ENDOKRINOLÓGIA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE

Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS a Slovenská internistická spoločnosť SLS

Vás pozývajú na slávnostný seminár
k 80. výročiu narodenia Doc. MUDr. Petra Hnilicu, CSc.
ENDOKRINOLÓGIA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE


ktorý sa uskutoční v utorok 21. apríla 2015 o 15.30 hod.
v posluchárni Dionýza Diešku, SZU, Limbová 12, 833 37 Bratislava
Pod záštitou rektora SZU, Prof. MUDr. Petra ŠIMKU, CSc.

Program:
15:30 – 16:05 hod.
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE


Čestné predsedníctvo:
Prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.,
rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity
Prof. MUDr. Milan PAVLOVIČ, CSc.,
emeritný prednosta I. internej kliniky Dionýza Diešku LF SZU a UNB
Prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., Dr.SVS,
prednosta I. internej kliniky Dionýza Diešku LF SZU a UNB
Prof. MUDr. Ivica LAZÚROVÁ, DrSc.,
predsedkyňa Slovenskej endokrinologickej a internistickej spoločnosti SLS
Prof. MUDr. Juraj PAYER, CSc.,
hlavný odborník MZ SR pre endokrinológiu a internú medicínu, člen prezídia SLS
Doc. MUDr. Ján PODOBA, CSc.,
prednosta Kliniky endokrinológie LF SZU a OUSA

Príhovory k jubilantovi:
Prof. MUDr. Milan PAVLOVIČ, CSc., MUDr. Alojz VAHANČÍK
Vzácne životné jubileum docenta Petra HNILICU
Prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc. – za SZU
Prof. MUDr. Juraj PAYER, CSc. – za SLS
Prof. MUDr. Ivica LAZÚROVÁ, DrSc. – za SES SLS
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS – za I. internú kliniku Dionýza Diešku LF SZU a UNB
Doc. MUDr. Ján PODOBA, CSc. – za žiakov a spolupracovníkov

16:05 – 17:05 hod.
ODBORNÝ PROGRAM


M. PAVLOVIČ, V. SMETANOVÁ, I. SLUGEŇ, M. ŠAŠINKA, K. KRIŽANOVÁ
Tubulointersticiálne nefritídy – minulosť a súčasnosť
I. LAZÚROVÁ
Sledovanie pacientov s tumormi nadobličiek a riziká opakovaných CT vyšetrení
D. TREJBAL
Klinické aspekty funkčných porúch štítnej žľazy
J. PAYER
Prevencia a liečba postmenopauzálnej osteoporózy

17:05 – 17:15 hod.
PRESTÁVKA


17:15 – 18:15 hod.
ODBORNÝ PROGRAM


Š. HRUŠOVSKÝ, M. ŽIGRAI
Neoplázie po transplantácii pečene
Ľ. TREJBALOVÁ
Hyponatriémia v klinickej praxi
M. DEMEŠ, A. FARKAŠOVÁ
Lupusová nefritída
J. PODOBA, M. GRIGEROVÁ, E. MOJTOVÁ, M. GRIGER
Vzájomné vzťahy medzi autoimunitnou tyreoiditídou a papilárnym karcinómom štítnej žľazy

17:20 hod.
UKONČENIE PODUJATIA


Organizačný sekretariát:
Doc. MUDr. Ján PODOBA, CSc.
Tel.: + 421 903 560 325, e–mail: podoba.jmz@stonline.sk
Pavol VICIAN – SLS
Tel.: +421 915 777 151, e–mail: vician@sls.sk

Účastníci podujatia získavajú 2 kredity SACCME.

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac