Zápisnica z 9. stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia

Zápisnica z 9. stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia
konaného 24. - 25. 10. 2015 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach

Prítomní: v abecednom poradí - Halmová, Lazúrová, Payer, Podoba, Potocká, Tajtáková, Vaňuga, Voglová, Wolfová
Neprítomní - ospravedlnení Hecht, Vaňuga, Voglová,

Program:
1.Otvorenie –hlavný odborník v odbore prof. MUDr. Juraj Payer, PhD. MPH. FRCP.
2. Report činnosti v krajoch - jednotliví krajskí odborníci
2. Neregistrované lieky /Payer/
3. Kategorizačná komisia /Payer/
4. Katalógová komisia /Payer/
5.Odborné usmernenia /Payer/
6.Práca s MZSR
7.Diskusia

1. Väčšina krajských odborníkov už mala krajské semináre, zvyšok ich absolvuje v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov. Riešili aktuálne problémy v krajoch a vybrané odborné problémy.
V rámci reportu z východoslovenského kraja , mimo iné zaznela informácia o nových centrách na východe SR - Centre pre liečbu malígnej strumy, ktorá poskytuje starostlivosť pacientom košického a prešovského kraja – s počtom odliečených pacientov 107/rok a o novovzniknutom Centre pre operáciu štítnej žľazy a prištítnych teliesok v Nemocnici Šaca (Tajtákova)

2. Neregistrované lieky
Payer informoval, že v 6-mesačných intervaloch je zabezpečený kontinuálny dovoz neregistrovaných liekov MZ SR a úhrada ZP pre: Hydrocortison tbl 10mg, Florinef 0,1mg, AT 10 kv. 3x30ml, Synacthen amp 0,25mg, GHRH amp 50 mcg, LHRH amp 0,1mg a CRH amp

3. Kategorizačná komisia -novinky
-źiadosť o zaradenie liekov do zoznamu kategorizovaných liekov - ID 6395,
6394 (Signifor 0,9 a 0,6mg) podnet f. Novartis
-podnet na zmenu ZM-153 - rozšírenie indikácie liečby lanreotidu
(Somatuline Autogel) na pacientov s gastropankreatickými NETmi nelokalizovanými alebo inoperabilnými, resp s mts postihnutím, vrátane plnej úhrady podnet prim. MUDr. Šálek

4. Katalógová komisia MZ SR
- situácia ohľadne kategorizácie výkonov zostáva bez zmeny -od podania návrhu na MZSR ( pred rokmi)
- bola vykonaná príprava podkladov na zavedenie DRG systému do klinickej praxe
- prebehli rokovania s predstaviteľmi MZSR vo veci zabezpečenia dostupnosti endokrinologického vyšetrenia
-a pokračovali rokovania o rozšírení preskripcie antidiabetík aj na endokrinológa

5. Odborné usmernenia - nič nové
- odborné usmernenie Diagnóza a liečba NET tumorov, podané na MZSR už pred štyrmi rokmi nebolo stále zverejnené
- aktuálna zostáva snaha o prípravu ďalších odborných usmernení -manažment pacienta s karcinómom ŠŽ , manažment pacienta s hormonálne aktívnym Tu hypofýzy
-opať sa diskutovalo o „ guidelines" - hlavne o možnosti preberania predovšetkým nám bližších európskych „guidelines", a zverejnenia prostredníctvom časopisu Interná medicína

6. Payer informoval o stretnutí na MZ ohľadne vzniku jednotného odboru „ ENDO+DIA" , so záverom potreby vytvoriť minimálne štandardy , novelizovať v tomto zmysle nariadenie vlády 296/2010 Z.z. , zaniesť zjednotený odbor do smernice EÚ. Bude potrebné ošetriť používanie „starých profesných titulov /výbehovo/ a na túto prechodnú dobu dohodnúť uznávanie starých atestácii zdravotnými poisťovňami. Endokrinológia bude zastúpená prof. Lazúrovou, doc. Podobom. Po schválení vzdelácie inštitúcie požiadajú o akreditáciu nového odboru v špecializačnom štúdiu so zachovaním existujúcich katedier, ktoré budú zodpovedné za vzdelávanie v endokrinológii alebo diabetológii.

- UDZS-DRG tentokrát pre hospitalizovaných pacientov
MZ vytvorilo pracovnú skupinu pre odbor „ Endokrinológia , diabetológia , choroby látkovej premeny a metabolizmu " v zložení endokrinológia : diabetológii v pomere 1:2 / Vaňuga: Barák , Jackuliak / napriek tomu bola vznesená námietka SDS a návrh o rozšírenie prac. skupiny o ďalšieho diabetológa /Martinka/

7. Diskusia
V rámci diskusie mimo chronických neuralgických bodov ako dĺžka platnosti preskripcie thyroxínu a thyreostatík , preťaženosť bratislavských endokrinologických ambulancii pre „ šedú zónu mimorajónnych obyvateľov SR" len pracujúcich v Bratislave , s ktorou sa pri tvorbe počtu ambulancií nepočítalo , sa objavili aj nové témy - ako :
-transsexualizmus - vzhľadom k relatívne malému počtu pacientov a terapii vyžadujúcej medziodborovú spoluprácu psychológa, urológa a endokrinológa , je aktuálne uvažovať o vzniku špecializovaných centier . Na najbližších krajských seminároch je potrebné zistiť počet pacientov , aby sa dal vyprognózovať počet a najvhodnejšie rozmiestnenie takto zameraných ambulancií.
-Podoba roztvoril problém verdiktov ÚDZS – posudok obzvlášť so súdnou dohrou by nemal robiť len jeden konzultant . Bolo by zodpovedné mať k dispozícii ďalšie 1-2 posudky od iných znalcov
-na stránke Úradu pre dohľad sú medzi „Konzultantami " pre endokrinológiu zverejnené 3 mená – Kiňová, Payer, Urbánková
-pre problémové uznávanie, ale aj použitie výkonu 5316 zdravotnými poisťovňami – by bolo dobré si v rámci spoločnosti dohodnúť pravidlá – pri akej diagnóze je jeho použitie prínosom , ako by mal vyzerať popis, koľkokrát v čase sledovania pacienta je oprávnené ho vykázať, a potom vstúpiť do jednania so ZP
-opať vznikli problémy s hodnotením a preplácaním cytológií certifikovaným endokrinológom. Dľa pokynov MZ je hodnotenie cytológie náplňou atestácie z endokrinológie, a z toho titulu ZP nie je oprávnená ho nehradiť. SES by mala v tomto smere prebrať iniciatívu ísť do jednania so ZP.

Prof. MUDr. J. Payer PhD. MPH. FRCP.
hlavný odborník MZSR pre endokrinológiu
Zapísala Wolfová

Mohlo by vás zaujímať

Vybrané kapitoly z endokrinológie

Vybrané kapitoly z endokrinológie - Pozvánka

čítať viac
Zápisnica z výboru SES

Zápisnica z výboru SES

čítať viac
41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou

41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou v Bratislave začínajú 11.10.2018

čítať viac