Zápisnica z 3. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022

Zápisnica z 3. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022


ktoré sa konalo dňa 10
.10.2019 v hoteli Clarion Congress v Olomouci počas 42. endokrinologických dní 


Prítomní:
Čiljaková, Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Páleníková, Pávai, Payer, Pura, Schwartz, Urbánková, Vaňuga

 

Neprítomní (ospravedlnení) : Kiňová, Podoba 


Ad 1/ Zasadnutie Výboru otvoril Payer, privítal všetkých prítomných členov Výboru SES


Ad 2/ Payer pozval všetkých na nadchádzajúci 43. endokinologický kongres v hoteli Grand hotel Bellevue vo Vysokých Tatier v dňoch 22.-24. 10.2020- ktorý organizuje SES a vyzval k navrhnutiu blokov a aktívnej účasti

Ad 3/ Členovia SES sa zhodli na ocenení jubilantov v roku 2019 počas 42. endokrinologických dní v Olomouci (Potocká – bronz SLS, Michálek a Ježová – ČČ, Voglová, Vereš - PL)

 

Ad 4/ Payer informoval o konaní sa "EEF- Endokrinologického fóra " vo Vyhniach- organizované SES v dňoch 20.-21.03.2020- referoval o nosnej téme

"Endokrinná  orbitopatia" (záštitu prebrala NEDÚ Ľubochňa)  a zároveň vyzval k aktívnej účasti z každého kraja odprezentovať zaujímavú kazuistiku

 

Ad 5/ Vaňuga (v mene Kiňovej) členov Výboru informoval o pozitívnom hospodárení SES, uviedol stav účtu k dnešnému dňu- súčasne SES navrhla finančne podporiť  endokrinológov v prípade aktívnej účasti na podujatiach v zahraničí (granty, odborné publikácie...)

 

Ad 6/ Payer informoval o konaní semináru "Hypofýza 2019" v dňoch 15.-16.11.2019 v hoteli Lomnica v Tatranskej Lomnici

 

Ad 7/ Payer informoval o konaní semináru "Žena a hormóny" v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách v dňoch 25.-26.10.2019

 

Ad 8/ Pura informoval o probléme zo zdravotnou poisťovňou v regióne Banská Bystrica pri súbežnom bodovaní kódov 63 a 15b

 

Ad 9/ Pura informoval o 1.stretnutí pacientov s Adisonovou chorobou, ktoré sa konalo v Ružomberku a prisľúbil členom výboru rozposlať link pre týchto pacientov z rôznych regiónov, aby sa mohli k pacientskej organizácii pridať

 

Ad 10/ Payer z pozície hlavného odborníka informoval o aktivitách, zahŕňajúcich schvaľovania dovozu neregistrovaných liekov- informoval o nástupe levotyroxinu s novým zložením od firmy Merck. Novým liekom, ktorý pribudol do centrálne schvalených neregistrovaných liekov je ketokonazol na CS

 

Ad 11/ Koštálová informovala o plánovaní konania "Kazuistických dní detskej endokrinológie" v Bratislave v r.2020

Ad 12/ Payer informoval, že MZ SR a Komisia pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy odoslali opäť pripomienky ku zaslaným témam (vypracované boli postupy pre 5 tém) napriek predošlým úpravám, členovia výboru SES sa zhodli, že na základe požiadavky komisie nebudeme dopĺňať ďalšie, kým neuzavrú  upravené

 

Ad 13/ Lazúrova navrhla zrealizovať projekt "choosing wisely" v endokrinológii - ide o racionalizáciu indikácie vyšetrení - aby sa vyhlo zbytočnému indikovaniu niektorých laboratórnych a zobrazovacích metodík

 

Ad 14/ Payer informoval o konaní ECE v Prahe v máji 2020

 

Ad 15 / Payer informoval o zaujatí negatívneho stanoviska SES k aktivite MZ SR resp. SZU - realizácia "Certifikátu na vykonávanie UZV vyšetrení krku"

 

Ad 16/ Payer a Vaňuga informovali o naďalej prebiehajúcej diskusii medzi endokrinológmi ohľadne uvoľnenia preskripcie tyroxínu a ohľadne sledovania "jednoduchých" endokrinopatií, napr. hypotyreózy, praktickými lekármi, aby sa do rúk endokrinológov dostávali "závažné diagnózy" včas,  navrhol opäť zaujať stanovisko k danej situácii počas konania EEF vo Vyhiach

 

Ad 17/ Payer pozitívne zhodnotil konanie osláv 60. výročia NEDÚ Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo dňa 03.10.2019

 

Ad 18/ Rôzne - Payer sa všetkým poďakoval za účasť na zasadnutí Výboru SES

 

 

 

 

Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Zapísala: MUDr. H. Urbánková, PhD.

Mohlo by vás zaujímať

Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology

Postgraduate Training Course in Clinical Endocrinology

čítať viac
Zomrel Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

Zomrel Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., osobnosť s výrazným odborným a vedeckým prínosom do histórie česko-slovenskej endokrinológie a internej medicíny

čítať viac