Zápisnica zo stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia Vyhne 27.1.2017

Zápisnica zo stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia
 Vyhne 27.1.2017Prítomní: Halmová, Hecht,Kollerová, Payer, Podoba, Potocká, Tajtáková,Voglová,Vaňuga
Neprítomní: Lazúrová, Wolfová


  1. Úvodom Payer prítomných privítal a otvoril zasadnutie. Lazúrová a Wolfová sa ospravedlnili pre chorobu.
  2. Na základe podnetov z centier Payer otvoril diskusiu o uvoľnení preskripcie LT4 . Postupne sa k problematike vyjadrili všetci prítomní. Zvažovali sa výhody - odbremenenie vyťažených endokrinologických ambulancií, možnosti pokračovania v preskripcii lieku praktickým lekárom i po 6 mesiacoch od špecializovaného vyšetrenia. Medzi argumenty proti uvoľneniu preskripciepatrili - riziko vypadnutia pacienta z adekvátnej endokrinologickej starostlivosti, neadekvátna informovanosť praktických lekárov o liečbe.Ku rozhodnutiu by mohol prispieť i dotazník, ktorý bol následne na stretnutí distribuovaný medzi  všetkými účastníkmi fóra. Spomenutý bol i návrh na možnosť predpisu Rp na LT4 u rajónneho endokrinológa i ak má dispenzár na vzdialenejšom pracovisku.
  3. V rámci riešenia motivácie ambulantných lekárov brať nových pacientov sa spomenul i návrh na žiadosť o navýšenie patieb za primovyšetrenie. Vzhľadom na možnosti odborných spoločností pri jednaní so zdravotnými poisťovňami je tento návrh možné podať, šanca na presadenie je otázna.  
  4. Payer ako hlavný odborník referoval o pravidelných aktivitách medzi ktoré patrí dovoz neregistrovaných liekov (Synacthen, Hydrocortison, Florinef, LHRH, GHRH) každých 6 mesiacov a o administratívnych problémoch s nimi spojených. Informoval o zasadnutiach kategorizačnej komisie za posledný rok - Signifor LAR bol schválený ako jeden z liekov akromegálie pri zlyhaní prvolíniovej terapie, generický Dexametazón od firmy Krka neprešiel pre ekonomickú nevýhodnosť. 
  5. Payer oznámil, že v lete 2017 získa akreditáciu nový certifikovaný odbor -  Klinická osteológia. Školiacim centrom bude LF UK Bratislava, a medzi pracoviská pre praktickú výučbu budú patriť  aj BB, KE, NEDU Ľubochňa a Piešťany.
  6. Katalógová komisia a DRG sú v štádiu príprav. V komunikácii endokrinológov a diabetológov ohľadne spoločného vzdelávania a akreditácie nedošlo k podstatným zmenám.  Otvorila sa diskusia o potrebe medziodborových centier -  gynekologickej endokrinológie, andrologických centier, centier pre medicínsku starostlivosť o transsexuálov.
  7. Podoba zdôraznil potrebu osvety medzi  gynekológmi o jódovom deficite tehotných žien. Odporučil odosielať tehotné ženy na vyšetrenie jodúrie, ktoré je dostupné na OÚSA Heydukova.
  8. Kollerová informovala o kreovaní novej stránky SES. Pôvodná už nebola z technických dôvodov funkčná, bolo okrem toho potrebné vysporiadať obnovenie domény. Nová stránka má ambíciu umožniť lepšiu komunikáciu endokrinológov z periférie a centier, poskytovať aktuálne informácie o slovenských a európskych odborných podujatiach, dávať k dispozícii administratívne povolenia (schválenia dovozu neregistrovaných iekov a pod.). 
  9. Krajskí špecialisti referovali o stretnutiach ktoré sa konali v regiónoch. Okrem analýzy regionálnych i spoločných problémov vyzdvihli niektoré medziodborové prednášky, psychiatrickú problematiku,  psychologické a právne poradenstvo.
  10. Iné. Diskusia prebehla o nových pravidlách dispenzárnej starostlivosti a o limitáciách, ktoré ZP pre jednotlivé diagnózy určujú. Neriešeným problémom sú i  tzv. second look konzultácie. Pripravovaný systém e-health by mohol zabrániť zbytočným duplicitným vyšetreniam.  Problém s dlhými čakacími dobami neurochirurgických operácií v BA bude konzultovaný s kompetentnými zástupcami špecialistov z odboru.  

                                                                                        


        Prof. MUDr. Juraj Payer PhD. MPH. FRCP.
Zapísala:  Kollerová                                                             hlavný odborník MZ SR v odbore endokrinológia


Mohlo by vás zaujímať

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

SES listom z 18.5.2017 požiadala všetky zdravotné poisťovne zvážiť úhradu vyšetrení PSA a AMH

čítať viac
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov Synacthen, GHRH, LHRH

čítať viac
Náhradou za AT10 Loesung sú Atiten kvapky 15 ml (dihydrotachysterol).

Ministerstvo Zdravotníctva SR schválilo použitie neregistrovaného lieku Atiten a všetky zdravotné poisťovne obdržali žiadosť o úhradu.

čítať viac