Zápisnica zo stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia

Zápisnica zo stretnutia krajských odborníkov v odbore endokrinológia
 Vyhne 13.4.2018


Prítomní:  Halmová, Hecht, Kollerová, Lazúrová, Payer, Potocká, Tajtáková, Voglová, Vaňuga
Neprítomní: Podoba, Wolfová


1. Úvodom Payer prítomných privítal a otvoril zasadnutie. Uviedol , že Dr Wolfová sa postu krajského odborníka pre trnavský kraj vzdala z osobných dôvodov, do funkcie uviedol  krajského odborníka Dr Egyenessa a zaželal mu veľa pracovných úspechov.
2. O práci komisie pre zdravotné výkony v odbore endokrinológia podrobnejšie informovali Potocká a Voglová. Práca na vytváraní registračných listov pre MZ SR bola administratívne náročná, ale do stanoveného limitu sa 4 kolegyniam (Voglová, Potocká, Dokulpilová, Moravčíková) podarilo nahodiť do systému všetky požadované listy. Očakávame vyhodnotenie a prípadný výstup v praxi.
3. V rámci DRG systému došlo v decembri minulého roka ku kompletnému prečíslovaniu diagnóz, informoval Vaňuga. Hospitalizačné pracoviská systém dodržiavajú, zatiaľ nie je evidentná zmena v platbách od zdravotných poisťovní. 
4. Payer ako hlavný odborník referoval o nových zásadách akreditácie, kde po dohovore školiacich pracovísk boli podklady pre špecializáciu v odbore Endokrinológia upravené a doplnené o viac teoretickej a praktickej prípravy v diabetológii a metabolických chorobách.
5. Payer informoval o podnetoch prejednávaných v Kategorizačnej komisii. Jednalo sa o zaradenie liekov Vitamin D3 Axonia v sile 1000 a 7000 jednotiek, Dexamethason Krka 4 a 20mg, okrem toho sa Odborná pracovná skupina vyjadrila i ku rozšíreniu preskripcie Thyrogenu na odbor nukleárna medicína a podporila i liek využívaní pri sekundárnej hyperparatyreóze pri chronickom obličkovom ochorení Parsabiv 2,5mg.
6. Payer a Kollerová uviedli zoznam schvaľovania dovážaných neregistrovaných liekov (Synacthen, Hydrocortison, Florinef, LHRH, GHRH) MZ SR  každých 6 mesiacov a o administratívnych problémoch s nimi spojených. Portfólio liekov sa rozšírilo na schválenie TRH na základe požiadavky Vaňugu, a Lutrelefu do GnRH pumpy, ktorá sa začala využívať na pracovisku V.internej kliniky u žien s hypotalamickou amenoreou. Schvaľovania posledne uvedených liekov podliehajú individuálnemu schvaľovaciemu procesu na jednotlivého pacienta reviznym lekárom ZP.
7. V minulom roku prebehlo na MZ SR rokovanie zástupcov Výboru SES a SDS so záverom spoločnej odbornej špecializačnej prípravy a skúšky. Predstavitelia SES budú konzultovať zástupcov MZ SR ohľadne ďalšieho postupu. Lazúrová navrhla zvážiť rozšírenie špecializačnej prípravy na 4 roky po absolvovaní  základného internistického kmeňa.
8. Kollerová informovala o novej stránke SES. Má ambíciu umožniť lepšiu komunikáciu endokrinológov z periférie a centier, poskytovať aktuálne informácie o slovenských a európskych odborných podujatiach, dávať k dispozícii administratívne povolenia (schválenia dovozu neregistrovaných liekov a pod.), informácií o podujatiach, legislatívnych zmenách. 
9. Krajskí špecialisti referovali o stretnutiach, ktoré sa konali v regiónoch. Okrem analýzy regionálnych i spoločných problémov vyzdvihli niektoré medziodborové prednášky. Upozornili na nelogickú spoločné normatívy ZP pre detskú i dospelú endokrinológiu. Komunikovali problematickú dostupnosť neurochirurgických  výkonov.
10. Iné. 

Vaňuga upozornil na aktivity firmy IBSA (liek Tirosint) v prednáškach pre praktických lekárov, ktorí sú informovaní o.i. i o možnosti preskribovať tyroxín i bez odporučenia endokrinológom (Tirosint nie je kategorizovaným liekom). Payer ako hlavný odborník považuje tento trend za rizikový a nebezpečný pre pacientov, pri nesprávne indikovanej liečbe môže praktický lekár pacientovi spôsobiť komplikácie. Okrem toho nie je schopný zabezpečiť všetky vyšetrenia ktoré ku adekvátnemu menežmentu pacientov patria (vyšetrenie protilátok, sonografia šž,...). Uvedená aktivita nebola schválená ani Výborom SES, ani hlavným odborníkom MZ SR v odbore endokrinológia. Vaňuga informoval o novelizáciách Zákona o lieku a zlepšení možností preskripcie pre     špecialistov i pre praktických lekárov po odporučení liečby špecialistom. Pre bližšie informácie odkazujeme na stránku www.endo.sk.                                                       

Prof. MUDr. Juraj Payer PhD. MPH. FRCP.
Zapísala:  Kollerová                                                                  hlavný odborník MZ SR v odbore endokrinológiaMohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac