Ceny Literárneho fondu

Ceny Literárneho fondu
(upravené podľa Vykonávacích smerníc k Zásadám podpornej činnosti Literárneho fondu, výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy)

1) prémie za tvorivú činnosť
Prémia za knižnú tvorbu sa udeľuje každoročne za nové, pôvodné vedecké alebo odborné dielo na návrh porôt literárnych cien. Výšku prémií možno udeliť v rozpätí od 7 000,- Sk do 20 000,- Sk. Tvorivá prémia za vedecký ohlas sa udeľuje ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri kalendárne roky. Podrobnosti upresňuje štatút Prémie za vedecký ohlas. Vedeckým, vedecko-pedagogickým a odborným pracovníkom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí, možno udeliť na návrh príslušnej vedeckej rady, vedeckej spoločnosti alebo člena sekcie „Prémiu za významný prínos k rozvoju slovenskej vedy".

2) odmeny pri životných jubileách tvorcov
Udeľuje sa vo výnimočných prípadoch vedeckým a odborným pracovníkom pri ich okrúhlom životnom jubileu 70 rokov a viac na návrh príslušnej vedeckej rady alebo vedeckej spoločnosti. Výška odmeny: pri 70 rokoch a viac - 5 000,- Sk

3) cena za tvorivú činnosť
Každoročne sa udeľuje Cena za vedeckú a odbornú literatúru v 4 kategóriách, medzi nimi aj v kategórii prírodných vied - 50 000,- Sk Návrh na udelenie ceny vypracúvajú príslušné odborné poroty, ktoré pre jednotlivé kategórie menuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy. Podrobnosti upresňuje Štatút Ceny za vedeckú a odbornú literatúru.

Mohlo by vás zaujímať