ECE 2015 – 17th European Congress of Endocrinology, Dublin

17. kongres Európskej endokrinologickej spoločnosti sa konal v termíne 16.-20. Mája 2015 v Dubline v Írsku.

Program pozostával zo 6 plenárnych zasadnutí, 29 sympózií a 17 stretnutí so špičkovým odborníkom na aktuálnu tému. Slovensko malo svojho zástupcu v predsedníctve sympózia Diabetes a kosť. Prof. Payer viedol blok spolu s Prof. McKennom, uviedol rečníkov ktorí predstavujú špičku v európskej osteológii - Prof. Vestergaarda, Prof. Ferrariho, Prof. McCloskeyho.

Na kongres bolo prihlásených spolu 1701 abstraktov, ako postery bolo vystavených 1353. Aktívnu účasť vo forme posteru malo pracovisko V. internej kliniky LFUK a UNB v Bratislave, autorský kolektív Kužmu a kol. prezentoval poster na tému „Porovnanie dvoch metód pri vyhodnotení rizika fraktúr u postmenopauzálnych žien s osteopéniou" a bol vybraný medzi osobne prezentované postery na základe najvyššieho bodového ohodnotenia. Autorský kolektív Bednárová a kol. z rovnakého pracoviska prezentoval vlastný súbor pacientov „Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom majú nižší testosterón ako zdraví pacienti". Aktívnu účasť na kongrese malo i pracovisko NEDÚ autorov Urbánková a kol, prezentovalo kazuistiku „Carneyho komplex – kazuistika". Figurová a kolektív autorov z I. Internej kliniky UN Košice prezentovali prácu „Prevalencia deficitu vitamínu D u slovenských žien s PCOS a jeho vzťah k metabolickým a reprodukčným poruchám". Pracovisko Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV sa prezentovalo prácou Macejovej a kol. „Efekt thiouracylových zlúčením na karcinógenézu mamárnych žliaz u potkanov".

Medzi zaujímavé prezentované novinky patrili výsledky štúdií RACE (Prof Shoback), poukazujúce na benefit liečby rhPTH pri hypoparatyreóze, s možnosťou redukcie dávok kalcia a vitamínu D, redukciou hyperkalciúrie, zlepšením markerov kostného obratu. Prednáška o osteoporóze starších mužov sa zaoberala potrebou zlepšenia diagnostiky, vyhľadávania príčin sekundárnej osteoporózy a rozšírenia možností liečby. Medzi zaujímavé prednášky patrila prednáška o možných príčinách hypopituitarizmu ako dôsledkoch liečby monoklonálnymi protilátkami, antivirotikami, chemoterapeutikami, opiátmi, prednáška o TBI – traumatickom poškodení mozgu, koho a kedy testovať. Diskusiu vyvolalo porovnávanie recentne vydaných postupov v liečbe hyponatriémie americkej a endokrinologickej spoločnosti. V liečbe hyperprolaktinémie sa na základe nových dát o bezpečnosti otvorila možnosť liečby kabergolínom v gravidite. V rámci odporučených postupov sa rozoberalo sledovanie pacientov po operácii pre feochoromocytóm a paraganglióm. Medzi zaujímavosti patrila prednáška o perspektívnych iných možnostiach liečby Addisonovej choroby monoklonálnymi protilátkami alebo stimulácii ACTH. Niekoľko prednášok sa venovalo skríningu a liečbe tyreoidálnych funkčných porúch v gravidite. Okrem uvedeného zazneli početné prednášky venované všetkým oblastiam klinickej endokrinológie i základnému výskumu.

Kongres mal vysokú odbornú aj organizačnú úroveň, bol lokalizovaný v moderných priestoroch nového kongrescentra v blízkosti centra mesta. Splnil vysoké očakávania zúčastnených lekárov, vedcov aj iných zdravotníckych pracovníkov.

Mohlo by vás zaujímať

Zápisnica

Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru SES

čítať viac
Stanovisko SES

Stanovisko SES ku predloženému návrhu minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

čítať viac
Pozvánka EndoBridge 2017

Pozvánka na účasť zástupcu mladých endokrinológov na EndoBridge 2017

čítať viac