Zápisnica zo 6. zasadnutia výboru SES

Zápisnica zo 6. zasadnutia výboru SES
(funkčné obdobie 2014-2018)


ktoré sa konalo dňa 14.4.2018 vo Vyhniach, v hoteli Sitno

Prítomní: 
Kollerová, Lazúrová, Payer, Pura, Schwarz, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková, Pavai 

Neprítomní (osprav.): 
Kiňová, Košťálová, Podoba, Wagnerová
za DR: Renker


Ad 1/ Lazúrová otvorila zasadnutie výboru. Payerovi a Schwarzovi v menej SES zablahoželala k životnému jubileu.

Ad 2/ Payer informoval o XLI. Endokrinologických dňoch ktoré sa budú konať v 11. - 13.októbra 2018 v Bratislave, v Hoteli Double Tree Hilton. Prebieha rozposielanie prvej informácie členom SES, i s pozvánkami na aktívnu účasť.

Ad 3/ Vaňuga informoval o jubilantoch, Výbor SES ich plánuje oceniť na ED v Bratislave.

Ad 4/ Spoločné špecializačné vzdelávanie v endokrinológii a diabetológii bolo predmetom rokovaní a dohody Výborov oboch odborných spoločností ešte v 2017, zo strany SDS v zastúpení Doc Martinku a Dr Némethyovej. Payer uviedol, že zo strany MZ SR ani SDS zatiaľ neboli podniknuté kroky na zrealizovanie novej spoločnej prípravy a  skúšky v odbore. Po zvolení nových Výborov oboch spoločností plánuje túto tému znovu otvoriť na MZ SR.

Ad 5/  Medaila SES už má konkrétnu podobu, Payer informoval, že sa začalo s výrobou prvých kusov, ku ED budú k dispozícii. 

Ad 6/ Na základe požiadavky MUDr. Vívodovej z MZ SR vystúpiť pred Výborom odbornej spoločnosti vo veci registračných listov ju Lazúrová oficiálne pozvala na zasadnutie, ku uvedenému termínu sa ale nevyjadrila a osobne sa nedostavila.

Ad 7/ V lete 2018 končí volebné obdobie  aktuálneho Výboru SES, Vaňuga informoval o plánovanom rozosielaní volebných lístkov. Na základe dohovoru Výboru budú rozosielané do 15.6.2018, do 15.7.2018 by mali byť členmi SES naspäť doručené. Do volebnej komisie boli navrhnutí MUDr. Pávai, Prof. Tajtáková a MUDr Bednárová. Tajtáková a Voglová uviedli, že do Výboru SES už v nasledujúcom volebnom období kandidovať neplánujú.

Ad 8/ Kiňová sa z zasadnutia Výboru ospravedlnila, výsledky hospodárenia sú k dispozícii u vedeckého sekretára Výboru SES Vaňugu.

Ad 9/ Payer z pozície hlavného odborníka uviedol informácie o rokovaniach na MZ SR vo veci katalógovej komisie, o pripravovaných registračných listoch. Informoval o skupinových povoleniach neregistrovaných liekov.

Ad 10/ ESE má novo navrhnutú stránku aj s prekladom do jazykov jednotlivých členov vrátane slovenčiny (www.ese-hormones.org). Lazúrová informovala o voľbách do ESE commitee, a o plánovanom kongrese ESE v ktorý sa bude konať v máji t.r. v Barcelone.

Ad 11/  Výbor SES vypisuje súťaž o najlepšiu publikáciu v hodnote 500 eur, prosíme prihlášky zaslať na adresu vedeckého sekretára SES.

Ad 12/ Rôzne
a. V súvislosti s aktivitou firmy IPSA (liek Tirosint) a prednáškami o možnosti preskripcie nekategorizovaného tyroxínom praktickým lekárom  hlavný odborník MZ SR Payer túto aktivitu nepodporil a ani Výbor SES ju na svojom rokovaní neschválil. Pri nesprávnej indikácií a neadekvátnom menežmente takýchto pacientov prechádza zodpovednosť za prípadné komplikácáie na praktických lekárov.
b. Spomedzi Štandardných diagnostických a terapeutických postupov plánovaných na zverejnenie pod záštitou MZ SR bol do elektronického systému nahodený a schválený feochromocytóm, k dispozícii na schválenie sú hypotyreóza, hypertyreóza, hyperprolaktinémia, osteoporóza a hyperparatyreóza. Pre koho a do akej miery budú ŠDTP záväzné zatiaľ jednoznačne zverejnené nebolo.
c. Payer informoval o plánovanom celoslovenskom odbornom seminári firmy Medirex, ktorý sa bude konať 21.-22.septembra v hoteli Lomnica, so zameraním na cytológiu šž, genetické vyšetrenia v endokrinológii.
d. SES bola vyzvaná vytvoriť na Kongrese internej medicíny 14.-16.júna 2018 blok odbornej spoločnosti. Téma bloku bude upresnená dodatočne.
e. Vaňuga informoval o zmene legislatívy v zmysle rozšírenia možnosti preskripcie liekov špecialistom i praktickým lekárom na odporučenie špecialistu na 1 rok. Bližšie informácie sú uvedené na www.endo.sk.

Lazúrová poďakovala prítomným za účasť.


Prof. MUDr. I. Lazúrová, DrSc. FRCP
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Zapísala: MUDr. J. Kollerová


Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac