ECE 2015 – 17th European Congress of Endocrinology, Dublin

17. kongres Európskej endokrinologickej spoločnosti sa konal v termíne 16.-20. Mája 2015 v Dubline v Írsku.

Program pozostával zo 6 plenárnych zasadnutí, 29 sympózií a 17 stretnutí so špičkovým odborníkom na aktuálnu tému. Slovensko malo svojho zástupcu v predsedníctve sympózia Diabetes a kosť. Prof. Payer viedol blok spolu s Prof. McKennom, uviedol rečníkov ktorí predstavujú špičku v európskej osteológii - Prof. Vestergaarda, Prof. Ferrariho, Prof. McCloskeyho.

Na kongres bolo prihlásených spolu 1701 abstraktov, ako postery bolo vystavených 1353. Aktívnu účasť vo forme posteru malo pracovisko V. internej kliniky LFUK a UNB v Bratislave, autorský kolektív Kužmu a kol. prezentoval poster na tému „Porovnanie dvoch metód pri vyhodnotení rizika fraktúr u postmenopauzálnych žien s osteopéniou" a bol vybraný medzi osobne prezentované postery na základe najvyššieho bodového ohodnotenia. Autorský kolektív Bednárová a kol. z rovnakého pracoviska prezentoval vlastný súbor pacientov „Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom majú nižší testosterón ako zdraví pacienti". Aktívnu účasť na kongrese malo i pracovisko NEDÚ autorov Urbánková a kol, prezentovalo kazuistiku „Carneyho komplex – kazuistika". Figurová a kolektív autorov z I. Internej kliniky UN Košice prezentovali prácu „Prevalencia deficitu vitamínu D u slovenských žien s PCOS a jeho vzťah k metabolickým a reprodukčným poruchám". Pracovisko Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV sa prezentovalo prácou Macejovej a kol. „Efekt thiouracylových zlúčením na karcinógenézu mamárnych žliaz u potkanov".

Medzi zaujímavé prezentované novinky patrili výsledky štúdií RACE (Prof Shoback), poukazujúce na benefit liečby rhPTH pri hypoparatyreóze, s možnosťou redukcie dávok kalcia a vitamínu D, redukciou hyperkalciúrie, zlepšením markerov kostného obratu. Prednáška o osteoporóze starších mužov sa zaoberala potrebou zlepšenia diagnostiky, vyhľadávania príčin sekundárnej osteoporózy a rozšírenia možností liečby. Medzi zaujímavé prednášky patrila prednáška o možných príčinách hypopituitarizmu ako dôsledkoch liečby monoklonálnymi protilátkami, antivirotikami, chemoterapeutikami, opiátmi, prednáška o TBI – traumatickom poškodení mozgu, koho a kedy testovať. Diskusiu vyvolalo porovnávanie recentne vydaných postupov v liečbe hyponatriémie americkej a endokrinologickej spoločnosti. V liečbe hyperprolaktinémie sa na základe nových dát o bezpečnosti otvorila možnosť liečby kabergolínom v gravidite. V rámci odporučených postupov sa rozoberalo sledovanie pacientov po operácii pre feochoromocytóm a paraganglióm. Medzi zaujímavosti patrila prednáška o perspektívnych iných možnostiach liečby Addisonovej choroby monoklonálnymi protilátkami alebo stimulácii ACTH. Niekoľko prednášok sa venovalo skríningu a liečbe tyreoidálnych funkčných porúch v gravidite. Okrem uvedeného zazneli početné prednášky venované všetkým oblastiam klinickej endokrinológie i základnému výskumu.

Kongres mal vysokú odbornú aj organizačnú úroveň, bol lokalizovaný v moderných priestoroch nového kongrescentra v blízkosti centra mesta. Splnil vysoké očakávania zúčastnených lekárov, vedcov aj iných zdravotníckych pracovníkov.

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac