Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022

Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022 + stretnutie krajských odborníkov MZ SR s hlavným odborníkom MZ SR pre odbor endokrinológia

ktoré sa konalo dňa 15.02.2019 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach

Prítomní: Čiljaková, Egynes-Porsok, Halmova, Kollerová, Košťálová, Páleníková, Payer, Podoba, Schwartz, Urbánková, Voglová 
Neprítomní (ospravedlnení) : Hecht, Kiňová, Lazúrová, Pávai, Potocká, Pura, Vaňuga 

Ad 1/ Zasadnutie Výboru otvoril Payer, privítal všetkých prítomných členov Výboru SES a všetkých krajských odborníkov MZ SR pre endokrinológiu. Zároveň si prítomní  uctili pamiatku zosnulého prof.Lichardusa- čestného predsedu SES
Ad 2/ Payer zhodnotil účasť na Endokrinologických dňoch v Bratislave v r. 2018 ako mimoriadne úspešnú, s 352 prihlásenými lekármi. Pozval všetkých prítomných na nadchádzajúci kongres do Olomouca v dňoch 10.-12.10.2019, ktorý organizuje ČES.  Nominoval Lazúrovú, Čiljakovú, Vaňugu , Kužmu a Podobu na vyzvané prednášky za slovenskú stranu.
Ad 3/ Členovia SES sa zhodli na ocenení jubilantov v roku 2019 zaslaním pozdravných listov. 
Ad 4/  Payer informoval o vývoji rokovaní v rámci spoločného špecializačného vzdelávania v odboroch endokrinológia a diabetológia a metabolické choroby,  pokračujú rokovania s prezidentkou SDS Doc. Rašlovou - iniciácia vzniku spoločného špecializačného štúdia pri ponechaní 2 samostatných špecializačných odborov. SDS rozporuje zlý preklad názvu prílohy V Smernice EU 36/2005/EU, ktoré je o automatickom uznávaní kvalifikácie. 
Ad 5/ Payer informoval o konaní sa "Endokrinologického edukačného fóra " vo Vyhniach organizované SES a podporované firmou Merck v dňoch 12.04-13.04.2019. Referoval o nosnej téme "Liečba ochorení štítnej žľazy", vyzval k aktívnej účasti lekárov z každého kraja odprezentovať zaujímavú kazuistiku.
Ad 6/ Payer (v mene Kiňovej) členov Výboru informoval o pozitívnom hospodárení SES, uviedol stav účtu ku 1.1.2019. 
Ad 7/ Payer informoval o konaní ECE v Lione v máji 2019, zúčastnia sa ho viacerí členovia spoločnosti aj aktívne.
Ad 8/ Košťálová informovala, že kategorizácia liekov v súčasnosti neumožňuje predpis liekov pre niektorých detských pacientov detským endokrinológom (napr. pri dg. Turnerov sy nemožnosť predpisu androgénov a estrogénov na indukciu puberty) a spolu s Čiljakovou zaslali žiadosť na uvoľnenie preskripčného obmedzenia. 
Ad 9/ Payer informoval o pozvaní SES na XXIX. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou 2019, ktoré sa budú konať v dňoch 30.05-01.06. 2019 na Štrbskom Plese - vyzval na aktívnu účasť v endokrinologickom bloku (Vaňuga, Podoba, Lazúrová, Čiljaková, Jackuliak). 
Ad 10/ Payer z pozície hlavného odborníka informoval o aktivitách, zahŕňajúcich schvaľovania dovozu neregistrovaných liekov, o zasadnutiach kategorizačnej komisie MZ SR, katalogizácii výkonov v ambulantnej praxi. (Schvaľovanie  dovozu neregistrovaných liekov prebieha v 6 mes. intervaloch: ide o Hydrocortison 10 mg tbl, Florinef 0.1 mg tbl, AT 10 kv 3x30 ml, Synacthen amp 0.25mg, GHRH amp 50 ug, LHRH amp 0.1 mg). Okrem iného došlo k schváleniu Somatuline Autogel na paliatívnu medicínu a k neschváleniu žiadosti na Prasabiv na liečbu sek. hyperparatyreózy pri CHRI.
Ad 11/ Payer informoval o možnosti realizácie tzv. "Európskej atestácie z endokrinológie", ktoré je organizované ESE.  
Ad 12/ Payer informoval, že MZ SR a Komisia pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy odoslali pripomienky ku zaslaným témam (vypracované postupy pre 5 tém – adrenálne incidentalómy, feochromocytóm, NET, hyperprolaktinémia, hypotyreóza) a požiadali o ich opravu a tiež o schválenie výborom SES – pripomenky by sa mali poslať do 24.02.2019. 
Ad 13/ Payer informoval výsledky zo stretnutia  MZ SR-IZP o počtoch chýbajúcich dospelých a detských endokrinológov-  došlo k návrhu na navýšenie počtu dospelých endokrinológov – aktuálne údajne chýba  96 endokrinológov- v SR ich má byť minimálne 177. Vytvorila sa nová sieť detských endokrinológov s doporučeným počtom 24 detských endokrinológov.  
AD 14/ Payer navrhol pokračovať v súťaži o najlepšiu publikáciu v odbore endokrinolgia - zasielanie prác za rok 2018 na adresu peter.vanuga@nedu.sk + je potrebné zverejnenie informácií o súťaži na webe SES (termín do 04.04.2019)
Ad 15/ Všetci členovia SES ocenili zásluhy Lazúrovej vo vedení SES za 3 funkčné obdobia a jednohlasne jej odsúhlasili finančnú odmenu. 
Ad 16/ Payer ako hlavný odborník oslovil niektorých krajských odborníkov pre endokrinológiu, ktorým končilo funkčné obdobie v r. 2018, pre pokračovanie v novom funkčnom období - všetci prítomní súhlasili s návrhom. 
Ad 17/ Payer informoval o prebiehajúcich seminároch pod hlavičkou SES v 03-04/2019 v rôznych častiach Slovenska na tému "Liečba rastovým hormónom". 
Ad 18/ Payer informoval o "Národnom projekte o postupoch pre výkon prevencie niektorých endokrinných ochorení"- bola vyslovená požiadavka na SES o vytvorenie týchto postupov- členovia sa však uzhodli, že jedinou diagnózou v rámci endokrinológie, ktorú je možné preventívne ovplyvniť je osteoporóza, ostatné endokrinopatie neprichádzajú do úvahy (sú záležitosťou skríningu). 
Ad 18/ Podoba navrhol prehodnotiť písanie posudkov pre "Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou" jedným odborníkom - navrhol vytvoriť komisiu zloženú aspoň z 2-3 členov. Témou sa budeme ďalej zaoberať. 
Ad 19/ Payer informoval o stále prebiehajúcej diskusii medzi endokrinológmi ohľadne uvoľnenia preskripcie tyroxínu a ohľadne sledovania "jednoduchých" endokrinopatií (napr. hypotyreózy) praktickými lekármi. Požiadal preto všetkých členov SES aj krajských odborníkov o písomné vyjadrenie sa k situácii. 
Ad 20/Payer zhodnotil činnosť krajských odborníkov pre endokrinológiu- konajúce sa krajské semináre a prediskutoval problémy v každom kraji, ktoré sa javia toho času ako vyhovujúce. 

Ad 21/ Rôzne - Payer sa všetkým poďakoval za účasť na zasadnutí Výboru SES a ocenil spoločnú komunikáciu Výboru a krajských odborníkov.     

Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.

vedecký sekretár SES

Zapísala: MUDr. H. Urbánková, PhD.

Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac