Zápisnica zo 4. zasadnutia výboru SES (funkčné obdobie 2014-2018)

Zápisnica zo 4. zasadnutia výboru SES
(funkčné obdobie 2014-2018)ktoré sa konalo dňa 29.9.2016 v Bratislave, v hoteli Double Tree by Hilton Košice, v rámci XXXIX. Endokrinologických dní


Prítomní: 
Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Payer, Pura, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková, Renker, Pavai, Schwarz


Neprítomní (osprav.): 
Kiňová, Klimeš, Podoba


Program: 
1.Otvorenie
2. Endokrinologické dni 2016 (Lazúrová)
3. Endokrinné edukačné fórum 2017 - témy (Payer, Vaňuga)
4. Jubilanti 2016 (Vaňuga)
5 .Kategorizačná komisia – informácie (Payer)
6. Hospodárenie (Kiňová)
7. Neštátni endokrinológovia (Voglová, Schwarz)
8. Jódová komisia – informácie (Podoba)
9 .Oficiálny endokrinologický časopis pre východnú Európu – Endocrine Oncology and Metabolism (Lazúrová)
rôzne


Ad 1/ Lazúrová otvorila zasadnutie výboru. Vaňugovi bol odovzdaný dar od členov výboru a krajských odborníkov, Podobovi pre neprítomnosť na zasadnutí dar za členov výboru odovzdala Lazúrová v rámci spoločenského programu.


Ad 2/ Na XXXIX. Endokrinologických dňoch v Košiciach sa registrovalo 270 účastníkov. Spoločenský večer si hradili individuálne zúčastnení, prvý večer sa konal v Hoteli Hilton, druhý v Kultur parku s predstavením Svetelnej show.


Ad 3/ Payer a Vaňuga informovali o Endokrinnom edukačnom fóre. V roku 2017 sa bude konať 27. a 28. januára vo Vyhniach. Program bude venovaný novým prístupom v liečbe karcinómu štítnej žľazy (piatok) a kazuistickým seminárom z krajov (sobota). V januári 2017 (20.-21.) sa bude konať i pediatrický kazuistický seminár na Donovaloch, informovala Košťálová.


Ad 4/ Vaňuga informoval o jubileách. Výbor spoločnosti  rozhodol o oceneniach – pamätný list  bol udelený členom SES - Doc. Kiňovej a MUDr. Podobovej, čestné členstvo - Doc. Podobovi, Prof. Zamrazilovi a prof Hánovi.
 
Ad 5/  
a. Payer v mene Odbornej komisie MZ SR informoval o aktivitách odbornej pracovnej komisie MZ SR. Zo strany MZ SR neboli v období od posledného zasadnutia Výboru navrhované žiadne zmeny v oblasti kategorizácie liekov.
b. Payer a Kollerová informovali o dovoze neregistrovaných liekov – Hydrocortison, Florinef, AT10, Synacthen, LHRH, GHRH. 
c. Vaňuga a Payer uviedli informácie z katalógovej komisie. Uvažuje sa o prebratí katalógu výkonov z Nemecka, o jeho spojení s DRG. Bude potrebné vypĺňať registračné listy ako pre lôžkovú časť (ÚDZS), tak pre ambulantnú starstlivosť (MZ SR).


Ad 6/ SES hospodári s pozitívnym ekonomickým výsledkom, ku ....bolo na účte  eura.  


Ad 7/ Neštátni endokrinológovia znovu požiadali odoslať na zdravotné poisťovne reswp na MZ SR žiadosť o prehodnotenie polročného obdobia a kontrolu pacienta a trojmesačného obdobia predpisu liekov. 


Ad 8/ Problematiku jódovej komisie Výbor SES pre ospravedlnenú neúčasť Podobu neprejednával


Ad 9/ Slovenská endokrinologická spoločnosť sa pridala do skupiny krajín so spoločným oficiálnym endokrinologickým časopisom pre východnú Európu - Endocrine Oncology a Metabolism. Od 1.9.2016 je časopis karentovaný, príspevky uvádzané na www.pubmed.com. Lazúrová vyzvala členov podieľať sa na publikovaní v časopise, prezentovať práce zo slovenských pracovísk.
Od 10/16 bude 2x ročne publikovaný i časopis pediatrickej endokrinológie Detská endokrinológia, informovala Košťálová.


Ad 10
a. Vaňuga oznámil, že primárkou Oddelenia pediatrickej endokrinológie NEDÚ sa stala Doc. Miroslava Čiliaková PhD.
b. Vaňuga a Payer uviedli  aktuálne informácie o téme spájania endokrinologickej a diabetologickej atestácie. Zlučovanie špecializačného štúdia aktuálne nie je v pláne. Otvorená je stále otázka predpisu diabetických liekov endokrinológom, tak ako to umožňuje európska legislatíva.
c. Kollerová upozornila členov Výboru SES na technický problém s prevádzkovaním stránky SES www.endo.sk. Výbor navrhol osloviť niekoľko firiem s požiadavkou na rozpočet pri vytvorení novej stránky a jej udržiavaní. Okrem vyriešenia technického problému je potrebné upraviť prehľadnosť a zlepšiť dostupnosť jednotlivých informácií o SES a ESE.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, DrSc. FRCP
predseda SESMUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES


Zapísala: MUDr. J. KollerováMohlo by vás zaujímať

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

čítať viac
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

čítať viac
Náhradou za AT10 Loesung sú Atiten kvapky 15 ml (dihydrotachysterol).

Ministerstvo Zdravotníctva SR schválilo použitie neregistrovaného lieku Atiten a všetky zdravotné poisťovne obdržali žiadosť o úhradu.

čítať viac