Výročná správa o činnosti výboru Slovenskej endokrinologickej spoločnosti za roky 2006-2010

V r. 2006 sa uskutočnili voľby do výboru SES a na svojom zasadnutí v októbri 2006 počas XXIX. Endokrinologických dní bol zvolený nový výbor na funkčné obdobie 2006-2010, ktorý pracoval v nasledujúcom zložení:

Lazúrová – predseda
Podoba – 1. podpredseda
Payer – 2. podpredseda
Vaňuga – vedecký sekretár
Kiňová – pokladník (nová funkcia)
Členovia: Klimeš, Košťalová, Lapošová, Michalek, Schwartz, Voglová
Revízna komisia: Renker, Tajtáková, Hrnčiar

1. zasadnutie výboru sa uskutočnilo 29.11.2006 v Trenčíne a celkovo výbor za uplynulé obdobie zasadal 10 x, v priemere 2-3 x ročne.


Odborné podujatia:

Počas funkčného obdobia členovia výboru zorganizovali viacero domácich odborných podujatí ale aj odborné podujatie na Europskej úrovni. V dňoch 14. – 16. októbra 2006 sa uskutočnil 2. Európsky postgraduálny kurz v klinickej endokrinológii v Košiciach a bola to prvá akcia takéhoto charakteru na Slovensku. Organizátor: Lazúrová. Na kurze bolo registrovaných 90 účastníkov, celkovo odznelo 25 vyžiadaných prednášok v podaní najvýznamnejších európskych endokrinológov, zo SR prednášali piati: Klimeš, Payer, Podoba, Lazúrová, Tkáč.

V r. 2007 sa uskutočnil Celoslovenský jarný endokrinologický seminár s vysoko aktuálnou témou „endokrinná orbitopatia" v Bojniciach, ktorého organizátorkou bola Dr. Purgátová a odborným garantom Doc. Podoba.

2.-4. Októbra 2008 sa konali XXXI. Česko slovenské endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou (V. Tatry). Organizátor: Lazúrová. Počet účastníkov na tomto podujatí bol rekordne vysoký (360). V r. 2009 sa uskutočnil slovenský endokrinologický seminár z príležitosti výročia založenia NEDÚ v Ľubochni.

V r. 2010 v spolupráci s nemeckou endokrinologickou spoločnosťou sme boli spoluorganizátorom spoločného nemecko-slovenského endokrinologického kongresu v Lipsku v marci 2010. Prezidentom kongresu boli: prof. Schoeneberg a prof. Lazúrová. Slovenská endokrinológia sa prezentovala v dvoch kompletných blokoch a ďalšími prednáškami a postermi. Úroveň prednášok zo SR bola vysoko hodnotená nemeckými kolegami. Za negatívum považujeme nezáujem sponzorov s toto podujatie a tým aj nízku účasť endokrinológov zo Slovenska.

14.-16.10.2010 sa konajú XXXIII. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Organizátor: Lazúrová. Počet prihlásených účastníkov 290.
Pod záštitou výboru SES sa konalo aj viacero odborných podujatí organizovaných firmami (Dni hypofýzy, Tyreoklub) taktiež s vynikajúcou odbornou úrovňou.


Klinické aktivity:

Už na svojom druhom zasadnutí výbor na návrh Lazúrovej odsúhlasil tvorbu guidelines v endokrinológii, na čom členovia výboru pracovali viac než rok a guidelines boli spracované do knižnej publikácie: Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii. Kniha bola zároveň vyvrcholením dvojročnej práce členov výboru SES.

Pod vedením Payera členovia výboru sa podieľali na tvorbe katalógov endokrinologických výkonov, ktoré sa značne rozšírili po výkony doteraz neuvádzané (predovšetkým dynamické testy). Za túto prácu je potrebné poďakovať nasledujúcim: Vaňuga, Payer, Voglová, Lapošová, Schwartz, ktorí aktívne prispeli k vytvoreniu katalógu výkonov v endokrinológii. T. č. bol katalóg výkonov odovzdaný na MZ a čaká sa na jeho oficiálne uvedenie.

Viacerí členovia výboru pracovali taktiež v kategorizačnej komisii, ktorej predsedom je Payer a počas uplynulých 4 rokov odsúhlasili kategorizáciu niekoľkých nových preparátov.


Špecializačné štúdium v endokrinológii:

Od r. 2006 boli akreditované ďalšie pracoviská pre špecializačné vzdelávanie v endokrinológii. V. r. 2006 1. interná klinika LF UPJŠ, odborný garant: Lazúrová, a v r. 2007 5. interná klinika LFUK, odborný garant: Payer
V súčasnosti sa teda uchádzači o špecializačné štúdium môžu pripravovať na troch pracoviskách: SZU – 1. interná klinika, garant: Podoba a ďalšie dve uvedené vyššie.
Okrem SZU v Bratislave s v r. 2010 konali atestácie z endokrinológie aj v Košiciach.


Ostatné aktivity:

Oživila sa webova stránka SES, na ktorej ste sa mohli zúčastniť kvízov sponzorovaných firmou Merck-Serono, prípadne súťaže sponzorovanej firmou Ferring.

Obnovila sa tradícia súťaží o najlepšiu publikáciu. Na hodnotenie tejto súťaže bola zriadená komisia pre posudzovanie vedeckých prác v zložení: Klimeš, Košťalová, Michalek. Celkovo bola cena udelená 3x.

Spolu s českou endokrinologickou spoločnosťou sme sa podieľali na tvorbe centrálnych registrov akromegálie, centrálneho Cushingovho syndrómu a prolaktinómov a táto aktivita pokračuje naďalej.

Dr. Pura bol zapojený do riešenia európskeho endokrinologického projektu zameraného na výskum hypokorticizmu a v budúcnosti plánujeme túto aktivitu rozšíriť.

Plenárna schôdza SES
Košice, 15.10.2010

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Predseda SES

MUDr. Peter Vaňuga, PhD
Vedecký sekretár SES

Mohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac