Zápisnica z 9. stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia

Zápisnica z 9. stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia
konaného 24. - 25. 10. 2015 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach

Prítomní: v abecednom poradí - Halmová, Lazúrová, Payer, Podoba, Potocká, Tajtáková, Vaňuga, Voglová, Wolfová
Neprítomní - ospravedlnení Hecht, Vaňuga, Voglová,

Program:
1.Otvorenie –hlavný odborník v odbore prof. MUDr. Juraj Payer, PhD. MPH. FRCP.
2. Report činnosti v krajoch - jednotliví krajskí odborníci
2. Neregistrované lieky /Payer/
3. Kategorizačná komisia /Payer/
4. Katalógová komisia /Payer/
5.Odborné usmernenia /Payer/
6.Práca s MZSR
7.Diskusia

1. Väčšina krajských odborníkov už mala krajské semináre, zvyšok ich absolvuje v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov. Riešili aktuálne problémy v krajoch a vybrané odborné problémy.
V rámci reportu z východoslovenského kraja , mimo iné zaznela informácia o nových centrách na východe SR - Centre pre liečbu malígnej strumy, ktorá poskytuje starostlivosť pacientom košického a prešovského kraja – s počtom odliečených pacientov 107/rok a o novovzniknutom Centre pre operáciu štítnej žľazy a prištítnych teliesok v Nemocnici Šaca (Tajtákova)

2. Neregistrované lieky
Payer informoval, že v 6-mesačných intervaloch je zabezpečený kontinuálny dovoz neregistrovaných liekov MZ SR a úhrada ZP pre: Hydrocortison tbl 10mg, Florinef 0,1mg, AT 10 kv. 3x30ml, Synacthen amp 0,25mg, GHRH amp 50 mcg, LHRH amp 0,1mg a CRH amp

3. Kategorizačná komisia -novinky
-źiadosť o zaradenie liekov do zoznamu kategorizovaných liekov - ID 6395,
6394 (Signifor 0,9 a 0,6mg) podnet f. Novartis
-podnet na zmenu ZM-153 - rozšírenie indikácie liečby lanreotidu
(Somatuline Autogel) na pacientov s gastropankreatickými NETmi nelokalizovanými alebo inoperabilnými, resp s mts postihnutím, vrátane plnej úhrady podnet prim. MUDr. Šálek

4. Katalógová komisia MZ SR
- situácia ohľadne kategorizácie výkonov zostáva bez zmeny -od podania návrhu na MZSR ( pred rokmi)
- bola vykonaná príprava podkladov na zavedenie DRG systému do klinickej praxe
- prebehli rokovania s predstaviteľmi MZSR vo veci zabezpečenia dostupnosti endokrinologického vyšetrenia
-a pokračovali rokovania o rozšírení preskripcie antidiabetík aj na endokrinológa

5. Odborné usmernenia - nič nové
- odborné usmernenie Diagnóza a liečba NET tumorov, podané na MZSR už pred štyrmi rokmi nebolo stále zverejnené
- aktuálna zostáva snaha o prípravu ďalších odborných usmernení -manažment pacienta s karcinómom ŠŽ , manažment pacienta s hormonálne aktívnym Tu hypofýzy
-opať sa diskutovalo o „ guidelines" - hlavne o možnosti preberania predovšetkým nám bližších európskych „guidelines", a zverejnenia prostredníctvom časopisu Interná medicína

6. Payer informoval o stretnutí na MZ ohľadne vzniku jednotného odboru „ ENDO+DIA" , so záverom potreby vytvoriť minimálne štandardy , novelizovať v tomto zmysle nariadenie vlády 296/2010 Z.z. , zaniesť zjednotený odbor do smernice EÚ. Bude potrebné ošetriť používanie „starých profesných titulov /výbehovo/ a na túto prechodnú dobu dohodnúť uznávanie starých atestácii zdravotnými poisťovňami. Endokrinológia bude zastúpená prof. Lazúrovou, doc. Podobom. Po schválení vzdelácie inštitúcie požiadajú o akreditáciu nového odboru v špecializačnom štúdiu so zachovaním existujúcich katedier, ktoré budú zodpovedné za vzdelávanie v endokrinológii alebo diabetológii.

- UDZS-DRG tentokrát pre hospitalizovaných pacientov
MZ vytvorilo pracovnú skupinu pre odbor „ Endokrinológia , diabetológia , choroby látkovej premeny a metabolizmu " v zložení endokrinológia : diabetológii v pomere 1:2 / Vaňuga: Barák , Jackuliak / napriek tomu bola vznesená námietka SDS a návrh o rozšírenie prac. skupiny o ďalšieho diabetológa /Martinka/

7. Diskusia
V rámci diskusie mimo chronických neuralgických bodov ako dĺžka platnosti preskripcie thyroxínu a thyreostatík , preťaženosť bratislavských endokrinologických ambulancii pre „ šedú zónu mimorajónnych obyvateľov SR" len pracujúcich v Bratislave , s ktorou sa pri tvorbe počtu ambulancií nepočítalo , sa objavili aj nové témy - ako :
-transsexualizmus - vzhľadom k relatívne malému počtu pacientov a terapii vyžadujúcej medziodborovú spoluprácu psychológa, urológa a endokrinológa , je aktuálne uvažovať o vzniku špecializovaných centier . Na najbližších krajských seminároch je potrebné zistiť počet pacientov , aby sa dal vyprognózovať počet a najvhodnejšie rozmiestnenie takto zameraných ambulancií.
-Podoba roztvoril problém verdiktov ÚDZS – posudok obzvlášť so súdnou dohrou by nemal robiť len jeden konzultant . Bolo by zodpovedné mať k dispozícii ďalšie 1-2 posudky od iných znalcov
-na stránke Úradu pre dohľad sú medzi „Konzultantami " pre endokrinológiu zverejnené 3 mená – Kiňová, Payer, Urbánková
-pre problémové uznávanie, ale aj použitie výkonu 5316 zdravotnými poisťovňami – by bolo dobré si v rámci spoločnosti dohodnúť pravidlá – pri akej diagnóze je jeho použitie prínosom , ako by mal vyzerať popis, koľkokrát v čase sledovania pacienta je oprávnené ho vykázať, a potom vstúpiť do jednania so ZP
-opať vznikli problémy s hodnotením a preplácaním cytológií certifikovaným endokrinológom. Dľa pokynov MZ je hodnotenie cytológie náplňou atestácie z endokrinológie, a z toho titulu ZP nie je oprávnená ho nehradiť. SES by mala v tomto smere prebrať iniciatívu ísť do jednania so ZP.

Prof. MUDr. J. Payer PhD. MPH. FRCP.
hlavný odborník MZSR pre endokrinológiu
Zapísala Wolfová

Mohlo by vás zaujímať

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

čítať viac
Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022

Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022 + stretnutie krajských odborníkov MZ SR s hlavným odborníkom MZ SR pre odbor endokrinológia

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu

Stále prebieha súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2018.

čítať viac