Štipendiá, granty, ceny

Štipendiá Literárneho fondu

Podpora tvorivej práce
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu poskytuje tieto podpory:

1) tvorivá súťaž
2) tvorivé štipendium
3) tvorivé študijné štipendium
4) príspevok na tvorivú cestu
5) tvorivý pobyt v domovoch
6) príspevok za kritické hodnotenie tvorby
7) sociálne podpory tvorcom
8) príspevok na liečenie
9) liečebný pobyt a kúpeľná liečba tvorcov v zariadeniach LF

Ceny

Ceny Literárneho fondu
(upravené podľa Vykonávacích smerníc k Zásadám podpornej činnosti Literárneho fondu, výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy)

1) prémie za tvorivú činnosť
Prémia za knižnú tvorbu sa udeľuje každoročne za nové, pôvodné vedecké alebo odborné dielo na návrh porôt literárnych cien. Výšku prémií možno udeliť v rozpätí od 7 000,- Sk do 20 000,- Sk. Tvorivá prémia za vedecký ohlas sa udeľuje ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri kalendárne roky. Podrobnosti upresňuje štatút Prémie za vedecký ohlas. Vedeckým, vedecko-pedagogickým a odborným pracovníkom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí, možno udeliť na návrh príslušnej vedeckej rady, vedeckej spoločnosti alebo člena sekcie „Prémiu za významný prínos k rozvoju slovenskej vedy".

2) odmeny pri životných jubileách tvorcov
Udeľuje sa vo výnimočných prípadoch vedeckým a odborným pracovníkom pri ich okrúhlom životnom jubileu 70 rokov a viac na návrh príslušnej vedeckej rady alebo vedeckej spoločnosti. Výška odmeny: pri 70 rokoch a viac - 5 000,- Sk

3) cena za tvorivú činnosť
Každoročne sa udeľuje Cena za vedeckú a odbornú literatúru v 4 kategóriách, medzi nimi aj v kategórii prírodných vied - 50 000,- Sk Návrh na udelenie ceny vypracúvajú príslušné odborné poroty, ktoré pre jednotlivé kategórie menuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy. Podrobnosti upresňuje Štatút Ceny za vedeckú a odbornú literatúru.

Mohlo by vás zaujímať

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

čítať viac
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

čítať viac
Náhradou za AT10 Loesung sú Atiten kvapky 15 ml (dihydrotachysterol).

Ministerstvo Zdravotníctva SR schválilo použitie neregistrovaného lieku Atiten a všetky zdravotné poisťovne obdržali žiadosť o úhradu.

čítať viac