Zápisnica zo 4. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

Zápisnica zo 4. zasadnutia výboru SES
(funkčné obdobie 2014-2018)ktoré sa konalo dňa 29.9.2016 v Bratislave, v hoteli Double Tree by Hilton Košice, v rámci XXXIX. Endokrinologických dní


Prítomní: 
Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Payer, Pura, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková, Renker, Pavai, Schwarz


Neprítomní (osprav.): 
Kiňová, Klimeš, Podoba


Program: 
1.Otvorenie
2. Endokrinologické dni 2016 (Lazúrová)
3. Endokrinné edukačné fórum 2017 - témy (Payer, Vaňuga)
4. Jubilanti 2016 (Vaňuga)
5 .Kategorizačná komisia – informácie (Payer)
6. Hospodárenie (Kiňová)
7. Neštátni endokrinológovia (Voglová, Schwarz)
8. Jódová komisia – informácie (Podoba)
9 .Oficiálny endokrinologický časopis pre východnú Európu – Endocrine Oncology and Metabolism (Lazúrová)
rôzne


Ad 1/ Lazúrová otvorila zasadnutie výboru. Vaňugovi bol odovzdaný dar od členov výboru a krajských odborníkov, Podobovi pre neprítomnosť na zasadnutí dar za členov výboru odovzdala Lazúrová v rámci spoločenského programu.


Ad 2/ Na XXXIX. Endokrinologických dňoch v Košiciach sa registrovalo 270 účastníkov. Spoločenský večer si hradili individuálne zúčastnení, prvý večer sa konal v Hoteli Hilton, druhý v Kultur parku s predstavením Svetelnej show.


Ad 3/ Payer a Vaňuga informovali o Endokrinnom edukačnom fóre. V roku 2017 sa bude konať 27. a 28. januára vo Vyhniach. Program bude venovaný novým prístupom v liečbe karcinómu štítnej žľazy (piatok) a kazuistickým seminárom z krajov (sobota). V januári 2017 (20.-21.) sa bude konať i pediatrický kazuistický seminár na Donovaloch, informovala Košťálová.


Ad 4/ Vaňuga informoval o jubileách. Výbor spoločnosti  rozhodol o oceneniach – pamätný list  bol udelený členom SES - Doc. Kiňovej a MUDr. Podobovej, čestné členstvo - Doc. Podobovi, Prof. Zamrazilovi a prof Hánovi.
 
Ad 5/  
a. Payer v mene Odbornej komisie MZ SR informoval o aktivitách odbornej pracovnej komisie MZ SR. Zo strany MZ SR neboli v období od posledného zasadnutia Výboru navrhované žiadne zmeny v oblasti kategorizácie liekov.
b. Payer a Kollerová informovali o dovoze neregistrovaných liekov – Hydrocortison, Florinef, AT10, Synacthen, LHRH, GHRH. 
c. Vaňuga a Payer uviedli informácie z katalógovej komisie. Uvažuje sa o prebratí katalógu výkonov z Nemecka, o jeho spojení s DRG. Bude potrebné vypĺňať registračné listy ako pre lôžkovú časť (ÚDZS), tak pre ambulantnú starstlivosť (MZ SR).


Ad 6/ SES hospodári s pozitívnym ekonomickým výsledkom, ku ....bolo na účte  eura.  


Ad 7/ Neštátni endokrinológovia znovu požiadali odoslať na zdravotné poisťovne reswp na MZ SR žiadosť o prehodnotenie polročného obdobia a kontrolu pacienta a trojmesačného obdobia predpisu liekov. 


Ad 8/ Problematiku jódovej komisie Výbor SES pre ospravedlnenú neúčasť Podobu neprejednával


Ad 9/ Slovenská endokrinologická spoločnosť sa pridala do skupiny krajín so spoločným oficiálnym endokrinologickým časopisom pre východnú Európu - Endocrine Oncology a Metabolism. Od 1.9.2016 je časopis karentovaný, príspevky uvádzané na www.pubmed.com. Lazúrová vyzvala členov podieľať sa na publikovaní v časopise, prezentovať práce zo slovenských pracovísk.
Od 10/16 bude 2x ročne publikovaný i časopis pediatrickej endokrinológie Detská endokrinológia, informovala Košťálová.


Ad 10
a. Vaňuga oznámil, že primárkou Oddelenia pediatrickej endokrinológie NEDÚ sa stala Doc. Miroslava Čiliaková PhD.
b. Vaňuga a Payer uviedli  aktuálne informácie o téme spájania endokrinologickej a diabetologickej atestácie. Zlučovanie špecializačného štúdia aktuálne nie je v pláne. Otvorená je stále otázka predpisu diabetických liekov endokrinológom, tak ako to umožňuje európska legislatíva.
c. Kollerová upozornila členov Výboru SES na technický problém s prevádzkovaním stránky SES www.endo.sk. Výbor navrhol osloviť niekoľko firiem s požiadavkou na rozpočet pri vytvorení novej stránky a jej udržiavaní. Okrem vyriešenia technického problému je potrebné upraviť prehľadnosť a zlepšiť dostupnosť jednotlivých informácií o SES a ESE.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, DrSc. FRCP
predseda SESMUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES


Zapísala: MUDr. J. KollerováMohlo by vás zaujímať

Zmena spôsobu úhrady Thyrogen

Od 1. júna 2018 bude liek Thyrogen na základe rozhodnutia MZ SR a v súlade s aktuálne platným SPC preradený zo spôsobu úhrady I na spôsob úhrady A.

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

Slovenská endokrinologická spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2017

čítať viac
Európsky endokrinologický kongres v Barcelone

V dňoch 19-22.5.2018 sa konal Európsky endokrinologický kongres v Barcelone, kde malo Slovensko aktívnu účasť v podobe 8 posterov.

čítať viac