Náplň činnosti

Hlavné vstupné iniciatívy výboru SES v rámci ČsES:

1. Každoročné poriadanie celoštátnych endokrinologických dni ako nedeliteľné odborné fórum klinickej a experimentálnej endokrinológie (1978).
2. Návrh na zavedenie inštitúcie Charvátovej prednášky (1977)
3. Návrh a realizácia štatutárnej spolupráce Československej, Poľskej, Maďarskej a Nemeckej (NDR) endokrinologickej spoločnosti a spoločné konanie medzinárodných sympózií.

Celoštátné endokrinologické dni sa do r. 2004 konali 27 krát.

V duchu jednoty klinickej a experimentálnej endokrinológie SES nielen iniciovala, ale aj zahájila poriadanie celoštátnych Endokrinologických dní (ED), ako najvýznamnejšieho fóra ČsES, neskôr ČES a SES, na upevňovanie poznatkovej bázy klinickej endokrinológie. Prvé ED sa konali na tému "štítna žľaza" v r. 1978 v Banskej Bystrici. Predsedom organizačného výboru bol MUDr. Juraj Hrnčiar, CSc.
V štatúte ED sa zakotvilo, (1) že za usporiadanie SES budú striedavo zodpovedné ČES a SES; (2) ku klinickému monotématickému námetu jednotlivých ED (doplnenému o sekciu "varia", aby sa umožnila plošne účasť čo najširšieho okruhu záujemcov) sa budú cielene vyberať a pozývať predstavitelia výskumného smeru, aby klinické endokrinologické témy uviedli prehľadnými prednáškami z fyziológie a patofyzológie, zameranými na hlavnú tému ED; (3) ED budú podľa možnosti bývať aj interdisciplinárne, aby sa zvýraznil význam a postavenie endokrinológie pre medicínu ako takú; (4) ED sa budú zahajovať slávnostnou Charvátovou prednáškou. Test času ukázal, že to bol správný prístup i postup, ktorý u nás dodnes prispieva k rozvoju klinickej endokrinológie ako interdisciplinárneho odboru medicíny.

Odborný program E.D. (1978-2004):

8× štítna žľaza; 6× Diabetes mellitus; 5× Kôra nadobličky; 4× Prištítne telieska; 3× Hypotalamus a hypofýza, Neuroendokrinológia, Rastový hormón; 2× Obezita, Arteriálna hypertenzia a ateroskleróza, Gastrointestinálny trakt, Pediatrická endokrinológia, Osteoporóza, Zápalové a autoimunitné ochorenia, Chirurgická liečba; 1× Sympato-adrenálny systém, Hormóny a srdce, Krvný tlak a regulácia objemu ECT, Steroidy, Reprodukčná endokrinológia, Endokrinológia neendokrinných orgánov, Periferné účinky hormónov, Prevencia endokrinopátií, Pokroky v endokrinológií, Terapeutické trendy, Mechanizmus účinku hormónov, Metabolizmus a hormóny, Diagnostické metódy v praxi, Molekulárna endokrinológia, Molekulová genetika, Endokrinológia stárnutia, Somatostatínové analógy, Somatostatínové analógy, Andrológia a gynekológia, Gonády.

Spoluusporiadatelia E.D.:

11× Spolky slovenských lekárov, 6× Slovenská internistická spol., 4× Lekárske fakulty (4x), Slov.pediatrická spol., Slov. diabetologická spol., Čsl. internistická spol., KÚNZ a FN (3x), Slov. kardiologická spol., Slov. spol. klin. biochémie, Slov. spol. gynekologicko-pôrodnícka, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV a OÚNZ (2x).
Ďalších 12 odborných spoločností a rôzne inštitúcie sa podieľali na organizácii ED jedenkrát.

Charvátova prednáška

Výbor SES navrhol a výbor ČsES si osvoil návrh, aby na počesť pána profesora Jozefa Charváta, akademika ČSAV, zakladateľa Československej endokrinologickej spoločnosti, brilantného klinika, bádateľa, pedagóga a organizátora, zakladateľa československej endokrinologickej školy, ešte za jeho života, inštitúciu slávnostných Charvátových prednášok. Prvú predniesol v r. 1977 jeho žiak, prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., na slávnostnej pracovnej schôdzi ČsES z príležitosti 80. narodenín prof. Charváta. Ďaľšie prednášky boli potom zaraďované do zahajovacieho programu ED a sú nimi poverovaní výbormi národných spoločností poprední klinickí a experimentální odborníci. Do zahajovacieho programu ED patrí aj prehľadná prednáška o nových poznatkoch v endokrinológii za uplynulý rok. Túto záslužnú iniciatívu zahájil prof. Schreiber.

Autori Charvátových prednášok (1977-2004)
(uvedené sú poradové čísla ED)

Schreiber
1. Podoba
2. Pacovský
3. Macho
4. Horký
5. Németh
6. -
7. Kreze
8. Doleček
9. Vigaš
10. Stárka
11. Hrnčiar
12. Šonka
13. Hnilica
14. Hníková
15. Langer
16. Lomský
17. Mišiková
18. Marek
19. Kvetňanský
20. Němec
21. Štrbák
22. Neardilová
23. Lichardus
24. Hampl
25. Tajtáková
26. Lisá
27. Ježová

Členovia SES sú vyznačení kurzívou.

Súhrnne bolo na 27. ED doteraz prednesených okolo 2200 príspevkov t.j. priemerne 80/ED. Celkový počet účastníkov ED je podľa prezenčných listín do 6000. Nepriaznivým, dúfajme dočasným konštatovaním je, že počet českých účastníkov na ED konaných v SR klesol po r. 1991 na polovicu, zatiaľ čo počet slovenských účastníkov na ED v ČR sa prakticky nezmenil.

Endokrinologický kongres.

Federálný výbor ČsES v spolupráci s Lekárskou fakultou Komenského univerzity v Martine usporiadal r. 1975 Československý endokrinologický kongres s medzinárodnou účasťou na tému "Endokrinné problémy hypertenzie a endokrinné problémy diabetu mellitu". Predsedom organizačného výboru bol doc. MUDr. Eugen Špaňár, CSc. a tajomníkom MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, CSc. Po zahájení konania každoročných celoštátných Endokrinologických dní sa upustilo od poriadania endokrinologických kongresov.

Domáce odborné podujatia a klinické semináre.

K významným endokrinologickým akciam ČES patria Postgraduálne endokrinologické kurzy, ktoré boli najprv poriadané každý druhý rok Endokrinologickým ústavom v spolupráci s ČES od roku 1994 do r. 1999 v Třešti, v r. 2000 v Prahe a od roku 2002 sú organizované ČES v Hradci Králové. Od vzniku ČsES sa do roku 2003 usporiadalo 298 odborných akcií.
Významným celoslovenským podujatím sú klinické semináre a pracovné dni samostatné, alebo v spolupráci s ďalšími odbornými spoločnosťami, ktoré sa na aktuálné témy konajú viackrát ročne. Častým poriadateľom týchto akcii býval Odborný liečebný ústav endokrinologický v Ąubochni, Interné oddelenie dnes Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave. Od r. 1976 sa 8 krát usporiadal "Mikulajov deň" na pamiatku predčasne zosnulého zakladateľa výskumného smeru "stres" na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, MUDr. Ladislava Mikulaja, CSc. (zomrel 50 ročný v r. 1975).
V minulosti bývala endokrinologická problematika najmenej raz ročne na programe pracovných schôdzí Spolku slovenských lekárov v Bratislave a Spolkov lekárov v Banskej Bystrici a v Martine. Endokrinologické tématické celky sú zaraďované aj na kongresy a konferencie iných odborných spoločnosti a na regionálne lekárské dni. Odborné pracovné schôdze sa organizovali tiež z príležitostí záverečných obhajob výskumných úloh rezortného zdravotníckeho výskumu v rámci HOK "Endokrinológia" a aj z príležitosti životných jubileí vedúcich predstaviteľov endokrinológie, alebo pri návšteve zahraničných odborníkov.
Netradičnou akciou v Bratislave a v Prahe (1987) na propagáciu základného výskumu v medicíne bolo úspešné divadelné uvedenie scénickej kompozície "NITKY Z MÉHO ®IVOTA" v rámci osláv 200. jubilea narodenia Jana Evangelistu Purkyně, v réžii Igora Lemboviča na námet a s odbornou spoluprácou Branislava Lichardusa. Účinkovali poprední umelci bratislavských a pražských divadiel na čele s Ladislavom Chudíkom a Radovanom Lukavským.

Medzinárodné odborné podujatia.

ČsES bola organizátorkou či spoluusporiadateľom významných mezinárodních akcí - k najvýznamnejším patrí konferencia Evropskej tyreoidologickej asociácie (ETA) v Prahe v r. 1974, ktorú organizoval z iniciativy doc. Šilinka Výzkumný ústav endokrinologický v Prahe spolu s ČsES. Na akciách poriadaných ČsES prednášal rad celosvetove známych vedcov ako napr. Selye, Kochakian, Yalowová, Klotz, Biglieri, Bertagna, Greer, Martini, Halász, Flerkó, Dörner, Domanski a ďalší.
SES organizovala (do r. 1992 v rámci federálneho výboru ČsES) do 40 medzinárodných odborných podujatí, resp. podujatí so zahraničnou účasťou, ako hlavný usporiadateľ alebo ako spoluusporiadateľ, najmä s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV (ÚEE SAV).
Z akcií usporiadaných v spolupráci s ÚEE SAV a so zahraničnými endokrinologickými spoločnosťami boli spravidla publikované zborníky zahraničnými vydavateľstvami, resp. boli doklady publikované v monotematických celkoch, napr. v časopise Endocrinologia Experimentalis neskôr premenovaná na Endocrine Regulations.

Udelenie čestných členstiev ČsES:

Na návrhy výboru SES bolo udelené čestné členstvo v ČsES 9 významným zahraničným endokrinológom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj spolupráce so SES: Prof. Dr. T. Domanski, PR; Prof. DrSc. Med. G. Dörner, SRN (NDR); Prof. B. Flerkó, MR; Prof. M. A. Greer, USA; Prof. Dr. B. Halász, MR; Akademik I. A. Judaev, Rusko (ZSSR); Prof. Dr. Med. W. Kaiser, SRN (NDR); Prof. Luciano Martini, Taliansko; C. Oliver, Francúzsko

Spolupráca so zahraničnými endokrinologickými spoločnosťami

Výbor SES, v rámci ČsES, navrhol a realizoval zmluvnú spoluprácu so stredoeuropskými endokrinologickými spoločnosťami: Polish Society of Endocrinology, Hungarian Society for Endocrinology and Metabolism, Society for Endocrinology and Metabolic Diseases GDR. Na jej základe sa poriadalo 9 úspešných sympózii na vysokej odbornej úrovni (viď zoznam medzinárodných akcii) a vzájomne sa pozývali členovia spoločností na domáce odborné podujatia. Určila sa tiež spoločne stratégia na podporu založenia Europskej federácie endokrinologických spoločností (EFES). Na rozhodujúcej schôdzi výboru International Society of Endocrinology (ISE) k tomuto bodu v Hamburgu, počas 5.Medzinárodného endokrinologického kongresu (1976), sa zúčastnil v tej dobe predseda ČsES Branislav Lichardus. Spolu s Bélom Halászom (Maďarsko) tlmočili pozitívne stanovisko stredoeuropských endokrinologických spoločností k založeniu EFES. V r. 1987 potom ČsES patrila medzi zakladajúce ES Európskej federácie endokrinologických spoločností. Na I. Kongrese EFES v Kodani sa zúčastnil B.Lichardus. Neskôr bol potom nominovaný za člena programového výboru Europského endokrinologického kongresu v Ljublani (1990). I. Klimeš sa zúčastnil na II. Kongrese EFES (1990).
ČsES je kolektívnym členom International Society for Endocrinology (ISE). Na zasadnutiach výboru ISE sa zúčastňoval predseda ČsES. Táto úloha pripadla B.Lichardusovi na 5. kongrese v Hamburgu (1976), na 8. kongrese v Kyote (1988) a na 9. kongrese v Nice (1992).
SES sa intenzívne podieľala aj na činnosti European Thyroid Association.

Odborne-výchovná a pedagogická činnosť SES

Organizácia odborných podujatí SES bola jednoznačne cielená na zvyšovanie úrovne klinickej medicíny na Slovensku. Po r.1989 sme privítali založenie Lekárskej komory a započali sa rokovania medzi Predsedníctvom SLS a Prezídiom Komory o návrhu deľby práce. Navrhovali sme, aby sa ponechala kompetencia SLS podielať sa na zodpovednosti za odbornú výchovu lekárov prostredníctvom odborných spoločností a v súčinnosti so štatutárnym doškolovaním na Inštitúte lekárov a farmaceutov. Komora mala prevziať kontrolnú funkciu nad úrovňou výkonu medicínskej praxe. Po zmene vedenia Komory sa táto koncepcia dostala na slepú koľaj, lebo Komora začala mať iné priority viac profesného ako odborného charakteru.
So zameraním na pomoc medicínskej praxi sa SES podieľala aj na organizácii vydania troch učebníc endokrinológie, "Klinická endokrinológia" (editori Hrnčiar, Izakovič, Langer, Lichardus, Osveta, Martin 1982), "Praktická endokrinológia" (editori Kreze, Langer, Klimeš, Lichardus, SAP, Bratislava 1993) a "Všeobecná a klinická endokrinológia" (editori Klimeš, Kreze, Langer, Stárka, Payer, Michálek, AEP Bratislava, 2004).
Členovia SES, Hrnčiar, Ježová, Klimeš, Kovács, Kreze, Kvetňanský, Langer, Lazúrová, Lichardus vydali rad ďalších monografií a zborníkov s endokrinologickou tématikou, ktoré patria nielen do domáceho ale aj medzinárodného fondu odbornej literatúry.

Odborne-organizačná činnosť výboru SES

Výbor SES sa opakovane podieľal na vypracovaní koncepcie endokrinológie pre Slovenskú internistickú spoločnosť resp. pre MZ SR (posledná v r. 2000).
Vypracoval sa návrh na rozsah záväzne zabezpečovaných vyšetrovaní v OKB pre potreby klinickej endokrinológie (1981)

Vypracoval stanoviská
- spolu s ČES k súčasnému stavu a k perspektívam endokrinológie v ČSFR (1989)
- spolu s ČES k základnému výskumu vo fyziologických vedách v ČSFR (1990)
- ku kritickej situácií v SR v liečbe rakoviny štítnej žľazy (1992)
- k novelizácií návrhu MZ SR na postgraduálne vzdelávanie lekárov (1992)
Navrhol a realizoval video-dokument "Hranice nádeje" o problematike substitučnej liečby rastovým hormónom (1993).

Vytvoril subkomisie výboru SES
- pre vypracovanie odborných doporučení pre zníženie palety výrobcov resp. dodávateľov liečiv, užívaných v endokrinológii na Slovensku (1992)
- pre účelnú hormonálnu farmakoterápiu endokrinopátií a neendokrinných ochorení (1992)
- pre prípravu štandardu vyšetrovacích a diagnostických postupov v klinickej endokrinológii
- pre liečbu tyreotoxikózy a karcinómov štítnej žľazy radiojódom (1997) a zatiaľ bezvýsledne vyvíjal úsilie

Po opakovane vyvíjanom úsilí na udržanie primeranej jodizácie kuchynskej soli sa výbor SES zasadil o zreformovanie Jódovej komisie (JK) a jej nové vymenovanie na MZ SR. Prípravné práce vykonali prof. MUDr. B. Lichardus, DrSc., doc.

Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac