Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zasadnutie Výboru SES + krajských odborníkov v odbore endokrinológia v rámci

44. endokrinologických dní s medzinárodnou účasťou 

14.10.2021- Orea Congress hotel Brno (Voronež)

 

Prítomní: Egyenes Porsok, Halmová, Kiňová, Kollerová, Košťálová, Kuricová, Kužma, Páleníková, Payer, Podoba, Schwarz, Urbánková, Vaňuga

Ospravedlnení: Hecht, Lazúrová, Pavai, Potocká, Pura

 

 1. Jarný endokrinologický seminár EEF Vyhne bude koncom 03/2022 – program: „Prechod endokrinologického pacienta z detského veku do dospelosti"-  1.deň  „Kazuistiky"- 2.deň
 2. Endokrinologické dni október 20-22 – Bellevue, Vysoké Tatry
 3. Naši ocenení jubilanti (Halmová, Kiňová, Podoba, Pribilincová, Vaňuga, Wolfová) + prof. Hána z ČES (medaila SES)
 4. Hospodárenie s pozitívnym hospodárskym výsledkom  (Kiňová, Vaňuga)
 5. ŠDTP – výzva na doplnenie tém, otázna záväznosť pre zdrav. poisťovne
 6. Schválenia dovozu a použitia neregistrovaných liekov ide bez výraznejších problémov
 7. Detskí endokrinológovia požiadali o schválenie liečby „Vosoritide"  na liečbu achondroplázie, opak. problémy s predpisom- estrofem, testosterón- detským endokrinológom pre problém s SPC
 8. Problém s bodovaním pre UZV a PAB- detský endokrinológ- požiadané o uznanie výkonu, Payer potvrdil súhlas za SES
 9. Prvé dni detskej endokrinológie v 12/2021
 10. Cena „Najlepšia publikácia za rok 2021" nebola udelená, keďže  nebola prihlásená žiadna prezentácia, preto budúcoročná najlepšia publikácia bude mať výšku ocenenia aj za tento rok
 11. Stránka SES je aktívna – aktualizovaná. Vhodné podnety zo strany endokrinológov na obsah, zodpovední- Vaňuga, Kužma, po formálnej stránke- Páleník. Bude vytvorená nová stránka pre odbornú verejnosť o akromegalii pod záštitou SES
 12. Prebehli iba niektoré krajské semináre (nie vo všetkých regiónov pre COVID- 19)
 13. Novým krajským odborníkom pre Bratislavský región- Kužma, poďakovanie doterajšiemu krajskému odborníkovi Podobovi
 14. Od 01.10.- uvoľnenie preskripcie tyroxínu, malo by dôjsť k zjednodušenie práce ambulantných endokrinológov
 15. Vzniklo nové neurochirurg. pracovisko v UNB Ružinov pod vedením Dr. Kolejáka
 16. Návrhy endokrinologických diagnóz na rozšírenie kúpeľnej liečby (okrem doteraz schválených pooperačných stavov pre karcinóm šž a toxickú strumu, navrhnuté všetky pooperačné stavy hormonálne aktívnych tumorov nadobličiek a hypofýzy a nádory hypofýzy s pooperačným hypopituitarizmom + obezita detí )
 17. Organizovanie podujatia „Dni hypofýzy" v pláne v jarných mesiacoch 2022 pod záštitou SES
 18. Voľby do výboru SES na obdobie 2022-2025 sú plánované na máj 2022 - rozpošlú sa hlasovacie lístky poštou, vytvorenie volebnej komisie 
 19. Spolupráca s gynekologickou spoločnosťou - podpora kampane na antikoncepciu
 20. Ďalšie stretnutie výboru SES predbežne v 01/2022 v BA

 

 

Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
predseda SES

MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES

Zapísala: MUDr. H. Urbánková, PhD.

Mohlo by vás zaujímať

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SES je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov.

čítať viac
Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SES sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021.

čítať viac
Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru SES 14.10.2021

čítať viac