Štipendiá Literárneho fondu

Podpora tvorivej práce
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu poskytuje tieto podpory:

1) tvorivá súťaž
Vznik nových diel podporuje výbor sekcie vypisovaním každoročných alebo jednorázových súťaží, ktorých priebeh sa riadi osobitným štatútom. Sekcia každoročne vypisuje „Súťaž o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie".

2) tvorivé štipendium
Vedeckým a odborným pracovníkom, ktorí pracujú na novom diele môže výbor sekcie poskytnúť tvorivé štipendium. Tvorivé štipendium možno udeliť autorovi v priebehu kalendárneho roka iba jedenkrát, maximálne na dobu 6 mesiacov a nemožno ho viac predĺžiť. Na jedno dielo môže byť poskytnuté tvorivé štipendium iba raz. Výška tvorivého štipendia môže byť od 1 000,- Sk do 10 000,- Sk, podľa rozsahu a obťažnosti diela. Po skončení tvorivého štipendia predloží štipendista výboru sekcie správu a dokončený rukopis, prípadne potvrdenie vydavateľstva o prevzatí a vydaní rukopisu. Ak preruší autor prácu na diele pre chorobu, zastaví sa aj výplata štipendia. Tvorivé štipendium sa neposkytuje na napísanie jednej kapitoly, ktorá je súčasťou kolektívneho diela.
Návrhy musia zaslané na Literárny fond s údajmi o autorovi podľa tlačiva (doc)

3) tvorivé študijné štipendium
Jednorázové študijné štipendium podľa bodu 21 c) Zásad podpornej činnosti možno poskytnúť zahraničným vedcom maximálne do výšky 5 000,- Sk v kalendárnom roku.

4) príspevok na tvorivú cestu
Príspevky na tvorivé zahraničné cesty možno poskytovať vedeckým a odborným pracovníkom na rozšírenie ich znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce publikovať, prípadne s nimi oboznamovať vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov, ako aj individuálne študijné cesty.
Pri rozhodovaní o udelení príspevku na cestu výbor sekcie prihliada na:
a) tvorivý profil žiadateľa,
b) či sa cesta koná z vlastnej iniciatívy, na pozvanie druhej strany,
c) žiadateľovu aktívnu účasť na medzinárodných podujatiach,
d) celkovú sumu nákladov na cestu,
e) akou sumou sa má žiadateľ podieľať na finančných nákladoch,
f) podporu žiadateľa sekciou v minulosti (o príspevok možno požiadať raz za tri roky, pričom prednosť majú žiadatelia, ktorým ešte príspevok na cestu nebol poskytnutý).
Poskytnutie tvorivého príspevku na cestu je vylúčené:
a) pri dlhodobých študijných pobytoch presahujúcich 2 mesiace, kde žiadateľ poberá primerané štipendium,
b) pri cestách úradného alebo vedecko-administratívneho charakteru, služobných cestách (v rámci medziakademických dohôd)
c) pri cestách, ktorých náklady žiadateľ uhradzuje z autorských odmien, ktoré má alebo bude mať v zahraničí,
d) pri cestách, ktorých náklady hradí niektorá iná inštitúcia.
Príspevky na tvorivé zahraničné cesty možno poskytnúť len na cestovné náklady (cestovné lístky, letenka). Členenie výšky príspevku podľa vzdialenosti cieľovej krajiny:
- zámorské a ázijské krajiny do výšky 12 000,- Sk,
- európske krajiny a Turecko do výšky 7 000,- Sk,
- susedné krajiny do výšky 2 000,- Sk.
V snahe podporiť mladých vedcov pri nadväzovaní a prehlbovaní kontaktov a spolupráce v zahraničí môže výbor sekcie podľa svojho uváženia poskytnúť podporu žiadateľovi vo veku do 35 rokov až do výšky 25 000,- Sk na hradenie cestovných a pobytových nákladov spojených s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom alebo pracovnom pobyte v zahraničí. Po skončení cesty je žiadateľ povinný podať správu o priebehu a výsledku cesty a predložiť vyúčtovanie podľa podmienok schválenia. Príspevok na cestu sa vyplatí až po návrate z cesty a podaní správy a vyúčtovania. Príspevky na cestu v rámci SR bude výbor sekcie schvaľovať len do výšky preukázaných cestovných nákladov (vlak, autobus).
Návrhy musia zaslané na Literárny fond s údajmi o autorovi podľa tlačiva (doc)

5) tvorivý pobyt v domovoch
Tvorivé pobyty umožňujú autorom nerušenú tvorivú prácu. Neposkytujú sa počas jarných, letných a zimných prázdnin, kedy je celá kapacita domovov vyčlenená na rekreačné pobyty. Tvorivý pobyt možno čerpať maximálne 20 dní do roka (nemôže byť kratší ako 7 dní) s príspevkom na ubytovanie 135,- Sk na noc a príspevkom na stravu maximálne 190,- Sk denne. Príspevok na stravu možno čerpať len počas pobytu, na ktorý bol schválený (nemožno ho čerpať počas ďalšieho pobytu). Po bezplatnom pobyte možno čerpať tvorivý pobyt ďalších 30 dní za poplatok 135,- Sk za izbu na noc a poplatok za stravu 190,- Sk denne. Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia. Na jedno dielo možno tvorivý pobyt čerpať iba jedenkrát. Tvorivý pobyt sa musí vyčerpať bez prerušenia, pri neospravedlnenom prerušení sa ráta ako vyčerpaný. Po skončení pobytu treba predložiť výboru do 30 dní správu o jeho využití.

6) príspevok za kritické hodnotenie tvorby
Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa poskytuje lektorom za hodnotenie vedeckého alebo odborného diela. Výška príspevku sa priznáva podľa rozsahu diela: a) za kritické hodnotenie tvorby - bežné do 6,- Sk za jednu prečítanú stranu rukopisu, b) za kritické hodnotenie tvorby pri súťažiach a cenách 5,- Sk za jednu prečítanú stranu, najmenej však 200,- Sk a najviac 3 500,- Sk za jeden posudok. Príspevok za kritické hodnotenie tvorby sa udeľuje aj členom výboru sekcie.

7) sociálne podpory tvorcom
Poskytuje sa vedeckým a odborným pracovníkom, prípadne ich rodinným príslušníkom odkázaným na túto pomoc pre chorobu alebo starobu. Jednorazová sociálna podpora sa poskytuje pri prechodne nezavinenej finančnej tiesni, pri úmrtí v rodine, v chorobe a pod., maximálne vo výške 5 000,- Sk v kalendárnom roku.

8) príspevok na liečenie
Výbor sekcie môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť vedeckým a odborným pracovníkom príspevok na čiastočnú úhradu liečebného pobytu (maximálne 4 000,- Sk).

9) liečebný pobyt a kúpeľná liečba tvorcov v zariadeniach LF
Liečebný pobyt sa poskytuje najviac na 21 dní. Počas liečebného pobytu možno žiadateľovi poskytnúť príspevok na ubytovanie vo výške 200,- Sk za noc a príspevok na ambulantné liečenie maximálne 200,- Sk denne. Stravu si žiadateľ musí počas liečebného pobytu hradiť sám. K žiadosti o liečebný pobyt treba priložiť aj veľký lekársky návrh na liečenie.


Tvorivé štipendium, resp. tvorivý štipendijný príspevok môžu výbory sekcií LF udeliť maximálne dvakrát v priebehu kalendárneho roka s tým, že medzi skončením jednej podpory a začiatkom druhej bude dodržaný 3-mesačný odstup. Na jednu tému (bez ohľadu na žáner) môžu výbory sekcií LF poskytnúť tvorivé štipendium prípadne tvorivý štipendijný príspevok len jedenkrát.

Podrobnejšie informácie nájdete tu

Mohlo by vás zaujímať