Zápisnica zo stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia Vyhne 27.1.2017

Zápisnica zo stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia
 Vyhne 27.1.2017Prítomní: Halmová, Hecht,Kollerová, Payer, Podoba, Potocká, Tajtáková,Voglová,Vaňuga
Neprítomní: Lazúrová, Wolfová


  1. Úvodom Payer prítomných privítal a otvoril zasadnutie. Lazúrová a Wolfová sa ospravedlnili pre chorobu.
  2. Na základe podnetov z centier Payer otvoril diskusiu o uvoľnení preskripcie LT4 . Postupne sa k problematike vyjadrili všetci prítomní. Zvažovali sa výhody - odbremenenie vyťažených endokrinologických ambulancií, možnosti pokračovania v preskripcii lieku praktickým lekárom i po 6 mesiacoch od špecializovaného vyšetrenia. Medzi argumenty proti uvoľneniu preskripciepatrili - riziko vypadnutia pacienta z adekvátnej endokrinologickej starostlivosti, neadekvátna informovanosť praktických lekárov o liečbe.Ku rozhodnutiu by mohol prispieť i dotazník, ktorý bol následne na stretnutí distribuovaný medzi  všetkými účastníkmi fóra. Spomenutý bol i návrh na možnosť predpisu Rp na LT4 u rajónneho endokrinológa i ak má dispenzár na vzdialenejšom pracovisku.
  3. V rámci riešenia motivácie ambulantných lekárov brať nových pacientov sa spomenul i návrh na žiadosť o navýšenie patieb za primovyšetrenie. Vzhľadom na možnosti odborných spoločností pri jednaní so zdravotnými poisťovňami je tento návrh možné podať, šanca na presadenie je otázna.  
  4. Payer ako hlavný odborník referoval o pravidelných aktivitách medzi ktoré patrí dovoz neregistrovaných liekov (Synacthen, Hydrocortison, Florinef, LHRH, GHRH) každých 6 mesiacov a o administratívnych problémoch s nimi spojených. Informoval o zasadnutiach kategorizačnej komisie za posledný rok - Signifor LAR bol schválený ako jeden z liekov akromegálie pri zlyhaní prvolíniovej terapie, generický Dexametazón od firmy Krka neprešiel pre ekonomickú nevýhodnosť. 
  5. Payer oznámil, že v lete 2017 získa akreditáciu nový certifikovaný odbor -  Klinická osteológia. Školiacim centrom bude LF UK Bratislava, a medzi pracoviská pre praktickú výučbu budú patriť  aj BB, KE, NEDU Ľubochňa a Piešťany.
  6. Katalógová komisia a DRG sú v štádiu príprav. V komunikácii endokrinológov a diabetológov ohľadne spoločného vzdelávania a akreditácie nedošlo k podstatným zmenám.  Otvorila sa diskusia o potrebe medziodborových centier -  gynekologickej endokrinológie, andrologických centier, centier pre medicínsku starostlivosť o transsexuálov.
  7. Podoba zdôraznil potrebu osvety medzi  gynekológmi o jódovom deficite tehotných žien. Odporučil odosielať tehotné ženy na vyšetrenie jodúrie, ktoré je dostupné na OÚSA Heydukova.
  8. Kollerová informovala o kreovaní novej stránky SES. Pôvodná už nebola z technických dôvodov funkčná, bolo okrem toho potrebné vysporiadať obnovenie domény. Nová stránka má ambíciu umožniť lepšiu komunikáciu endokrinológov z periférie a centier, poskytovať aktuálne informácie o slovenských a európskych odborných podujatiach, dávať k dispozícii administratívne povolenia (schválenia dovozu neregistrovaných iekov a pod.). 
  9. Krajskí špecialisti referovali o stretnutiach ktoré sa konali v regiónoch. Okrem analýzy regionálnych i spoločných problémov vyzdvihli niektoré medziodborové prednášky, psychiatrickú problematiku,  psychologické a právne poradenstvo.
  10. Iné. Diskusia prebehla o nových pravidlách dispenzárnej starostlivosti a o limitáciách, ktoré ZP pre jednotlivé diagnózy určujú. Neriešeným problémom sú i  tzv. second look konzultácie. Pripravovaný systém e-health by mohol zabrániť zbytočným duplicitným vyšetreniam.  Problém s dlhými čakacími dobami neurochirurgických operácií v BA bude konzultovaný s kompetentnými zástupcami špecialistov z odboru.  

                                                                                        


        Prof. MUDr. Juraj Payer PhD. MPH. FRCP.
Zapísala:  Kollerová                                                             hlavný odborník MZ SR v odbore endokrinológia


Mohlo by vás zaujímať

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

Zápis zo stretnutia zástupcov Slovenskej endokrinologickej spoločnosti 7.9.2018

čítať viac
Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022

Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022 + stretnutie krajských odborníkov MZ SR s hlavným odborníkom MZ SR pre odbor endokrinológia

čítať viac
Súťaž o najlepšiu publikáciu

Stále prebieha súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2018.

čítať viac