List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR zo dňa 19.08.2015, ktorým reagujú na návrh zákona č. 578/2004 Z.z., ale aj iné legislatívne návrhy a konštatujú, že: „Zdravotnícki pracovníci, nie sú tí, ktorých treba neustále kriminalizovať, ale tí, prostredníctvom ktorých sa v rezorte lieči pacient a vykonáva prevencia. V tejto úlohe sú nezastupiteľní a nenahraditeľní. Preto si zasluhujú zmenu prístupu, dôstojnú vzájomnú komunikáciu, vážnosť, úctu a ochranu pred akýmikoľvek legislatívnymi úpravami, ktoré ich zbytočne zaťažujú na úkor výkonu zdravotníckeho povolania. Predstavitelia obidvoch inštitúcií požiadali ministra zdravotníctva SR o osobné stretnutie". (Poznámka: má sa uskutočniť 4.09.2015).
list-prezidentov-slk-a-sls-ministrovi-zdr-sr-27-08-2015.pdf

5. Chronologický prehľad aktivít SLS a spoločných aktivít SLS a SLK.
Prosíme, aby ste o spoločných aktivitách SLS a SLK a pripojených dokumentoch informovali svojich členov, aj prostredníctvom vlastných web stránok.
prehlad-aktivit-sls-a-slk-k-navrhom-na-leg-zmeny-s-negat-dopadom-na-zp.pdf

Budeme radi, ak nám budete priebežne zasielať pripomienky k aktuálnej problematike a Vaše konštruktívne návrhy na ich riešenie.

S vďakou za spoluprácu a srdečným pozdravom
Za Prezídium SLS:
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. prezident SLS
V Bratislave, 28.08.2015

Mohlo by vás zaujímať

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

čítať viac
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

čítať viac
Náhradou za AT10 Loesung sú Atiten kvapky 15 ml (dihydrotachysterol).

Ministerstvo Zdravotníctva SR schválilo použitie neregistrovaného lieku Atiten a všetky zdravotné poisťovne obdržali žiadosť o úhradu.

čítať viac