Zápisnica zo zasadnutia výboru 2.2020

Zasadnutie Výboru SES a krajských odborníkov v odbore endokrinológia 28.2.2020 Rajecké Teplice Hotel Diplomat

Prítomní: Čiliaková, Egyenes Porsok, Halmová, Hecht, Kiňová, Kollerová, Lazúrová, Pávai, Payer, Podoba, Potocká, Urbánková, Vaňuga
Neprítomní: Košťálová, Páleníková, Pura, Schwarz  

 1. Jarný endokrinologický seminár EEF bude vo Vyhniach (20.-21.03.20), pod záštitou SES. Hlavný program: 1. deň Endokrinná orbitopatia, 2.deň Kazuistiky z regiónov (Payer, Vaňuga)
 2. XXXIII. Endokrinologické dni budú v termíne 22.-24.10.20, Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry - deadline na aktívnu účasť 15.7.20, Charvátova prednáška- Vaňuga, Podobova prednáška- –ešte v overovaní-kandidát Brtko
 3. Ocenení jubilanti – Vaňuga predniesol zoznam jubilantov SES v roku 202O, výbor spoločnosti sa uzniesol na oceneniach pre niektorých aktívnych členov SES s tým, že ocenenia budú odovzdané počas Endokrinologických dní v Tatrách
 4. Hospodárenie za rok 2019 predniesla Kiňová, skončili sme s pozitívnym hospodárskym výsledkom
 5. ŠDTP - schválené a ministerstvom podpísané sú incidentalómy a feochromocytóm, schválené a zatiaľ nepodpísané sú hypotyreóza, NETy, hyperprolaktinémia, odovzdaná jeosteoporóza a  osteoporóza pri onkologických ochoreniach. Požiadavka členov výboru dať texty na našu web stránku SES.-po dohode s prof.Šuvadom-vedúci teamu ŠDTP bude link na schválené štandardy na webe SES. Diabetologické ŠDTP neprešli - jedným z dôvodov bol fakt, že endokrinológ nebol v starostlivosti o dia pacienta zahrnutý. Ohodnotenie za vypracovanie štandardov zo strany komisie MZ SR zatiaľ nebolo zrealizované.
 6. Dovoz a použitie neregistrovaných liekov - problém s TRH, bežnou dostupnosťou Synacthen-u. Vypadol Parlodel, Medocriptin, Norprolac. Zaradený Metopyron na liečbu CS - ešte nie je dostupný, ale už je schválený (Payer)
 7. Nová klasifikácia MKCH 11- poslané z MZ SR na pripomienkovanie  Endokrinologické diagnózy podľa viacerých členov výboru nie sú optimálne rozdelené, naše kompetencie k pripomienkovaniu sú však minimálne.Ide o celosvetovo prijaté rozdenie. Bolo odporučené urobiť si vnútorne spoločné rozhodnutie ako uzatvárať diagnostické jednotky (aj s ohľadom na úhradu ZP).
 8. Cena o najlepšiu publikáciu z odboru endokrinologia za rok 2018 nebola udelená, nikto sa neprihlásil. Znovu otvoríme  súťaž za rok 2019 na 2. publikácie –zaslať možno publikácie s témou endokrinologickou ev.diabetologickou-podmienkou je členstvo autora v SES – možné prihlasiť sa do 30.4.20 (Vaňuga)
 9. SES podporí mladých endokrinológov vyhlásením cestovných grantov na zahraničné endokrinologické fóra,  v prípade ich aktívnej účasti (prvý autor)
 10. Stránka SES je aktívna, je potrebných niekoľko úprav. Podnety zo strany endokrinológov sú vítané. Výbor SES poveril členov Vaňuga, Kužma, Kollerová k zabezpečeniu obsahovej stránky webu, po formálnej stránke sa bude o stránku starať Páleník. Bude s ním dohodnuté finančné ohodnotenie a logistika fungovania/Kužma,Payer/.Bude potrebné znovu aktualizovať informáciu pre členov, že máme svoju web. stánku (Payer)
 11. Prebehli krajské semináre, referovali Voglová (list), Lazúrová s Potockou, Porsok Egyenes, Podoba, Hecht, Halmová, Vaňuga. Z jednotlivých príspevkov vyplynuly nasledovné informácie a problémy:  - potreba racionalizácie intervalov a indikácie tyreologických  vyšetrení, -kategória práce skupina 2 (hlásenie do konca roka, niekedy je možné ambulanciu zaradiť do sk 1), - zabieha sa opakovaný Rp 4 x 88 dní, recept platný na týždeň, -počet potrebných kreditov pre špecialistu 90 kreditov/5 rokov v rámci CME, - nové nariadenie ak sa realizuje v ambulancii denzitometria (potreba zamestnania rádiológa na malý úväzok), -chýbanie veľkého počtu lekárov, podľa tabuliek 22 za rok 2019 (v roku 2022 to bude cca 38), - Diskusia o uvoľnení preskripcie tyroxínu - nejednotný názor jednotlivých členov, aktuálne je možnosť preskripcie praktickým lekárom na 1 rok  (Payer, Vaňuga), - Diskusia o odmietaní vyšetrenia primovyšetrenia v ambulanciách – bude potrebné riešiť (najlepšie obnovenie rajonizácie pacientov) - pacient nesmie byť v regióne endokrinológom odmietnutý (Payer, Podoba), - návh pre ZP / MZ SR - rokovať ohľadne vyššej platby za primovyšetrenie, - návrhy pre ZP na možnosť vyšetrenia AMH, PSA endokrinológom, TG detským endokrinológom, - návrh na založenie vyšších centier pre realizáciu PAB (možnosť "second look").Krajskí odborníci dodajú svoje navrhy,vrátane predstáv o zabezpečení endokrinologickej siete vrámci VUC.Na tomto základe bude jednanie s príslušnými predstaviteľmi VUC,poisťovní/krajský odborník,Payer/
 12. Rôzne - Internistický kongres bude v 06/2020- schválený aj blok endokrinológie (pozvaní prednášajúc ibudu určení-Lazurová ), - Seminár "Dni hypofýzy" bude v termíne 15.-16.05.20 hotel Partizán Tále.
 13. Návrh Podobu pre častejšie stretnutia výboru SES + vždy aj s návrhom presnej témy (napr. dg. a liečba nodóznej strumy, skríning v gravidite,....) Payer navrhol .zvláštne stretnutia expertov k uvedeným problematikám.Bude upresnené.
 14. Ďalšie riadne zasadanie výboru SES bude vrámci XXXIII Endokrinologických dní 22.10. pred začiatkom kongresu.  
Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.

vedecký sekretár SES
Zapísala: MUDr. H. Urbánková, PhD.   

Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac