Zápisnica z 3. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022

Zápisnica z 3. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022


ktoré sa konalo dňa 10
.10.2019 v hoteli Clarion Congress v Olomouci počas 42. endokrinologických dní 


Prítomní:
Čiljaková, Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Páleníková, Pávai, Payer, Pura, Schwartz, Urbánková, Vaňuga

 

Neprítomní (ospravedlnení) : Kiňová, Podoba 


Ad 1/ Zasadnutie Výboru otvoril Payer, privítal všetkých prítomných členov Výboru SES


Ad 2/ Payer pozval všetkých na nadchádzajúci 43. endokinologický kongres v hoteli Grand hotel Bellevue vo Vysokých Tatier v dňoch 22.-24. 10.2020- ktorý organizuje SES a vyzval k navrhnutiu blokov a aktívnej účasti

Ad 3/ Členovia SES sa zhodli na ocenení jubilantov v roku 2019 počas 42. endokrinologických dní v Olomouci (Potocká – bronz SLS, Michálek a Ježová – ČČ, Voglová, Vereš - PL)

 

Ad 4/ Payer informoval o konaní sa "EEF- Endokrinologického fóra " vo Vyhniach- organizované SES v dňoch 20.-21.03.2020- referoval o nosnej téme

"Endokrinná  orbitopatia" (záštitu prebrala NEDÚ Ľubochňa)  a zároveň vyzval k aktívnej účasti z každého kraja odprezentovať zaujímavú kazuistiku

 

Ad 5/ Vaňuga (v mene Kiňovej) členov Výboru informoval o pozitívnom hospodárení SES, uviedol stav účtu k dnešnému dňu- súčasne SES navrhla finančne podporiť  endokrinológov v prípade aktívnej účasti na podujatiach v zahraničí (granty, odborné publikácie...)

 

Ad 6/ Payer informoval o konaní semináru "Hypofýza 2019" v dňoch 15.-16.11.2019 v hoteli Lomnica v Tatranskej Lomnici

 

Ad 7/ Payer informoval o konaní semináru "Žena a hormóny" v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách v dňoch 25.-26.10.2019

 

Ad 8/ Pura informoval o probléme zo zdravotnou poisťovňou v regióne Banská Bystrica pri súbežnom bodovaní kódov 63 a 15b

 

Ad 9/ Pura informoval o 1.stretnutí pacientov s Adisonovou chorobou, ktoré sa konalo v Ružomberku a prisľúbil členom výboru rozposlať link pre týchto pacientov z rôznych regiónov, aby sa mohli k pacientskej organizácii pridať

 

Ad 10/ Payer z pozície hlavného odborníka informoval o aktivitách, zahŕňajúcich schvaľovania dovozu neregistrovaných liekov- informoval o nástupe levotyroxinu s novým zložením od firmy Merck. Novým liekom, ktorý pribudol do centrálne schvalených neregistrovaných liekov je ketokonazol na CS

 

Ad 11/ Koštálová informovala o plánovaní konania "Kazuistických dní detskej endokrinológie" v Bratislave v r.2020

Ad 12/ Payer informoval, že MZ SR a Komisia pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy odoslali opäť pripomienky ku zaslaným témam (vypracované boli postupy pre 5 tém) napriek predošlým úpravám, členovia výboru SES sa zhodli, že na základe požiadavky komisie nebudeme dopĺňať ďalšie, kým neuzavrú  upravené

 

Ad 13/ Lazúrova navrhla zrealizovať projekt "choosing wisely" v endokrinológii - ide o racionalizáciu indikácie vyšetrení - aby sa vyhlo zbytočnému indikovaniu niektorých laboratórnych a zobrazovacích metodík

 

Ad 14/ Payer informoval o konaní ECE v Prahe v máji 2020

 

Ad 15 / Payer informoval o zaujatí negatívneho stanoviska SES k aktivite MZ SR resp. SZU - realizácia "Certifikátu na vykonávanie UZV vyšetrení krku"

 

Ad 16/ Payer a Vaňuga informovali o naďalej prebiehajúcej diskusii medzi endokrinológmi ohľadne uvoľnenia preskripcie tyroxínu a ohľadne sledovania "jednoduchých" endokrinopatií, napr. hypotyreózy, praktickými lekármi, aby sa do rúk endokrinológov dostávali "závažné diagnózy" včas,  navrhol opäť zaujať stanovisko k danej situácii počas konania EEF vo Vyhiach

 

Ad 17/ Payer pozitívne zhodnotil konanie osláv 60. výročia NEDÚ Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo dňa 03.10.2019

 

Ad 18/ Rôzne - Payer sa všetkým poďakoval za účasť na zasadnutí Výboru SES

 

 

 

 

Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Zapísala: MUDr. H. Urbánková, PhD.

Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac